Zápis z 1. jednání BeV konaného dne 20. 1. 2010

Z á p i s  č. 1/2010
 
z jednání bezpečnostního výboru
konaného dne 20.1. 2010 od 17,00 hodin
 v zasedací místnosti č 330, Nám. 14. října 4, Praha 5
 
 
Přítomni:        dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
  1. Zahájení
  2. Schválení programu jednání
  3. Schválení zápisu č. 9/2009
  4. Informace předsedy bezpečnostního výboru
  5. Informace zástupce PČR
  6. Informace zástupce MP
  7. Informace zástupce HZS hl. m. Prahy
  8. Informace vedoucího OOS
  9. Informace vedoucího oddělení krizového řízení a prevence kriminality
  10. Různé – sněhová kalamita, návrh na ocenění pracovníků bezpečnostních složek
 
 
 
Ad 1) Předseda bezpečnostního výboru PhDr. M. Kudrys přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. Zároveň konstatoval, že bezpečnostní výbor není usnášeníschopný (přítomni pouze 2 členové s právem hlasování) a jednání v 17:15 rozpustil.
 
 
Zahájení jednání výboru : 17,00 hodin
Ukončení jednání výboru   17,15 hodin
 
 
 
Zapsala:                                                                      PhDr. Milan   K u d r y s    
Bc. Marta Jiroudková                                                 předseda bezpečnostního výboru