Zápis č. 2 sociálně zdravotní komise konané dne 13.2.2003

21/05/2003

                 Zápis č. 2 sociálně zdravotní komise konané dne
13.2.2003

 

Přítomni: Mgr. L. Vávrová,
J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová,
Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

                bc. Doc.
Dr.E.Jelínková CSc.

 

 

Omluveni:   Bc.d Stecher

 

 

 

 Program:          1)  
zahájení

2)     
odsouhlasení programu

3)     
kontrola plnění 
usnesení

4)     
Evropský rok osob se zdravotním postižením

5)     
byty zvláštního určení 

6)     
lékařská služba první pomoci

7)     
různé

 

 

ad 1) Mgr. Vávrová zahájila
sociálně-zdravotní komisi.

 

ad 2) program jednání byl
jednomyslně schválen

 

ad 3) kontrolou plnění usnesení
bylo zjištěno, že všechny úkoly byly splněny

 

 ad 4) komise
podporuje a vátá záměr projektu na vytvoření chráněné dílny pro zdravotně

          postižené
občany Prahy 5 se zaměřením na květinářské, vazačské a drobné rukodělné

          dekorační
výrobky včetně otevření obchodu pro veřejnost s uvedenými výrobky

hlasování: 8/0/0

 

ad 5)  komise
podporuje návrh na zařazení 2 bytů na adrese Na Bělidle 3 do kategorie bytů

          zvláštního
určení

hlasování: 8/0/0

 

ad 6)  komise byla
informována o situaci kolem lékařské služby první pomoci

 

ad 7) různé

 

a)     
ve FN Motol byla v letošním roce otevřena lékárna
s nepřetržitým provozem,

tzn. že na území Prahy 5 se
nacházejí  již 2 lékárny tohoto typu

b)     
komise doporučuje pořízení změny územního plánu na části
pozemku č.parc.

4748/1 k.ú. Smíchov
z funkčního využití ?veřejné vybavení bez bližší specifikace?

(VVX) na čistě obytné (OC), dle
návrhu vlastník§

hlasování: 7/0/1

 

c)     
odd. péče o dítě-návrh na odpis nevymahatelných pohledávek:
komise souhlasí

s návrhem  na odpis nevymahatelných pohledávek  ve výši 
97.305,-Kč

hlasování: 7/0/1

 

 

Zapsala: Cinglová

Ověřila: Mgr. Vávrová                                                          Mgr.Lucie V á v r o
v á                                                                   

                                                                                                 
předsedkyně  KoSZ                            

 

                                   

 

 

                                  Příští schůze je 6. března
2003 v 15.00 hod.
                                            

  

 

                  

                        

      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 

 

                     

                                          

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě