Zápis z 1. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 5. 5. 2009

19/05/2009
                                                        ZÁPIS č.1
 
Ze zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Prahy 5, konaného 05. 05. 2009 /zasedací místnost Rady/
 
Přítomni členové: Kohout A., PhDr. Ebel D., Šesták M., JUDr. Češková A.
 
Omluveni: Zapletal V.,  RNDr. Škaloud M.
 
Hosté: JUDr. Jančík, MBA, Mgr. Najmon V.
 
Program:
 
1/ Kontrola úkolů
2/ Schválení programu 1. zasedání PKV
3/ Stanovisko PKV k navrhnutému protikorupčnímu programu MČ Praha 5 kolegou M.Tučkem
4/ Informace předsedy členům PKV o Strategii vlády v boji proti korupci
5/ Zveřejnění zápisu PKV na internetových stránkách MČ Praha 5
6/ Informace o žádosti předsedy PKV Aleše Kohouta na kolegu Michala Tučka ohledně předání agendy PKV
 
ad1/ Kontrola úkolů
 
Bylo splněno usnesení 16. ZMČ Praha 5 konaného dne 23. 4. 2009, č.16/8/2009
 
Po této části jednání opustil JUDr. Milan Jančík, MBA
 
ad2/ Schválení programu 1.zasedání PKV
 
Program byl protikorupčním výborem schválen                         4/0/0
 
ad3/ Stanovisko PKV k navrhnutému protikorupčnímu programu MČ Praha 5 kolegou M. Tučkem
 
Výbor nesouhlasí s navrženou koncepcí tzv. protikorupčního programu MČ Praha 5 navrženou kolegou M.Tučkem , pro její nekoncepčnost, vysokou finanční náročnost a nehospodárnost
                                                                                                     4/0/0
ad4/ Informace předsedy členům PKV o strategii vlády v boji proti korupci
 
Předseda PKV podal informace členům výboru o strategii vlády v boji proti korupci, naznačil směr, kterým by se měl protikorupční výbor vydat. Hlavní dva pilíře PKV prevence a průhlednost.
PKV ukládá předsedovi PKV shromáždit podklady a oslovit odbornou i laickou veřejnost k vytvoření protikorupční politiky MČ Praha 5 do příštího jednání protikorupčního výboru 23. 06. 2009
                                                                                                      4/0/0
ad5/ Zveřejnění zápisů PKV na internetových stránkách MČ Praha 5
PKV ukládá předsedovi zveřejnit zápisy na internetových stránkách MČ Prahy 5 do 31. 05. 2009
                                                                                                       4/0/0
ad6/ Informace o vyžádání agendy PKV od bývalého předsedy M Tučka
 
Předseda PKV informoval členy o dopisu ze dne 04. 05. 2009, kterým vyžádal neprodlené předání agendy výboru od bývalého předsedy M.Tučka.
Výbor bere na vědomí.
                                                                4/0/0
Příští jednání PKV bude 23. 06. 2009 v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 od 14:00
 
 
V Praze dne 05. 05. 2009
 
 
 
Zapsala: D.Rychtrová                                           Ověřil: Kohout A.
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě