Zápis KV č. 16 ze dne 10.9.2008

25/03/2009

Zápis z 16. schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 10. 9. 2008 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: Ing. O.Velek, B.Altner, J. Bartoš, A. Kohout, PhDr. M.Kudrys,

R. Peterková,

Omluveni: E.Kalhousová, J. Hlaváček, M. Tuček

Zahájení schůze: 17.00 hod. –  ukončení v 18:15 hod.

 

Program:

1/ kontrola  zápisu
2/ schválení programu
3/ případ  30 – stížnost Rudofa Kaisera
4/ případ  35 – podnět  ke  kontrole  zpronevěry  na ÚMČ
5/ případ 34 – kontrola poskytování  informací  ÚMČ občanům  a zastupitelům
6/ zpráva KV  na ZMČ 18.9.
7/ zpráva o plnění usnesení  ZMČ

8/ různé

 

Ad1) Kontrola 15. zápisu KV z 11.6.2008

Byla provedena kontrola zápisu 15.KV – bez připomínek.

 

Ad 2) Schválení programu 16. KV

Hlasováno o každém navrženém bodu zvlášť.

 

Ad 3) Případ 30- stížnost pana R.Kaisera

Rudolf Kaiser od jednání 15.KV (na kterém byl přítomen), opakovaně dožadoval odpovědi na svou stížnost na pochybení úředníků, kteří bez jeho vědomí jeho dopis úřadu přiložili k soudnímu spisu, který s případem neměl spojitost, a žádal vyšetřit , kteří úředníci na jeho dopis připisovali hanlivé poznámky („o žalobníčkovi“). Velek uvedl, že Ing. Kadlec se za část  problému panu Kaisrovi již omluvil. Po obdržení informace resp. omluvy z ÚMČ, KV odpoví stěžovateli a případ uzavře. Tajemnice KV zjistí do příštího jednání, zda na stížnost Rudolfa Kaisera za nekorektní jednání (hanlivé poznámky) se mu někdo z úřadu omluvil.

 

Ad 4) Případ  35 – podnět  ke  kontrole  zpronevěry  na ÚMČ – 2/0/3

KV obdržel 12.8 anonymním podání ohledně údajné úplatku na odboru dopravy a zpronevěry na odboru občanském ÚMČ P5. Odbor OKO  a tajemníkem ÚMČ  ustavená škodní komise případy v létě posoudily a navrhly Radě právní řešení. Předseda KV navrhl usnesení vyžádat si k podnětu od ÚMČ vyjádření k způsobu vyřízení případů.

Bylo hlasováno, zda se podáním bude KV zabývat.  2/0/3 (Velek, Peterková pro zařazení bodu na program)

 

Ad 5) Případ 34 – kontrola poskytování  informací  ÚMČ občanům  a zastupitelům

Předseda KV informoval členy KV, že  pracovníci ÚMČ opakovaně neposkytovali zejména opozičním zastupitelům i kontrolnímu výboru informace(například o případu 7 TownTwining, 34 průzkumy veřejného mínění, 3- právní rozbory Buďánk a 25 cyklogenerel, a další)., čímž docházelo k porušování § 51 (3bac) zákona 131/2000. Předseda KV podal starostovi a tajemníkovi ÚMČ žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a asistent tajemníka úřadu požadoval od předsedy KV informace, které má úřad k dispozici jako je adresa a datum narození. Přes vysvětlení a odvolání proti odepření informace tajemník Ing.Čuda resp. JUDr. Gorčík odvolaní na MHMP nepředal a žádost odložil. Podle předsedy KV byl úřadem opakovaně porušen zákon 131/2000 i zákon 160/99 Sb. Předseda KV navrhl usnesení, že KV žádá ÚMČ o poskytnutí informací zastupitelům a informací potřebných ke kontrole případů na KV, které byly předmětem žádosti předsedy KV.  Bylo hlasováno, zda se bodem bude KV zabývat.  2/0/3 (Velek, Peterková pro zařazení bodu na program)

 

Ad 6) Zpráva KV  na ZMČ 18.9.

Předseda připravil na červnové ZMC zprávu o činnosti KV, s uvedením problémů ale bod nebyl schválen na návrh koalice do programu ZMČ. Rada MČ musí podle §§70, odst. 4 zákona 131/2000 předkládat zastupitelstvu pololetní zprávy. Platný jednací řád ZMČ a výborů překládání zpráv výborů zastupitelstvu neukládá a v minulosti byla tradice předkládání pololetních i roční zpráv výborů. Předseda KV navrhl získat mandát od ZMČ k odstranění nedostatků jednacích řádů ZMČ.

Bylo hlasováno, zda se bodem bude KV zabývat.  2/0/3 (Velek, Peterková pro zařazení bodu na program)

 

Ad 7) Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 27.6. do 18.9.2008
Tajemnice KV připravila pro  KV materiál „Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 27.6. do 18.9.2008“ pro 13. zasedání ZMČ P5 konané dne 18.9.2008. Předseda upozornil, že KV by měl schvalovat usnesení jen do data provedené kontroly tj. 10.9.2008  a ne „bianco“ k budoucímu datu.  Dále upozornil na fakt, že RMČ bez souhlasu ZMČ zrušila úkol připravit do 30.6.2008 plán omezování počtu heren na území MČ Prahy 5 (usnesení 9/53/07/2.1).

KV schválil materiál „Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 27.6. do 18.9.2008“ (5/0/1 – Velek se zdržel)

 

Ad 8) Různé

Předseda informoval, že KMČ má připravené pro výbory a komise samosprávy redakční systém na intranetu (stejný jako pro přípravu jednání RMČ a ZMČ), který umožňuje efektivně připravovat dokumentaci. Materiály pro další jednání KV budou  tajemnicí postupně připravovány v elektronické formě.

 

Příští jednání KV bude 8 října 2008.

 

V Praze dne 17. září 2008

 

 

 

Zapsal: Ing. O. Velek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: seznam 35 případů  řešených  na KV od ledna 2007 do září 2008 – přiloženo k originálu, uloženém v poslaneckém klubu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě