Zápis KV č.15 ze dne 11.6.2008

18/09/2008

Zápis z 15. schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 11. 6. 2008 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: Ing. O.Velek, E.Kalhousová, B.Altner (část jednání), J. Hlaváček, PhDr. M.Kudrys, R.Peterková, M. Tuček

Omluven: J. Bartoš

Hosté:  JUDr. M. Jančík,  RNDr. J.Martinec, Ing. J. Vitha, R. Kaiser

Zahájení schůze: 17.00 hod. –  ukončení v 18:30

 

Navržený program:

1) Kontrola 14. zápisu a kontrola splnění úkolů

2) Schválení programu 15. KV

3) Případ 30 – stížnost Rudolfa. Kaisera

4) Případ 29 – SSK FUTURE  (kontrola grantů)

5) Případ 21 – Kontrola dodržování jednacího řádu výborů

6) Případ 20- Zprávy RMČ 2002-2008

7) Protest starostky MČ Praha – Slivenec proti zásahu P5 do kompetencí  

8) Případ 26 – Nekomunikace radnice s projektem Šance

9) Případ 13 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

10) Plnění usnesení ZMČ za období od 18.4.- 26.6. 2008

11) Různé – schválení termínů KV na 2.pololetí 2008

 

Ad1) Kontrola 14. zápisu KV z 14.5.2008  a kontrola úkolů

Byla provedena kontrola zápisu. M. Kudrys uvedl do zápisu, že „14.zápis je nepřehledný, graficky neuspořádaný, jednoduše řečeno lajdácký“.

 

Ad 2) Schválení programu 15. KV

hlasováno o každém navrženém bodu zvlášť.

 

Ad 3) Případ 30- stížnost pana Rudolfa Kaisera – bod schválen 7/0/0

Pan Rudolf Kaiser osobně vysvětlil hlavní body své stížnosti z 9.5.2008, která se týká poškození majetku radnice údajně z nedbalosti pořadatelů na akci schválené RMČ tj. při šachovém turnaji dne 26.5.2007 (poškození výtahů a 2 kamer) a následná pochybení pracovníků ÚMČ (odboru OSM a OKO), kteří  zjevně omylem předali stížnost do soudního spisu, a neznámý úředník k stížnosti dopisoval hanlivé poznámky.  Tajemník ÚMČ a vedoucí OSM se omluvili.

M. Kudys navrhl usnesení „KV pověřuje předsedu KV, aby sestavil souhrnnou zprávu ke stížnosti pana Kaisera a oddělil, čím se může zabývat KV a co je věcí úřadu“. 4/0/2 (Velek, Peterková se zdrželi).

O.Velek požádal členy KV o prostudování nově předaných dokumentů stížnosti (viz příloha) a přes tajemnici KV vyžádá pro KV další potřebné informace .

 

4) Případ 29 – SSK FUTURE  (kontrola grantů)  bod schválen 7/0/0

KV má zapůjčeny podklady o poskytnutých grantech SSK FUTURE a doklady investičnímu daru na vybudování základové desky víceúčelové haly ZŠ Barrandov II. Stavba byla povolena ale do současné doby nabyla fakticky provedena. RMČ jako vyúčtování daru zálohovou fakturu firmy. M.Tuček opravil ústně chybný termín uzavření dodatku darovací smlouvy v usneseni RMČ č.  (termín uzavření dodatku je 29.2.2008 ne 20.11. 2008).

Předseda KV požádá představitele SSK FUTURE o vysvětlení neprovedení stavby a informaci o vrácení vyúčtování „příslušenství“ daru (úroků). KV požádá i o názor O.Gála, který na problém upozorňoval.

 

5) Případ 21 – Kontrola dodržování jednacího řádu výborů

O.Velek krátce informoval o důvodech zařazení bodu na KV a návrhu usnesení KV pro ZMČ pro zlepšení – mezivýsledky ukazují, že předsedové resp. tajemnice 6 výborů z 8 (bytový , privatizační, sociální, protikorupční, životního prostředí, bezpečnostní) nedodržují jednací řád výborů (neposílají zastupitelům informace o konání orgánu a zápisy, zápisy nejsou u několika výborů na webu.

Hlasování o zařazení bodu na jednání KV2/0/5 (Velek, Peterkova pro) 

 

6) Případ 20- Zprávy RMČ 2002-2008

O.Velek zdůvodnil zařazení bodu na KV,  protože Rada MČ opakovaně neplnila povinnost podle § 94 a § 70 zákona o HMP a nezveřejňovala pololetní zprávy o činnosti RMČ a KV by měl navrhnout ZMČ vyzvat RMČ k dodržování zákona

Hlasování o zařazení bodu  na jednání KV2/2/3(Velek, Peterkova pro)

 

7) Případ 31 – Náměty ÚP, zásah RMČ do kompetencí MČ Praha – Slivenec

Starostky MČ Praha – Slivenec RNDr. Jana Plamínková zaslala na KV protest 20.5.2008, protože RMČ Prahy 5 schválila 13.5.2008 usnesením 16/549/2008  zaslat na MHMP „Náměty k novému územnímu plánu hl. m. Prahy pro území MČ Praha 5″, v němž je jako jedna z šesti lokalit zahrnuto také katastrální území Slivence a Holyně. RMČ P5 zasáhla do kompetencí zastupitelstva Praha – Slivenec (které své náměty schválilo již 21.4.2008 a v řádném termínu koncem dubna je odeslalo na MHMP). Rada MČ P5 vydala na tvorbu „zbytečných“ námětů firmě, ARW architekti, Náprstkova 5, Praha 1, 240 tis Kč (bez DPH). RMČ P5 předala na po termínu na MHMP odborně nevydiskutované a vzájemně nekoordinované „náměty“. Starosta MČ P5 se za zásah do kompetencí MČ P-Slivenec veřejně neomluvil a starostku v dohodnutém termínu neinformoval. KV by se měl kontrolou závad procesu a výstupů „Námětů ÚP“ zabývat. Hlasování o zařazení bodu  na jednání KV2/0/5 (Velek, Peterkova pro)

 

Ad 9) Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 18.4. do 26.6.2008

O.Velek upozornil, že materiál z KMČ obsahuje informace o plnění usnesení pouze  ze ZMČ a nikoli RMČ a to k datu 11.6.2008 a nikoli k k budoucímu datu 26.6. KV schválil zpracovaný materiál „Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 18.4. do 26.6.2008“ pro 12. zasedání ZMČ P5 konané dne 26.6.2008. 5/0/1 (Velek se zdržel)

 

Ad 11) Různé

Byly schváleny termíny KV na 2. pololetí 2008:

10.září, 8. říjen, 5. listopad, 10. prosinec   6/0/0

 

Příští jednání KV  bude 10. září 2008.

 

V Praze dne 17. června 2008

 

Zapsala tajemnice KV: M. Šoštaričová

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

 

Příloha:  Případ 30 – doplněk stížnost Rudolfa Kaisera  předaný 11.6.2008Příloha:  Případ 30 – doplněk stížnost Rudolfa Kaisera  předaný 11.6.2008

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva UMC Praha 5

Jednotlivé body, návrhy a požadavky . Moje připomínky korespondují s mým dopisem ze dne 9. 5. 2008 na KV zastupitelstva.

Část A

1)          prošetřit jednání tajemníka, který nechal přímo, nebo zprostředkovaně, založit můj dopis do soudního spisu 8 C 625 / 2007. Dopis je přiložen. Provést opatření.

2)          prošetřit jednání starosty, který nechal mojí stížnost na tajemníka ze dne 1. 6. 08, prošetřit opět stejným tajemníkem. Provést opatření.

3)          vyčíslit a nechat zaplatit škody na zařízení, které byly zaviněny zcela nefungující pořadatelskou službou pronajimatele dne 27.5.2007. Není myslitelné, že škody NIC nestály, protože prohlídky, revize a opravy výtahů se sice provádí periodicky, ale zde se jednalo o poškození, které muselo být odstraněno ihned, jinak byste chodili do 6. patra pěšky. Rozhodně se nejednalo o běžné opotřebení v rámci servisní smlouvy !

4)          K tomu  podotýkám, že jsem navštívil i akci  „Vánoční kapr” v prosinci 2007  a pořadatelská služba pronajimatele ( OS SK Smíchov) byla stejně mizerná  resp. vůbec žádná, jako tomu bylo dne 26.5.07.

5)          Nechat platit pronájem zasedací místnosti pro SK Smíchov taxou, která je pro pronájem obvyklá pro málo výdělečné organizace.

6)          Zrušit financování korespondence SK Smíchov, protože korespondence není využívána jen k neziskovým účelům a poškozuje občany Prahy 5.

Část B

1)           Revizní odbor by měl vysvětlit statut „Senior klubu Smíchov „ a nikoliv „Občanského sdružení SK Smíchov”,. Na to nebyl revizní odbor dotazován.

2)           Potom by měl vysvětlit, jak je možné, že dopisy, které se týkají Senior klubu Smíchov, byly předány – ( údajně podle pracovního pořádku viz dopis p.Kulasové), – panu Vandasovi z Prahy l, který není ani důchodce a ani nemá s tzv.Senior-klubem nic společného a dále proč byly předány až na Obvodní soud pro Prahu 5.

Část C

1)           Odpovědět na body l až 6

2)     Doložit dopis ze dne 7. 2. 2007 podle bodu 3) nebo podat vysvětlení

3)     Zajistit, abv vylákaný materiál na základě nepravdivých informaci CSÓP byl vrácen předávající osobě (což jsem já) , aby šachový materiál v ceně cca 6500.-KČ mohl být předán na místo, kde bude využit. Pan Hábí mě sice zaplatil za materiál, (a to je čistě naše věc !!,) ale jinak mě pověřit sehnáním i výběrem materiálu a jeho rozdělením a přidělením.  Zjistil jsem, že s důchodci je v SK Smíchov jednáno nepatřičným způsobem a to jak při placení oddílových příspěvků, tak při zapůjčování šachového materiálu. Vrácení materiálu mě bylo oznámeno dopisem Mgr. Bosákové ze dne 29.8.2007 viz bod 5) mého dopisu. Materiál byl neoprávněně přemístěn do SK Smíchov, kterému jsem ho nepřidělil. Materiál chci přidělit přímo na DDM P 5, kde bude lépe a účelně využit. Pan Hábí mě touto akcí plně pověřil a tak by SK Smíchov měl neoprávněně získaný materiál vrátit mě. (Jakýsi děkovný dopis NIC neřeší!)Rudolf Kaiser, Josefská 4 / B 104, 118 10 Praha l,

Rudolf.kaiser@seznam.cz

ÚMČ Praha 5 Kontrolní výbor „Zastupitelstva”
Nám.l4.října 150 00 Praha 5

Praha 9. 5. 2008

Věc : prošetření Špatné práce zaměstnanců a funkcionářů ÚMČ P 5 podle Zákll31/2QOO

Žádám Vás o prošetření mé stížnosti na špatnou práci zaměstnanců ÚMČ Praha 5 a špatnou práci revizního útvaru (pí. Kulasová) ve smyslu Žák. 131/2000 Sb. §78 odst. (5).

A.

1)          Kancelář starosty a tajemník ing.Kadlec nechali rozbít oba výtahy a kamerové zařízení při akci ze dne 26. 5. 2007 v zasedací místnosti Štefánkova 13,15 a nenechali viníka tyto škody zaplatit ! Na tyto škody jsem upozornil mým dopisem ze dne 27. 5. 2007

2)    Váš tajemník místo, aby řádně projednal poškozování zařízení s pořadatelem akce a nakonec i s Vašimi vrátnými, kteří nezabránili ničení zařízení, tak mě pořádně vynadal, protože sekretářka, která dopis psala si trestuhodnou nedbalostí spletla moje jméno  oznamovatele  se jménem poškozovatele  a tajemník, aniž by to kontroloval, tak to podepsal. Tajemník sice nějak pak vysvětloval, že se asi spletl   To by nebylo to nejhorší!

3)    Nejhorší na tom mém upozornění bylo, že tajemník místo aby dopis řádně projednal a nechal uhradit vzniklou škodu, tak můj dopis „ stěžovatele „ předal k vyřízení SK Smíchov a to ještě se signálem, aby SK Smíchov „stěžovatele „ co nejpřísněji potrestalo a připsal, nebo nechal připsat  aneb o žalobníčkovi! To je skutečně chování, které se neslučuje s výkonem práce úředníka ÚMČ Prahy 5. Když nebudu mluvit již o ničem jiném, tak tedy došlo k porušení zákona, že „stěžovatel” nesmí být za svojí stížnost trestán a dokonce ani tehdy ne, když stížnost je nepravdivá a
neoprávněná. A tato stížnost neoprávněná nebyla !

4)          Kancelář starosty a Váš tajemník ing.Kadlec zavinili, že předali, nebo nechali předat můj dopis, který byl určen jen jim a nikomu jinému, do složky Obvodního soudu pro Prahu 5, nám.Kinských, P 5, v kauze 8 C 625 / 2007. Je zde příjmové razítko ÚMČ Praha 5, takže omyl je naprosto vyloučen ! Tento dopis měl podpořit důkazy, že jsem svým upozorněním na poškozování našeho společného zařízení v zasedačce poškodil „dobré” jméno SK Smíchov, tedy za silné podpory tajemníka ÚMČ Prahy 5

5)          Soud rozhodl ve svém jednání dne 29. 4. 2008 v kauze 8 C 625 / 2007, že jednání SK Smíchov, proti kterému žaloba směřovala, bylo nezákonné a potrestání „viníka- stěžovatele” tedy mě, zrušil v plném rozsahu. Protiprávní jednání provedl tedy nejen SK Smíchov, který za to bude muset zaplatit, ale i úředníci ÚMČ Praha 5, kteří by za to zaplatit měli!!

6)          Tzv. projednání tajemníka ing.Kadlece s p.Čermákem se ukázalo jako zcela neúčinné, protože pořadatelská služba pronajimatele se vůbec nezlepšila o čemž jsem se přesvědčil při akci „Vánoční kapr”, kdy pořadatelé se nestarali o pořádek a ačkoliv vzali odměnu za pořadatelskou službu, tak si hráli šachy a o účastníky ( mládež) se nestarali. Protože ale byla v prosinci zima, tak nebyly otevřeny dveře na balkon a tím bylo zamezeno házení předmětů na zaparkovaná vozidla, takže přece jen zde byl „určitý pokrok”.

7)          Kromě toho tajemník ještě finančně podporuje poškozovatele zařízení tím, že mu bezplatně odesílá jeho dopisy, které mají často soukromý charakter a finančně tím poškozuje občany Prahy 5.

8)    Prosím prošetřete a pošlete písemnou odpověď. Děkuji!

B.

Revizní odbor UMČ P 5 pracuje velmi mizerně, protože paní Kulasová si asi záměrně plete 2 pojmy.

Občanské sdružení SK Smíchov, které má své stanovy a je registrováno u M V se Senior klubem Smíchov ( Šachový klub důchodců), který není nikde registrován, je jaksi jen účelově vykazován, údajně má podle úředního záznamu s p. Čermákem pouze dva členy, kteří nejsou evidováni a tedy ani právně neexistují ani tito 2 fixní důchodci jako Senior klub Smíchov. Právně neexistují a nemohou mít žádný společný majetek. Paní Kulasová se asi záměrně plete, když na můj dotaz ohledně Senior klubu Smíchov se rozhovořila o vzniku a stanovách občanského sdružení SK Smíchov, které nemá s nějakým neexistujícím spolkem „Senior klub Smíchov „ nic společného, protože žádný podřízený spolek, nebo podspolek není zakotven ve stanovách a pokud by byly stanovy měněny, bylo by nutné je nechat znovu schválit MY. Tím paní Kulsová napomohla panu Čermákovi k podvodu, který je v současné době řešen Obvodním státním zastupitelstvím v Praze 5.

C.

Sociální odbor p.Koričová rovněž zametla mojí stížnost „ pod koberec „. Měla vyřešit toto:

1)         Proč mě paní Krčmářova a Bosákova informovaly tak, že Senior Klub Smíchov je šachovým klubem důchodců jako samostatný subjekt.

2)         Když jsem na základě zcela špatných informací předal na doporučení obou výše jmenovaných sponzorský dar panu Čermákovi — údajně předsedovi Senior klub Smíchov, napsali mě, že jsem předal sponzorský dar oprávněné osobě. Nesdělily mě kdo soudruha Čermáka zvolil nebo jmenoval, asi se tak stalo ve smyslu „ o vedoucí úloze komunistické strany” ale nějak dámám uniklo, že tato „vedoucí úloha” byla již na štěstí dávno zrušena.

3)         V dopise od Mgr.Bosákové EP 1827/2007 ze dne 29.8.2007 se píše, že jsem byl
informován od p.Čermáka dopisem ze dne 7.2.2007 ohledně „fungování” klubu důchodců.   Žádný  takový  dopis  s tímto   obsahem   neexistuje.   Pokud  to  paní Bosákova tvrdí, nechť takový dopis, nebo jeho kopii předloží ! Nemůže přece rozšiřovat nepravdivé informace, aniž by se přesvědčila o pravdivosti svého tvrzení.

4)         Ve stejném dopise Mgr.Bosáková píše, že jsem hrál za spolek Senior klub Smíchov nebo  za  Šachový klub  důchodců Smíchov.  Do  tohoto  uskupení  jsem  nikdy nevstoupil.

5)     Dále je v dopise uvedeno, že sponzorský dar, který jsem na základě klamných informací  CSOP předal Senior klubu Smíchov bude vrácen panu Háblovi, nevím proč panu Háblovi, když dar jsem předal já, ale budiž. Do dnešního dne však dar vrácen nebyl, naopak byl protizákonně predisponován na SK Smíchov, kterému jsem dar nepředal a ani předat nechtěl, protože CSOP sice pěje chválu o SK Smíchov, ale SK Smíchov nedodržuje základní etiku, totiž aby důchodci neplatili více klubových příspěvků, než osoby výdělečně činné ! To je skutečně skandální, že důchodce v SK Smíchov zaplatí v oddílových příspěvcích 200,-Kč a člen výdělečně  činný jen 100.-KČ. Je to jediný šachový klub v ČR, který má tuto diskriminující politiku pro důchodce a mládež. Kromě toho SK Smíchov odmítl zapůjčit šachový materiál důchodci, o čemž byl pan Čermák písemně informován a neudělal nápravu. Sponzorský dar tedy nebyl předán SK Smíchov a domnívám se, že jde o TČ, když na základě špatné informace nebo dokonce podvodu byl naplněn § 250 (1) trestního řádu. Ale to zde nebudeme řešit! Zde vyřešte jen to, proč Mgr.Bosáková podala informaci o vrácení daru, která nebyla splněna. Rovněž veškeré dopisy od CSOP, které byly určeny výhradně CSOP, případně klubu důchodců, (Senior klub Smíchov ) se ocitly v příloze soudních spisů kauzy 8C 625/2007, která neměla se (Senior klubem Smíchov žádnou souvislost .

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě