Zápis KV č.13 ze dne 9.4.2008

17/04/2008

Zápis z 13. schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 9. 4. 2008 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, J. Hlaváček, A. Kohout (do 17:30), PhDr. M. Kudrys, R. Peterková, Bohuslav Altner (od 18:00)

Omluveni: J.Bartoš, E. Kalhousová, M. Tuček  

Hosté:  Bc. Lukáš Budín

Zahájení schůze: 17.00 hod. –  ukončení v 18:30

 

Program:

1) Kontrola zápisu 12. KV  (z 12.3.2008) 

2) Schválení programu 13. KV

3) Kontrola plnění usnesení  RMČ a ZMČ P5  

4) Případ 25 – Stížnost občanky na údajný střet zájmů ve výběrovém řízení

5) Případ 26 – Stížnost občana na způsob informování o jednání ZMČ  P5

6) Případ 27 – Stížnost sdružení Projekt Šance na nečinnost MČ P5

7) Různé

 

Ad1) Kontrola 12. zápisu KV z 12.3.2008

M. Kudrys požádal o opravu své formulace v bodu 6 zápisu č. 12 takto: „Zápisy z bezpečnostního výboru nejsou zveřejňovány na internetu ani rozesílány zastupitelům, ale jsou k nahlédnutí u tajemnice bezpečnostního výboru“. O.Velek upozornil na porušování platného jednacího řádu výborů.

 

Ad 2) Schválení programu 13. KV

KV schválil návrh programu. 5/0/0

 

Ad 3) Kontrola plnění usnesení  RMČ a ZMČ P5   

O.Velek upozornil, že podle současné rutiny KMČ zpracovává a kontroluje dokumenty RMČ  a KV prozatím nekontroloval plnění usnesení RMČ podle zákona – ke kontrole plnění úkolů RMČ se vztahuje případ 27 (bod 6 programu).

KV schvaluje materiál KMČ „Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 22.2. do 17.4.2008“ předložený na zasedání ZMČ P5 dne 17.4.2008.  4/0/1 (Velek se zdržel)

 

Ad 4) Případ 25 – Stížnost občanky na údajný střet zájmů ve výběrovém řízení na Cyklogenerel

KV obdržel od sekretářky pana M.Tučka část požadovaných materiálů na plánované schůzce předsedů KV a PKV dne 3.4.08 v 10:00 hod., které se pan Tuček bez omluvy nezúčastnil ani nepředal právní stanovisko k případu 25 od JUDr. Vincence (ani další opakovaně tajemnicí KV požadované materiály z PKV- např. stanovisko AK Jansta k Buďánce aj.). Tajemnice PKV nespravuje dokumentaci PKV a veškeré dokumenty PKV má u sebe předseda M.Tuček. Mail údajné stěžovatelky Zdeňky Borovkové z 29.11.2007 zborovkova@seznam.cz byl zaslán s přílohou „velek.doc“ předsedovi PKV M. Tučkovi. Člen PKV radní A.Kohout potvrdil, že PKV neověřoval věrohodnost identifikace stěžovatelky. Tajemnice KV a další 2 svědci kontaktovali paní Zdeňku Borovkovou, pracovnici trafiky MAK Trading, firmy pana M.Tučka, která potvrdila, že mail panu Tučkovi neposílala.

Předseda KV znovu žádá M.Tučka o neprodlené předání (nejpozději do 16.4. tajemnici KV) kompletní adresy a kontakty na stěžovatelku a posudek JUDr. Vincence.

Předseda KV žádá předsedu PKV, aby o materiálech PKV měla plný přehled tajemnice PKV a ne pouze předseda PKV  M.Tuček.

 

(odešel A.Kohout – KV neusnášeníschopný)

 

Ad 5) Případ 26 Stížnost občana na způsob informování o jednání ZMČ  P5

Na základě podnětů KV došlo k určitému zlepšení informací na stránkách MČ P5 www.praha5.cz, ale KV eviduje urgenci odpovědi na stížnost občana na nedostupnost informací o jednání ZMČ a také nespokojenost s kvalitou informací o bytové a sociální politice (např. přehled užívání obecních bytů a bytů k privatizaci, web www.kpss5.cz),pozdní zasílání pozvánek zejména na mimořádná jednání apod.

Tajemnice KV prověří důvody, proč občan nedostal z KMČ odpověď.

Tajemnice KV prověří dodržování jednacího řádu výborů tajemníky a předsedy výborů (včasné zasílání pozvánek a programů, zasílání zápisů zastupitelům, zveřejňování zápisů na webu www.praha5.cz ).

Předseda KV vyvolá jednání s pracovníky KMČ a členy komise informatiky o návrzích ke zlepšení webu.

 

(přišel Bohuslav Alter – KV usnášeníschopný)

 

Ad 6)  Případ 27 – Stížnost sdružení Projekt Šance na nečinnost MČ P5

Po zprostředkování zastupitelem ZMČ P13 obdržel předseda KV od sdružení Dům šance www.sance.info pana Laszlo Sumegha v únoru 2008 stížnost, že RMČ i pracovníci úřadu od roku 2006 ignorovali opakovaně žádosti sdružení na uzavření dlouhodobého pronájmu a povolení přestavby bývalé školy na pozemku Nepomucká 1235/5. Jednání o dlouhodobém nájmu, který by byl podmínkou získání investic z EU neproběhlo ani po tom, co Sdružení Šance předalo na základě výzvy (ved.OOA ing.Zdeňka Jáchyma ze dne 6.10.2006) dokumentaci projektu rekonstrukce objektu. Rada neodpověděla ani na nabídky mediální spolupráce z 30.5.2007. R.Peterková uvedla, že o podpoře a potřebách projektu Šance nebylo jednáno v roce 2007 ani v procesu komunitního plánování sociálních služeb (www.kpss5.cz) ani na sociálním výboru a Projekt nedostal z Prahy 5 přímou podporu jako jiné NNO pracující s rizikovou mládeží. Počátkem roku 2008 RMČ a ÚMČ provedli pracovníci OOA a zastupitelé (J.Matoušková, M.Kudrys, V.Fořt) 3 místní šetření bez přítomnosti a bez jednání s koordinátorem projektu Laszlo Sumeghem. Na doporučení komise majetku a bezpečnostního výboru dne 1.4.2008 RMČ schválila ukončení nájemní smlouvy bez náhrady k 31.7.2008. Pan Kudrys vyjádřil pochybnosti o přínosu projektu Dům Šance a uvedl, že radnice počítá s objektem pro jinou NNO.

Tajemnice KV ověří termíny odeslání a soustředí do spisu odpovědi na dopisy projektu Šance v letech  2006-7.

 

Ad 11) – Různé

Příští schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 se bude konat 14. května 2008 v 17.00 hod.

 

V Praze dne 11. dubna 2008

 

Zapsala tajemnice KV: M. Šoštaričová

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě