Zápis z 10. KOAaM dne 16.5.2005

19/05/2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

 

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 16.5.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                               

Omluveno:                              4                      

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

10/01/2005

 

Žádost:  Žádost o slevu nájemného

 

Žadatel:  nájemci parkovacích míst – Vltavská 28

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      nájemcům parkovacích míst ve vnitrobloku domu Vltavská 28 prominutí úhrady nájemného (cca 170,- Kč za jedno parkovací místo) za pronájem části pozemku parc. č. 445/3, k.ú. Smíchov za období listopad – prosinec 2004 – z důvodů opravy střešní krytiny.

2.      nájemcům parkovacích míst panu Plachtovi a Tichému  ve vnitrobloku domu Štefánkova 27 prominutí úhrady nájemného ( 1.540,50 Kč za jedno parkovací místo ) za pronájem části pozemku  parc. č. 2982, k.ú. Smíchov za období  IV. Q 2004 – II. Q. 2005 – z důvodů stavebních prací na sousedící nemovitosti (výstavba Paláce Austria).

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/02/2005

 

Žádost:  Žádost Ing. Františka Kocha o přidělení manipulačního prostoru ve vnitrobloku domu č.p. 124, Zborovská 68

 

Žadatel:  Ing. František Koch

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

  1. souhlas s využíváním dvora domu čp. 124, Zborovská 68 jako zařízení staveniště pro výstavbu dvougeneračního bytu po dobu výstavby, nejdéle však do 31.12.2006 – pro pana Ing. Františka Kocha, bytem V Háji 112, Měchenice.

5/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 10/01/2005

 

Žádost: Prodej pozemku č. parc. 3007 v k.ú. Smíchov – vlastníkovi stavby domu čp. 539 – Bytovému družstvu DOKR.

 

Žadatel: Bytové družstvo DOKR

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.     se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3007 v k.ú. Smíchov o výměře 402 m2 vlastníkovi domu čp. 539 Bytovému družstvu DOKR, Drtinova 539/6, 150 00 Praha 5, IČ 60195657 za cenu 20% ceny dle cenové mapy Prahy 2005 tj. za Kč 686,-/m2 tj. celkem Kč 275.772,-.

5/0/0

 

OA 10/02/2005

 

Žádost: Pronájem pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře vlastníkům  stavby garáže.

 

Žadatel: ing. Karel Böhm

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře o výměře 36 m2 zastavěného garáží za Kč 30,-/m2/rok vlastníkům stavby pp. ing. Karlu Böhmovi, bytem Praha 1, Mostecká 7/281 a ing. Pavlu Kolínskému, bytem Praha 5, Schodová 6/311 do doby prodeje.

6/0/0

 

OA 10/03/2005

 

Žádost: Žádost Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s., U Santošky 17/1093 o úhradu na technické zhodnocení objektu.

 

Žadatel: VŠMVV, o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      s uznáním a s úhradou částky ve výši 1.297.348,80 Kč vynaložené na rekonstrukci objektu U Santošky 17/1093 pro VŠMVV, o.p.s.

6/0/0

 

 

NP 10/01/2005

 

Žádost: NP – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, Josef Mellen, finanční narovnání s býv. nájemcem.

 

Žadatel: firma Josef Mellen

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál odložen – prověřit vyúčtování dotace na povodně u správní firmy ACCT.

 

 

NP 10/02/2005

 

Žádost: NP – objekt na pozemku č. 66/2, k.ú. Motol, Praha 5, Pavel Zelenka, finanční narovnání s býv. nájemcem.

 

Žadatel: Pavel Zelenka

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

 

1.      s výší provedeného technického zhodnocení na nemovitosti v majetku MČ Praha 5, objekt na pozemku č. 66/2, k.ú. Motol, které provedl bývalý nájemce p. Zelenka Pavel, Hennerova 229, Praha 5 v částce 367.374,- Kč.

2.      s výší zůstatkové hodnoty technického zhodnocení k vyrovnání za 280.900,- Kč s panem Pavlem Zelenkou, Hennerova 229, Praha 5 za pronajatý objekt na pozemku č. 66/2, k.ú. Motol, P-5.

6/0/0

 

NP 10/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Ing. Petr Zelený – ZiP Electronic, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: ing. Petr Zelený

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.5.2005 – nájemce: Ing. Petr Zelený – ZiP Electronic, Švédská 25, Praha 5.

6/0/0

 

 

NP 10/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Renoirova 6/653, Praha 5 – Hlubočepy, Jana Fialová, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Jana Fialová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

ukončení nájmu NP (mandlovna) v ul. Renoirova 6/653, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 30.6.2005 – nájemce: Jana Fialová, bytem Renoirova 653, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 10/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Košíře, Svaz nuceně nasazených občanů za 2. světové války, poskytnutí slevy z nájemného.

 

Žadatel: Ing. Karel Růžička

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      Svazu nuceně nasazených občanů za 2. světové války poskytnutí slevy na vybíraném nájemném v NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov za omezené užívání předmětu nájmu (§ 674 OBČZ) a za zvýšené náklady na udržování jako projev dobré vůle

a)      za období 12/2004 ve výši 561,- Kč

b)      za období 06/2005 ve výši 1.347,- Kč

6/0/0

 

NP  10/06/2005

 

Žádost:  NP – Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jiří Káš – PRADOK, změna nájemce.

 

Žadatel:  Ing. Jiří Káš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – restaurace v ul. Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov na fyzickou osobu – pana Milana Kučeru, U Vysočanského pivovaru 17/459, P-9, IČO 63931672 s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy uzavřené s Ing. Jiřím Kášem – PRADOK za podmínky vyrovnání dluhu.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP  10/07/2005

 

Žádost:  NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, OTAKAR, s.r.o., záměr pronájmu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. zveřejnění záměru pronájmu NP restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana firmě OTAKAR, s.r.o., se sídlem Vítězná 13/531, 150 00, Praha 5, IČO 26129892 za nájemné ve výši = 3.737,- Kč/m2, rok s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena s dobou trvání nájmu od 1.7.2005 na dobu určitou 10 let a nájemci zároveň nebude umožněno odbydlení vynaložených nákladů prokázaných na rekonstrukci předmětu nájmu v období před uplynutím sjednané doby nájmu.

2. uzavření  Dohody o uhrazení pohledávky s firmou OTAKAR, s.r.o. ve výši 180.000,- Kč a za vyúčtování služeb za užívání NP restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 za období od 2.3.2005 do 30.6.2005.

3. stažení žaloby na vyklizení podanou u OS Praha 5 vůči firmě OTAKAR, s.r.o. v případě uzavření nové nájemní smlouvy na NP restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana s touto firmou podání žaloby na vyklizení z nebytového prostoru v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na firmu OTAKAR, s.r.o., se sídlem Vítězná 13/531, 150 00  Praha 5.

 

Do smlouvy uvést, že nájemcem nebude uplatňován požadavek na vyrovnání finančních prostředků vynaložených na stavební práce pronajímatelem odsouhlasené.

5/0/0

 

 

Na stůl:

 

NP 10/08/2005

 

Žádost:  NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, 1. podání výpovědi z nájmu, 2. podání žaloby na dlužnou částku.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      podání výpovědi z nájemní smlouvy k NP vinárny v domě čp. 275, k.ú. Smíchov, Arbesovo náměstí 8, Praha 5 bývalému spoluvlastníku p. Zdeňku Dvouletému, Podskalská 18, Praha 2, IČ 12586609 za podíl id. 4/5 MČ P-5

2.      podání žaloby na dlužnou částku včetně příslušenství za bezdůvodné obohacení panu Zdeňku Dvouletému, Podskalská 18, Praha 2 za podíl id. 4/5 MČ P-5

3.      Vše řešit komplexně zároveň i s druhým spoluvlastníkem, který využívá další NP.

 

5/0/0

 

 

     

 

 

 

 

 

 

11.KOAa M se koná dne : 30.5.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:17.5.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě