Zápis č. 7 ze zasedání KUR konaného dne 7.10.2010

14/10/2010

                                                                    ZÁPIS ZE 7. KUR 7.10.2010

                                                                 

1.  Novostavba RD, k.ú. Smíchov, zastavovací studie

Dokumentace řeší novostavbu  rodinného domu v ul. Fráni Šrámka, na pozemcích č.parc. 2751/3, 2744, k.ú. Smíchov v zastavitelném území – čistě obytném  (OB).

Návrh usnesení:

Komise souhlasí se zastavovací studií „Novostaba RD v proluce“ na pozemcích č.parc. 2751/3, 2744, k.ú. Smíchov, dle předložené studie, dat. 02/2010.

 

2.   Q5 Waltrovka – Administrativní centrum The Square, studie před DUR

K projednání je předkládaná studie 1. části území, před dopracováním DUR, která vychází z projednané Územní studie, zpracované k projednání t.č. schválené změny ÚPn
č. Z 1898/07. Součástí projektu je část nové objízdné komunikace v úseku od lávky pro pěší ke kruhové křižovatce Klikatá (Propojení Klikatá).

Návrh usnesení:

Komise s souhlasí návrhem stavby Administrativní centrum The Square včetně stavby Propojení Klikatá (VPS 106/DK/5), dle předložené dokumentace, dat.08/2010, a doporučuje dopracovat dokumentaci k územnímu řízení (DUR).

 

 3.  Úprava ÚÚPn v k.ú. Motol, Nový golf

Předmětem studie je návrh na úpravu míry využití všeobecně smíšeného území (SV) ze stanoveného kódu D na E.

Návrh usnesení:

Komise souhlasí s úpravou směrné části ÚPn v území všeobecně smíšeném (SV) na pozemcích č.parc. 387/2, 387/3, 38714, 387 /5, 38716, 386/2, 386/3, 386/4, 3B6/11 a 3B6/12 k.ú. Motol z kódu „D“ na „E“ dle předložené dokumentace, dat. červenec 2010.

 4.  Úprava ÚPn č. U 0899 v k.ú. Smíchov + DUR (Buďánka)

Předmětem posouzení je návrh obnovy a dostavby osady Buďánka a to pro

–       úpravy směrné části ÚPn  – úpravy míry využití území

–       umístění stavby pro územní řízení

Návrh usnesení:

Komise

  1. souhlasí s úpravou směrné části ÚPn č. U 0899 v k.ú. Smíchov, spočívající v úpravě míry využití území z kódu C na D dle předložené dokumentace stavby Obnova a dostavba osady Buďánka, dat. 04.2010

  2. souhlasí s umístěním stavby Obnova a dostavba osady Buďánka v k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 04.2010

 

5.         Úprava ÚPn č. U 0916 v k.ú. Radlice (Na Farkáně IV)

Předmětem posouzení je  předložený podnět na úpravu směrné části ÚPn – úprava míry využití území OB z kódu „B“ na „D“, č.parc. 117, par. č. 116/7, 116/8, 118 a 116/9, k.ú. Radlice.

Návrh usnesení:

Komise konstatuje, že materiál nebyl doplněn dle požadavků VŽP.

 

6.  CVZ I., II. koncept

Informace. Oznámení o projednání konceptu CVZ I+II. Veřejné jednání dne 18.10.2010.
Do 2.11.2010 možnost podání stanovisek, námitek a připomínek.

Změny neobsahují žádnou na území Prahy 5.

 

7.  CVZ I., II. návrh

Oznámení o projednání Návrhu CVZ I+II. Společné jednání dne 14.10.2010.
Do 15.11.2010 mohou vyzvané subjekty podávat stanoviska a připomínky.

Území MČ Praha 5 se týkají změny č. 2170, 2188, 2247, 2744, 2733

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě