Zápis z 1. zasedání KVV

17/03/2010

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 1. zasedání KVV

26/01/2009

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 1. zasedání KVV

28/02/2008

pro otevření dokumentu klikněte na "stáhnout přílohu"

Přílohy ke stažení

Zápis z 1. zasedání KVV

16/02/2007

pro stažení dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 1. zasedání KVV

07/03/2003


ZÁPIS


z 1. zasedání Komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 5 konaného dne 6.1.2003 v 15.00 hod.v kanceláři zástupce starosty Gála – 1/2003


 


Ověřovatel: zástupce starosty O. Gál


 


Program:


 


1)      Termíny zasedání Komise výchovy a vzdělávání.


2)      Návrh a volba místopředsedy komise.


3)      Zrušení Rady školy při ZŠ Radlická.


4)      Další využití objektu Na Pláni.


5)      Různé.


 


 


Program byl schválen.


 


   V úvodu prvního zasedání Komise výchovy a vzdělávání přivítal všechny členy komise zástupce starosty Ondřej Gál a představil předsedu komise Viktora Najmona, kterému poté předal slovo.


 


   Ad1)


Termíny zasedání Komise výchovy a vzdělávání na I. pololetí roku 2003 byly stanoveny vždy na první pondělí v měsíci od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13,15, 5. patro, a to takto:


 


1. zasedání      – 6.1. 2003


2. zasedání      – 3.2.2003


3. zasedání      – 3.3.2003


4. zasedání      – 7.4.2003


5. zasedání      – 5.5.2003


6. zasedání      – 2.6.2003 


 


Komise návrh termínu schválila.


 


   Ad2)


Na post místopředsedy Komise výchovy a vzdělávání byla zástupcem starosty p. Gálem navržena Mgr. Věnceslava Zajíčková, která návrh přijala.


 


Usnesení č. 1/2003:


Komise výchovy a vzdělávání  z v o l i l a   za místopředsedu komise Mgr. Věnceslavu Zajíčkovou.


                                                                                                                                       6/0/0


 


   Ad 3)


PaedDr. Drmotová seznámila členy komise se situací Rady školy při ZŠ Radlická. Rada školy byla zřízena ke dni 1.9.1996. Poslední konané volby proběhly údajně v roce 1999, (neexistují však žádné zápisy). V roce 2002 byla Rada školy dopisem OŠT vyzvána zaslat jmenný seznam členů, termín konání posledních voleb, termín konání příštích voleb a informace o své práci. Údajný předseda Rady školy, pan Růžička, však poskytl naprosto nedostačující informace, kdy evidentně byla zaměňována Rada školy s Radou rodičů. Na 20.5.2002 byly proto stanoveny nové volby, které v důsledku nízkého počtu přítomných rodičů nemohly být považovány na platné. Bylo navrženo vypsání nových voleb na 20.10.2002 s tím, že pokud v navrženém termínu neproběhnou, bude MČ Praha 5 jako zřizovatel nucena Radu školy zrušit. Protože dosud nepřišla žádná informace o konání nových voleb, je KVV předložen návrh na zrušení Rady školy.


 


Usnesení č. 2/2003:


KVV  s o u h l a s í   s návrhem na zrušení Rady školy při ZŠ Radlická.


                                                                                                                     6/0/1


 


 


   Ad 4)


PaedDr. Drmotová seznámila komisi s dopisem OÚR ÚMČ Praha 5 se žádostí o vyjádření se k dalšímu využití pozemku se stavbou dočasnou Na Pláni. Objekt Na Pláni využívala  ZŠ Radlická  jako odloučené pracoviště do 1.9.2002, kdy z důvodu snížení počtu žáků došlo k ukončení provozu a objekt byl předán OSM. Členové komise byli seznámeni se současnou naplněností ZŠ Radlická a předpokládaným demografickým vývojem v této lokalitě. Po krátké diskusi navrhl zástupce starosty p. Gál, aby byl tento materiál doplněn o další upřesnění demografického vývoje a o platnost stavebního povolení.


 


Usnesení č. 3/2003:


KVV  o d k l á d á  uvedený materiál do příštího zasedání komise s tím, že bude doplněn o upřesněný demografický vývoj a o platnost stavebního povolení. Na příští zasedání KVV bude   pozván Ing. Langhammer, vedoucí OÚR, aby podal vysvětlení k záměru využití této lokality.


                                                                                                                     7/0/0


 


Ad 5) Různé


a)      zástupce starosty p. Gál navrhl rozšíření komise o další členy, a to zástupce základních a mateřských škol MČ Praha 5. Předseda komise Najmon navrhl, aby to byl jeden zástupce ze ZŠ a jeden zástupce z MŠ s tím, že si ředitelé ZŠ a MŠ sami tyto zástupce zvolí,


                                                                                                                7/0/0


b)      ověřovatele zápisu komise byl navržen zástupce starosty p. Gál,


                                                                                                                 7/0/0


c)      Mgr. Zajíčková navrhla, aby některá zasedání komise byla uskutečněna na jednotlivých ZŠ, aby komise poznala základní školy MČ Praha 5. Dále navrhla, aby se KVV seznámila s činností jednotlivých ZŠ MČ Praha 5.


                                                                                                                  7/0/0


 


 


 


Konec zasedání: v 16.00 hod.


Ověřovatel:


 


 


 


 


Zapsala:  Marcela Lejčková


 


 


                                                                                                              Viktor Najmon


                                                                                                              předseda komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě