zápis č.9

13/10/2006

 


Zápis č.9 sociálně zdravotní komise konané dne 5.10.2006


 


Přítomni:  Mgr. L.Vávrová, Bc.R.Havlinová, B.Altner, R.Peterková, Mgr.M.Bosáková, MUDr.J.Knobloch, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.E.Švecová, MUDr.B.Karpetová, Ing. J. Hulík


Omluveni:  Doc.E.Jelínková, J.Matoušková, Mgr.Ing.P.Navara,


 


Program:          1) zahájení


                        2) odsouhlasení programu


                        3) kontrola plnění usnesení


                        4) práce komise za rok 2006       


                        5) žádost o výměnu bytu pí.Hrozná


                        6) různé


 


ad 1)    Jednání komise zahájila Mgr.L.Vávrová


 


ad 2)    Odsouhlasení programu  


 


ad 3)    Kontrola plnění usnesení


 


ad 4)    Usnesení: Komise  bere na vědomí přehled o práci sociálně zdravotní komise za rok 2006


hlasování: 8/0/0


 


ad 5)    Usnesení: Komise  doporučuje, aby se bytový odbor intenzivně zabýval možností řešení výměny bytu v rámci MČ Praha 5 pro paní Romanu Hroznou a úpravou vytipovaného bytu pro paraplegika.


hlasování: 8/0/0


 


ad 6)    a) Mgr. Vávrová seznámila komisi s žádostí o finanční příspěvek na měřící modul k monitorovacímu systému na JIP chirurgické kliniky FN v Motole.


            Paní Peterková souhlasí s poskytnutím příspěvku s výhradou, že nebylo vyhověno žádosti ing.Hulíka o poskytnutí finančního příspěvku pro ZZ Kartouzská.


Usnesení: Komise doporučuje poskytnout  příspěvek na zakoupení multiparametrového kapnometrického modulu ve výši 79.720,20 Kč.


hlasování: 8/0/0


 


b)      Dr.Knobloch, Mgr. Sedlačíková a Bc.Havlinová seznámili komisi s problémy, které jsou spojeny se zavedením  nového zákona o sociálních službách do praxe od 1.1.2007.


 


c)      Mgr. Vávrová poděkovala za práci členům sociálně zdravotní komise a popřála úspěch ve volbách.


 


 


 


 


Zapsala: I.Kosová                                                       Mgr.Lucie V á v r o v á


                                                                                     předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr.L.Vávrová


 


 


 


 


 


 


 


 

zápis č.9

22/11/2005

Zápis č.9 sociálně zdravotní komise konané dne 3.11.2005


 


Přítomni:  Mgr. L.Vávrová, Doc.E.Jelínková, J.Matoušková, R.Peterková , Mgr.M.Bosáková, Mgr.E.Švecová, Mudr.B.Karpetová, R. Havlinová


Omluveni:  Mgr.Ing.P.Navara, MUDr.J.Knobloch, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.D.Hovorka, B.Altner


 


Program:          1) zahájení


                        2) odsouhlasení programu


                        3) kontrola plnění usnesení


                        4) DPS Zubatého – prohlídka, vč.nového denního stacionáře


                        5) návrhy na přidělení bytu DPS Zubatého


                        6) informace o situaci ve ZZ Smíchov – Kartouzská


7) různé


 


ad 1)    Jednání komise zahájila Mgr.L.Vávrová v nových prostorách denního stacionáře


 


ad 2)    Odsouhlasení programu  


 


ad 3)    Kontrola plnění usnesení


 


ad 4)    Mgr. Bosáková umožnila členům komise prohlídku zrekonstruovaných prostor v DPS Zubatého, denního stacionáře, pracoviště pečovatelek s monitorovacím zařízením a suterén, kde dosud pečovatelky pracovaly a prostory k denní hygieně klientů s možností masáží a pedikúry.


 


ad 5)    Usnesení:  Sociálně zdravotní komise doporučuje bytové komisi přidělení bytu v DPS Zubatého paní Blechové po paní Maršálkové a paní Šeborové po manž. Jelínkových.


hlasování: 5/0/0


 


ad 6)    Komise byla Mgr.Vávrovou informována o tom, že Rada MČ Praha 5 na svém zasedání dne 20.9.2005 schválila uzavření Mandátní smlouvy se společností  Gordion s.r.o. pro přípravu  a organizaci výběrového řízení na  výběr nejvhodnějšího nájemce a provozovatele zdravotnického objektu Poliklinika Kartouzská.


            Na prosincovém zasedání sociálně zdravotní komise bude přítomen starosta JUDr. M. Jančík a v případě zájmu lékařů i jejich zástupci a bude  projednán záměr pronájmu ZZ Kartouzská.


           


ad 7)    a)  Mgr. Vávrová  a Mgr. Bosáková informovaly komisi o využití denního stacionáře v DPS Zubatého a rozdíl v možnostech tohoto zařízení se stávajícím stacionářem Na Neklance.


 


b) Mgr. Švecová informovala o Dni otevřených dveří v domově pro zrakově postižené PALATA při příležitosti 112. výročí otevření tohoto zařízení.


 


            c) Komise byla informována  o prezentaci neziskových organizací zabývajících se sociální problematikou dne 25.11.2005 v 6. patře budovy ÚMČ Štefánikova 13,15.


 


 


 


 


 


 


Zapsala: I.Kosová                                                       Mgr.Lucie V á v r o v á


                                                                                     předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr.L.Vávrová


 


 


 


Příští schůze je 1.12.2005 v 15.00 hod  Štefánikova 15


 


 

zápis č.9

23/10/2003

Zápis č.9 sociálně zdravotní komise konané dne 2.10..2003

 

                 Zápis č.9 sociálně zdravotní komise konané dne 2.10..2003


 


Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Vacková, , J.Matoušková, R.Peterková


                MUDr.J.Knobloch,MUDr. B.Karpetová , Mgr.M.Bosáková, B.Altner


                


 


 


Omluveni: Doc.E.Jelínková, bc. D.Stecher, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.E.Švecová


                 


 


 


 Program:          1)  zahájení


2)      odsouhlasení programu


3)      kontrola usnesení


4)      návrh na zvýšení platby ošetřovného dětí v jeslích od 1.1.2004


5)      provozní a domácí řád azylového domu pro matky s dětmi


6)      seznam žadatelů o byt  v domě s pečovatelskou službou


7)      různé


 


ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová


 


ad 2)  Odsouhlasení programu                                        


                                                                                   


ad 3)  Kontrola plnění usnesení


 


ad 4)  Návrh usnesení: komise schvaluje návrh na zvýšení platby ošetřovného dětí v jeslích


          od 1.1.2004  dle varianty č. 1        


hlasování: 6/0/1


ad 5)  Návrh usnesení: komise doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit provozní  a domácí


          řád azylového domu pro matky s dětmi od 1.10.2003


hlasování: 7/0/0


           


ad 6)   Návrh usnesení: sociálně zdravotní komise bere na vědomí aktuální seznam žadatelů


           o byt v domě s pečovatelskou péčí


hlasování: 7/0/0


 


ad 7)  Informace ing. L.Vackové, vedoucí OSZ o stížnostech obyvatelů azylového domu


          na pí. Gomezovou


 


         Příští schůzi tj. 6.11.2003  budou komisi OSZ poskytnuty informace od  Mgr L.Vávrové


          o ordinaci  MUDr.Ezechiáše ve zdravotním středisku Hlubočepy


        


         


 


Zapsala:J. Kvapilová                                                       Mgr.Lucie V á v r o v á 


                                                                                         předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr.L.Vávrová                                


 


 


                 Příští schůze je 6.11. 2003 v 15.00 hod. ?tefánikova  15


 


 


 


 


 


      


 


 


 


 


 


 


                          


               


                


                   


 


                                     


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


            


                 


 


                     


                                          


 


 


 


 


 


                   


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě