Zápis KV č. 14 z 14.5.2008

12/06/2008

Zápis z 14. schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 14. 5. 2008 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, E. Kalhousová, B. Altner J. Bartoš, J. Hlaváček,
A.Kohout,R.Peterková,
Omluveni: PhDr. M. Kudrys, M. Tuček  

Hosté:  E.Hochheimerová MA,FCCA , O. Gál, RNDr. J.Martinec,CSc.

Zahájení schůze: 17.00 hod. –  ukončení v 18:30

 

Program:

1) Kontrola 13. zápisu

2) Schválení programu 14. KV

3) Kontrola  plnění úkolů z minulých KV

4) Případ 29 – kontrola bezdlužnosti SK FUTURE  (kontrola grantů)

5) Kontrola dodržování jednacího řádu výborů

6) Různé

 

Ad1) Kontrola 13. zápisu KV z 9.4.2008

A.Kohout požádal k bodu 4) zápisu KV č.13 o doplnění věty „Člen PKV radní A.Kohout potvrdil, že PKV neověřoval věrohodnost identifikace stěžovatelky a on osobně stěžovatelku nezná.“

 

Ad 2) Schválení programu 14. KV

KV schválil návrh programu. 7/0/0

 

Ad 3) ) Kontrola plnění úkolů z minulých KV

Případ Mlynářka - Tajemnice KV zajistí vyjádření dotčených orgánů na podání "Bytového družstva Mlynářka věžák". z 11.12.2007 k vyřízení na OUR 
Případ Šance  - Tajemnice KV soustředí do spisu odpovědi na dopisy projektu Šance v letech  2006-7. 

Případ Výběrové řízení Cyklogenerelu  – O.Velek uvedl, že M.Tuček přes opakované výzvy nepředal požadované doklady (adresu/identifikaci stěžovatelky, právní rozbor JUDr.Vincence a další doklady z PKV).

 

Ad 4)  Případ 29 – kontrola bezdlužnosti SSK FUTURE  (kontrola grantů)

Výtěžek z hracích automatů byl poskytnut jako dar-investice na základovou desku na výstavbu sportovního areálu Barrandov, Chaplinovo nám.1. ZMČ 6.10.2004 schválilo  (23/2/5 Navara, Nápravníková proti) dar 1,2 MKč  pro SSK Future o.s. IČ 69347379)  na vybudování základové desky  sportovní haly v areálu ZŠ Chaplinovo n.1/615 s vyúčtováním daru do 31.12.2004 (vyúčtování nebylo předloženo, stavba  nebyla schválena). RMČ 13.10.2005 schválila  souhlas se stavbou haly a smlouvu  o smlouvě budoucí nájemní na pozemek 1,767 m2 za 2000 Kč/měsíčně a 27.10.2005 darovací smlouvu na 1,2 MKč.  27.4.2006 RMČ schválila  prodloužení vyúčtování (předání  fotokopií dokladů) do 30.6.2006. Odbor školství a kultury neuznává  zálohovou fakturu firmy  STINGS96 s.r.o. a nová RMČ schválila 12.12.2006 prodloužení vyúčtování daru  do 30.6.2007, které opět nebylo provedeno.  SSK FUTURE  požádala 1.11.2007 o prodloužení do 29.2.2008. RMČ 4.12.2007 schválila prodloužení smlouvy do 29.2.2008 (termín  přeložení dodatku smlouvy k podpisu 20.11.2008 tj. 9 měsíců po termínu!). Vyúčtování k 29.2.2008 nebylo předloženo.

 

Předseda KV požádal vedoucí OKO o zveřejnění ročních zpráv o činnosti OKO od roku 2004, které nebyly na Intranetu ani na webu radnice.

 

Při následné analýze zpráv OKO se ukázalo, že při nesrovnalostech tajemník Čuda neuložil OKO provést kontrolu vyúčtování investičního daru SSK FUTURE a korespondenci s dlužníkem vedl odbor školství (dr. Drmotová). Také kontrola MHMP z dubna 2007 nenašla v opakovaném nevyúčtování závady protože sledovala jen část informací (přírůstky a úbytky úroků na účtu) viz „Zůstatek na účtu 052 poskytnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek  vykázaný k 31.12.2007  se týkal  zálohy vyplacené  na zhotovení  projektové dokumentace  l akci „Rekonstrukce sportovních ploch Barrandov Chaplinovo náměstí Nedostatky (v připisování úroku) nebyly zjištěny)“ a kontrola MHMP dále konstatovala „MČ nevede centrální evidenci  zadaných veřejných zakázek“ (strana 37 protokolu OFK MHMP o výsledku finanční kontroly  za rok 2006  a 1. čtvrtletí 2007).

 

O. Velek připomněl, že jednorázové šetření KV evidence darů, grantů a zakázek z roku 2007 nebylo z kapacitních důvodů OKO dotaženo a na ZMČ 17.4.2008 nebyli jednotliví předkladatelé návrhů ani pracovníci ÚMČ schopni  doložit celkovou „bezdlužnost“ příjemců grantů, darů (ani zakázek). O.Velek navrhne aby jako dříve  ekonomický odbor integroval pro lepší kontrolu evidenci grantů darů, grantů a zakázek.

Případem 29 SSK FUTURE se bude KV zabývat na příštím jednání (povolení stavebních prací, místní šetření provedení desky, posudek ceny prací, vyúčtování dalších darů a grantů).

 

Úkol: Tajemnice KV požádá předkladatele M.Tučka usnesení RMČ č. 42/1602/2007 o vyjasnění důvodů a uzavření dalšího dodatku smlouvy k termínu 20.11.2008, tj.  9 měsíců  po termínu vyúčtování  29.2.2008.

 

Usnesení KV:

KV žádá SSK Future o zdůvodnění odkládání vyúčtování daru a o doklady vyúčtování pro kontrolu.  7/0/0

 

KV žádá tajemníka ÚMČ P5 o předložení přehledu (seznamu) vyúčtování grantů a darů za rok 2007 jednotlivými příjemci.  7/0/0

 

Ad 5) Kontrola dodržování jednacího řádu výborů

Předseda  KV a tajemnice KV provedli kontrolu dodržování Jednacího řádu výborů ZMČ P5, a to Čl. 2, bod 2 a 4,:  (2.2)„Výbor se schází podle plánu zveřejněného na webových stránkách Prahy 5. Předseda, resp. tajemník výboru oznamuje konání a program jednání mimo jiné e-mailem všem zastupitelům a zveřejňuje jej na webových stránkách Prahy 5. a (2.4).“Zápis obdrží prostřednictvím tajemníka výboru všichni členové výboru. Výstupy z jednání výboru (zápisy, usnesení) předkládají výbory Zastupitelstvu P5. Zápisy budou zveřejněny na webových stránkách Prahy 5 a obdrží jej zastupitelé e‑mailem.“

 

Zastupitelé měli dostat  pozvánky a zápisy k jednání následujících výborů : Finanční (FiV), Kontrolní (KoV), Protikorupční (PKV), Bezpečnostní (BeV), Privatizační (PrV), Bytový (ByV), Životního prostředí (ZPV), Sociální (SoV).

 

FiV

KoV

PKV

BeV

PrV

ByV

ZPV

SoV

Počet svolání výboru

25

15

6

12

24

32

14

12

Počet jednání výboru

25

13

6

12

24

32

14

12

Počet jednání mimo plán

 

2

 

1

1

1

 

1

 

Tabulka předběžnými výsledky ukazuje míru dodržování jednacího řádu jednotlivými výbory. Odpověď ANO (značka A) je uvedena, pokud všichni zastupitelé (nikoli jen členové výboru) obdrželi od tajemníka/tajemnice daného výboru pozvánky resp. zápisy jednání výboru a dále pokud programy resp. zápisy z jednání výboru jsou umístěny na webu. A je uvedeno, pokud zaslání pozvánky/programu všem zastupitelům bylo provedeno alespoň v jednom případě.

 

 

FiV

KoV

PKV

BeV

PrV

ByV

ZPV

SoV

Pololetní plán na webu

A

A

 

A

A

A

A

A

Program resp.pozvánka

zasílána E-mailem

A

A

 

 

 

 

 

 

Program resp. pozvánka zveřejňována na webu

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zasílán Emailem

A

A

A

 

 

 

 

 

Zápis zveřejněn na webu

A

A

 

 

A

 

A

A

 

Úkol: Předseda KV a tajemnice KV v součinnosti se zastupiteli, předsedy a tajemníky výborů ověří dodržování výborů.

 

Ad 6)  Různé

Dne 12.5. 2008 podána stížnosti pana Rudolfa Kaisera (rudolf . kaiser AT seznam . cz) na závady v činnosti pořadatelů akce pořádané v budově radnice 26.5.2007 (poškození výtahů a 2 kamer) a následné šetření OSM a OKO. Stížnost po prostudování může být projednána v řádném termínu na příštím zasedání KV.

 

Zastupitel J.Martinec požádal o výsledek šetření subkomise (E.Kalhousová, J.Hlaváček, J.Bartoš) ustavené na 9.KV k prošetření neplacení nájmu a obývání budovy Centra bez nájemní smlouvy (případ č.13 Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí). E. Kalhousová uvedla, že subkomise od 17.10.2007 neprovedla místní šetření ani neprověřila neplacení nájmu do doby ZMČ 6.12.2007, které  rozhodlo o uzavření řádné smlouvy.

 

O.Velek upozornil na případy hlasování na ZMČ v situaci střetu zájmů (vyúčtování grantů, dary na „sousedskou v Černošicích“ a hlasování o rozpočtu MČ..

 

Příští jednání KV  bude 11. června 2008.

 

 

 

V Praze dne 15. května 2008

 

Zapsala tajemnice KV: M. Šoštaričová

 

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě