Zápis KV č. 12 ze dne 12.3.2008

18/03/2008

Zápis č. 12. schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 12. 3. 2008 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, E. Kalhousová, J. Bartoš,  J. Hlaváček, A. Kohout,  PhDr. M. Kudrys, R. Peterková, M. Tuček,

Omluven: B. Altner

Hosté:  Bc. Lukáš Budín, Mgr. Jaroslav Neubauer, Jaroslava Kulasová

 

Zahájení schůze: 17.00 hod.

 

Program:

1) Kontrola zápisu 11. KV  (z 16.1.2008) 

2) Schválení programu 12. KV

3) Informace o stížnostech na KV ze Zprávy o činnosti OKO v roce 2007 (vedoucí OKO, Jaroslava Kulasová)

4) Postup kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ v KV na Praze 5

5) Případ 25 – Stížnost občana na údajný střet zájmů ve výběrovém řízení na Cyklogenerel

6) Případ 26 – Stížnost občana na způsob informování o ZMČ (přizván Mgr. Jaroslav Neubauer)

7) Různé

 

Ad1) Kontrola 11. zápisu KV z 16.1.2008

Předseda KV O.Velek upozornil na problematické zdůvodnění neúčasti majority členů KV v řádném a náhradním termínu13.2. a 20.2.2008, které způsobilo, že na ZMČ byl schválen ne zcela projednaný materiál z KV.

Byla provedena kontrola textu 11. zápisu KV– bez připomínek k textu. M.Kudrys navrhl celý zápis „neschválit“ a E.Kalhousová navrhla zápis zestručnit. O.Velek připomněl členům KV platný jednací řád výborů ZMČ a kompetence tajemnice a předsedy KV.

 

Ad 2) Schválení programu 12. KV

KV schválil návrh programu. 6/0/2

 

Ad 3) Informace o stížnostech podaných na KV ze Zprávy o činnosti OKO v roce 2007

Vedoucí OKO J. Kulasová informovala KV o dokončované Zprávě o vyřizování stížností, podnětů a petic a kontrolní činnosti OKO za rok 2007. V minulých letech zpráva OKO obsahovala seznam stížností vyřízených přes KV – zpráva OKO za rok 2007 neobsahuje informaci o žádné stížnosti podané a vyřízené na  v roce 2007.

 

Ad 4) Postup kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ na MČ Praha 5

Předseda KV O.Velek připomněl, že KV v rozporu   § 78 odst. (5) a § 100 odst. (1). 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v minulých letech nekontroloval plnění usnesení RMČ a kontrolu plnění usnesení Rady provádí jen sama Rada a Kancelář MČ. Situaci bude konzultovat s právníky SMO ČR.

 

Ad 5) Případ 25 – Stížnost občana na údajný střet zájmů ve výběrovém řízení na Cyklogenerel

V zápise PKV ze 7.11.2007 byla zmíněna stížnost občanky na možný střet zájmů. O.Velka v ovlivnění přidělení zakázky na zpracování cyklogenerelu jeho bývalé manželce a obdobná stížnost byla podána 29.11.2007 na protikorupční portál MHMP. O.Velek požádal radní ZHMP M.Reedovou o stížnost osobně na jednání 12.12.2007 a znovu písemně 21.1.2008.
M. Reedová zaslala 23.1.2008 žádost o prošetření stížnosti na KV a PKV. K meritu věci O.Velek uvedl, že zaslal měsíc před stížností 5.9.2007 místostarostovi P.Horákovi a dalším osobám čestné prohlášení, že není v žádném podnikatelském vztahu s projektantkou, a dále prohlásil, že do výběrového řízení (provedeného zastupiteli P.Horákem, J.Matouškovou a pracovníky ÚMČ) nezasahoval a RMČ zakázku schválila jednomyslně 24.10.2007. Předseda PKV M. Tuček informoval, že PKV 6.2.2008 na základě právního posudku JUDr. Z.                                                                                Vincence střet zájmů neshledal,  ale bude se případem ještě zabývat na dalším jednání PKV a potřebuje stanovisko O.Velka.

Úkoly: O.Velek dodá do spisu PKV korespondenci s P.Horákem a M.Reedovou, a tajemnice PKV dodá do spisu KV kopii stížnosti podanou na MČ P5 a posudek JUDr. Vincence. M. Kudrys navrhl usnesení: KV se případem bude zabývat po dodání zprávy PKV.  5/0/3 (Velek se zdržel hlasování)

 

Ad 6)  Případ 26 – Stížnost občana na způsob informování o ZMČ

O.Velek přivítal Mgr. J. Neubauera, asistenta starosty a ocenil, že KMČ zlepšila informace na www.praha5.cz (např. tabulku interpelací) a požádal KMČ o zveřejnění stenozáznamu, tabulky hlasování a zvukového záznamu ze zasedání ZMČ. Zároveň O.Velek upozornil předsedy výborů M.Kudryse a M.Tučka, že v rozporu se schváleným jednacím řádem výborů nejsou na webu zveřejněny zápisy z jednání jejich výborů. M.Kudrys uvedl, že zápisy bezpečnostního výboru jsou „neveřejné“ a zápisy výboru zastupitelům nerozesílá.

J. Neubauer ke stížnosti občana (na nesoulad fyzických a elektronických úředních desek, nezveřejňování termínů ZMČ, chybějící stenozáznamy aj.) uvedl, že brzy dojde k sjednocení povinných papírových a elektronických informací na úřední desce, s tím že v elektronické formě bude odkaz na stránky s nepovinnými informacemi. Za informační desky je zodpovědné informační středisko. Půlroční plán termínů ZMČ není zveřejněn pro možné změny termínů ZMČ, ale v momentě svolání zasedání ZMČ je program vyvěšen na titulní straně webu. Stenozáznam, tabulky hlasování a zvukový záznam ze ZMČ mohou být zveřejněny ihned po autorizaci zápisu ověřovateli. Příkaz ke zveřejnění musí dát ZMČ, RMČ, starosta nebo tajemník ÚMČ. O. Velek navrhl usnesení: KV doporučuje ZMČ, RMČ,  starostovi a tajemníkovi, aby byly na webu zveřejňovány stenozáznamy s tabulkami hlasován a zvukové záznamy ze zasedání ZMČ.  2/0/4 (pro Velek, Peterková)

 

Ad 11) – Různé

Příští schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 se bude konat  9. dubna 2008 v 17.00 hod.

 

V Praze dne 13. března 2008

 

Zapsala tajemnice KV: M. Šoštaričová

 

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě