Zápis z 1. KOAaM ze dne 10.1.2005

25/01/2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.1.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                             8                                                

Omluveno:                            2                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

1/01/2005

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT, Správou budov Praha a ostatními správci v roce 2005.

 

Žadatel:  OSM  MČ Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2005 ve výši 108 582 166,- Kč a s mimořádnými položkami plánu ve výši 40 900 000,- Kč.

 

 

1/02/2005

 

Žádost: Žádost MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 535, k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 535, k.ú. Radlice o výměře cca 150 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zabezpečení svahu proti sesuvům půdy při deštích.

5/0/0

 

 

 

1/03/2005

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemků parc. č. 809/1 a 810/1, k.ú. Košíře – dostavba proluky, Vrchlického, Pod Klamovkou, Pod Kavalírkou.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem a následný prodej částí pozemků parc. č. 809/1 a 810/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 70,10 m2 a 63,40 m2 dle přiložené studie společnosti Kavalírka s.r.o.

4/0/0

 

1/04/2005

 

Žádost: Žádost MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 1040/1, 1039/1 a 1675/1, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  pronájem části pozemků parc. č.1039/1, 1040/1 a 1675/1, k.ú. Hlubočepy o celkové výměře cca 1605 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy  po dobu stavby objektu – jako zařízení staveniště pro výstavbu obytných domů na sousedních pozemcích.

5/0/0

 

 

1/05/2005

 

Žádost: Žádost MHMP o prodej pozemku parc. č. 333, k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  prodej  pozemku parc. č. 333, k.ú. Radlice o výměře 326 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rodinného domu.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 1/01/2005

 

Žádost:  Česká spořitelna, a.s. – žádost o souhlas s umístěním informační plachty na čelní štít objektu Štefánkova 17/247

 

Žadatel: Česká spořitelna a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      bezúplatné umístění informační plachty České spořitelny, a.s. na objektu Štefánkova 17/247 s textem a logem Hypoteční centrum po předložení schválení úřadem památkové péče.

5/0/0

 

 

OA 1/02/2005

 

Žádost:  Starokošířská 30, čp. 959, k.ú. Košíře – žádost o rozšíření základnové stanice GSM společnosti T – Mobile Czech Republic, a.s.

 

Žadatel: T-Mobile Czech Republic, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 s rozšířením základnové stanice GSM společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. na objektu Starokošířská 30/959 za nájemné nejméně 125.000,- Kč vč. DPH za rok.

 

 

 

 

OA 1/03/2005

 

Žádost:  K zastávce 20, čp. 1054, k.ú. Košíře – žádost o rozšíření  základnové stanice GSM společnosti Oskar Mobil, a.s.

 

Žadatel: Oskar Mobil, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatku č. 1 s úpravou základnové stanice GSM společnosti Oskar Mobil, a.s., dle projektové dokumentace na objektu K zastávce 20/1054 za nájemné  nejméně 132.000,- Kč vč. DPH za rok.

5/0/0

 

OA 1/04/2005

 

Žádost:  Nádražní 24, čp. 1301, k.ú. Smíchov – úhrada přeložení kabelové trasy u základnové stanice GSM T-Mobile Czech Republic, a.s.

 

Žadatel: T-Mobile Czech Republic

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

úhradu  přemístění kabelové trasy u základnové stanice GSM T-Mobile Czech Republic, a.s. na objektu Nádražní 24/1301 v celkové výši 110.266,- Kč

5/0/0

 

 

OA 1/05/2005

 

Žádost:  Kudrnova 1, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Praha 5, spoluvlastníku

 

Žadatel: Tomáš Krakeš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Kudrnova 1, Praha 5, spoluvlastníku za kupní cenu  600.000,- Kč.

4/0/2

 

 

OA 1/06/2005

 

Žádost:  Na Zlíchově 6, čp. 206, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, souhlas s opravami a technickým zhodnocením objektu.

 

Žadatel: Speciální základní škola

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1. s opravami pronajatého objektu Na Zlíchově 6, čp. 206, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, dle rozpočtu v celkové výši 2,378.710,- Kč.

2. s technickým zhodnocením objektu ve výši 265.822,- Kč

3. se snížením nájemného o náklady vynaložené na technické zhodnocení objektu ve výši 265.822,- Kč.

6/0/0

 

 

NP 1/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem NP

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

 

1. Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 80)

odloženo

 

2. U Mrázovky 23/2661, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 81)

ing. Ihor BASARAB,  Praha 10, Kodaňská 23, za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

 

 

NP 1/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, Ctirad Chlumský, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Ctirad Chlumský, Janáčkovo nábřeží 45, Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit pronájem části dvorní přístavby (12 m2) v domě čp. 474, Janáčkovo nábřeží 45, Praha 5 – Smíchov panu Ctiradu Chlumskému na zřízení garáže za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nájemce provede nejpozději do 6ti měsíců od uzavření nájemní smlouvy rekolaudaci prostoru na garáž.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 1/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, ponechání prostoru bez pronájmu.

.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit ponechání NP v domě čp. 888, Svornosti 18, Praha 5 – Smíchov (po J. Mellenovi) do doby prodeje domu bez pronájmu.

6/0/0

 

 

NP 1/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, Pavel Zelenka, změna NS v osobě nájemce – revokace usnesení RMČ – P – 5 ze dne 14.12.2004.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      doporučuje revokovat usnesení RMČ P-5 ze dne 14.12.2004 č. 51/1582/2004 takto

2.      doporučuje schválit

a)      ukončení nájmu v objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol panu Pavlu Zelenkovi, bytem Hennerova 229/24, Praha 5 k datu uzavření NS s paní Danou Opičkovou

b)      zveřejnění objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem se záměrem pronajmout tento prostor paní Daně Opičkové, bytem Ježovská 212/3, Praha 5 za cenu 500,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP  1/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Smíchovského hřbitova – objekt u hřbitova Na Malvazinkách, parc. č. 1609, k.ú. Smíchov, Jaroslav Kočka – Kamenictví, změna účelu nájmu.

 

Žadatel:  p. Jaroslav Kočka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      firmě Jaroslav Kočka – Kamenictví změnu účelu nájmu dodatkem k NS č. 123/2004 (čl. II, odst. 2 – Nájemní poměr a účel nájmu) na NP ul. U Smíchovského hřbitova – objekt u hřbitova Na Malvazinkách, parc. č. 1609, k.ú. Smíchov tak, že provozování veřejného WC bude zrušeno a účel nájmu bude upraven na kancelář a vzorkovnu kamenické provozovny. Ostatní ujednání NS se nemění.

.6/0/0

 

NP  1/06/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Hlubočepská 2/33, objekt stodoly, k.ú. Hlubočepy, Vlastimil Svatý, žádost o pronájem NP.

 

Žadatel:  p. Vlastimil Svatý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

2.KOAa M se koná dne : 24.1.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:11.1.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě