Zápis č. 4 sociálně zdravotní komise konané dne 3.4.2003

21/05/2003

                 Zápis č. 4 sociálně zdravotní komise konané dne
3.4.2003

 

Přítomni: Mgr. L. Vávrová,
J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová,
Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

 

 

Omluveni: Bc. D. Stecher, Doc.
Dr. E.Jelínková , CSc 

 

 

 Program:          1)  
Zahájení

2)     
Kontrola zápisu komise č. 3 
ze dne 6.3.2003

3)     
Odsouhlasení programu

4)     
Žadatelé o byt v DPD

5)     
Smlouva o poskytnutí lůžek občanům MČ Prahy 13

6)     
Odměna ředitelky CSOP

7)     
Návrh na odpis pohledávek na odd. OPD

8)     
Různé

 

 

ad 1)  Jednání komise
zahájila Mgr. L.Vávrová

 

ad 2)  Zápis
odsouhlasen: v bodě 3) snížení počtu lůžek o dvě v CSOP

                                           hlasování:7/0/0

                                           v bodě 4) ?granty
projednány bez připomínek                                          

                                                                                      

ad 3)  Program
jednání byl jednomyslně schválen

 

 

ad 4)  Komise bere na
vědomí seznam žadatelů o byt v domě DPS a souhlasí s akutním             

           pořadníkem

hlasování: 7/0/0 

                    

 

ad 5)  Komise
doporučuje uzavřít smlouvu o poskytnutí lůžek občanům MČ Praha 13

          o 1 lůžko

hlasování: 7/0/0  

           

         

ad 6)  Komise
souhlasí s odměnou pro pí. Bosákovou, ředitelku CSOP

          ve výši
20.000,- Kč

hlasování: 7/0/0  

         

 

ad 7)  odd. péče o
dítě ?návrh na odpis nevymahatelných pohledávek:komise souhlasí

         
s návrhem na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 77.232,-Kč

hlasování: 7/0/0 

            

 

 

 

ad 8)   Komise pro
vyhodnocení žádosti v CSOP je rozšířena o 1 člena zdravotní komise

            p.
B.Altnera

hlasování: 7/0/0

 

 

             Komise
soc.zdravotní bere na vědomí sdělení praktických lékařů pro oblast

             ZZ
Barrandov, Slivenec, Hlubočepy, ze dne 18.3.2003 vedené pod č.j. 1004/012617,

             O
ukončení ordinačních hodin v pátek v 15.30 hod.

             Ing. L.
Svobodová z odboru OSZ byla pověřena odpovědí ve smyslu, že pacienti

             budou od
17.00 hod. ošetřeni ve Zdravotnickém zařízení Smíchov, Kartouzská 6

 

 

 

Zapsala: J.Kvapilová

 

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                           Mgr. L. V á v r o v
á

                     
                                                              předsedkyně
KoSZ

 

    

                        

        

                            

 

       Příští schůze je 15. května 
2003 v 15.00 hod. nám.14.října 11 v Centru CSOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

 

                     

                                          

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě