Zápis č. 8 sociálně zdravotní komise

17/09/2003

                 Zápis č. 8 sociálně zdravotní komise konané dne 11.9.2003


 


Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Vacková, Doc.Dr.E.Jelínková,CSc, J.Matoušková,


                R.Peterková, MUDr. B.Karpetová , Mgr.E.Švecová, Mgr.M.Bosáková,


                Mgr.A.Sedlačíková, Bc.D.Stecher


 


 


Omluveni: MUDr.J.Knobloch,  B.Altner


                 


 


 


 Program:                   1)  zahájení


2)     odsouhlasení programu


3)     kontrola usnesení


4)     návrh rozpočtu na 2004


5)     vybudování bytů zvláštního určení na Valentince 5


6)     LSPP


7)     příspěvek na osobní asistenci


8)     příspěvek pro českou asociaci ergoterapeutů


9)     různé 


 


 


ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová


 


ad 2)  Odsouhlasení programu                                        


                                                                                   


ad 3)  Kontrola plnění usnesení


 


ad 4)  Komise vzala na vědomí plán rozpočtu z kapitoly 05 na rok 2004        


          


ad 5)  Komise vzala na vědomí záměr k vybudování bytů zvláštního určení na Valentince 5


         


ad 6)  Na provoz LSPP vyčleněno 7.800.000,-Kč na rok 2004 – stejná částka jako v roce 2003 


 


ad 7)  Návrh usnesení: komise doporučuje příspěvek na osobní asistenci


          pí. J. Koubové částku ve výši 1.440,.- Kč pro rok 2003 a stejnou částku ve výši


          1.440,- Kč pro rok 2004


          pí. J. Kyselkové částku ve výši 2.160,- Kč pro rok 2003 a stejnou částku ve výši


          2.160,- Kč pro rok 2004


hlasování: 8/0/0


  


ad 8)  Návrh usnesení: komise podporuje udělení příspěvku ve výši 4.000,- Kč na úhradu


          přepravy osob se zhoršenou pohyblivostí a na Mezinárodní výroční konferenci konanou                                                                    


          ve dnech 31.10. a 1.11. 2003 v Národním domě na Smíchově


hlasování:8/0/0


 


ad 9)  Bc. D.Stecher navrhuje , aby poskytnutí částky 4.000,- Kč MČ Praha 5 bylo písemně


          publikováno     


hlasování: 4/4/0


 


          Návrh usnesení: komise doporučuje udělení příspěvku sl. R. Hrozné ve výši 15.000,-Kč


          na zakoupení  Notebooku                                            


hlasování: 8/0/0


 


 


 


 


 


 


Zapsala: J.Kvapilová                                                        Mgr. Lucie  V á v r o v á


                                                                                             předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr. L.Vávrová         


 


 


 


 


 


 


                          

                Příští schůze je 2. 10. 2003 v 15.00 hod. v prostorách OSZ Plzeňská 115

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě