Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 9.1.2003

21/05/2003

                 Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne
9.1.2003

 

Přítomni: Mgr. L. Vávrová,
J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová,
Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

                bc. D.
Stecher, Mudr. Karpetová

 

Nepřítomni: pí. Kameníčková ,
p.Prof. Mudr. J.Knobloch

 

Omluveni:    doc. E.Jelínková

 

 

 

 Program:          1)  
Zahájení

2)     
Odsouhlasení programu

3)     
Jednací řád komise

4)     
Návrh místopředsedy komise

5)     
Výběr žadatele o byt v DPS

6)     
Různé

 

 

1)     
Mgr. Vávrová zahájila sociálně-zdravotní komisi.

 

2)     
Program soc.-zdravotní komise byl jednomyslně schválen.

 

3)     
Jednací řád bere komise na vědomí.

 

4)     
Návrh na místopředsedu komise:

pí.Peterková ?hlasování: 1 hlas
pro

                                        4 hlasy proti

                                              2 zdržel se hlasování

 

     pí.Matoušková-hlasování: 4 hlasy pro

                                                / nebyl proti

                                                3 zdržel se hlasování

    Místopředsedkyní soc.- zdravotní komise byla zvolena pí.
Matoušková

 

5)     
Komise doporučuje navrhnout přidělení bytu DPS Zubatého 10
v přízemí

0+1 I.kat. po ing. Hemerkovi
v tomto pořadí:

       – Jan Jakubec

       – Irena
Janošová

        -manž.
Zlesovi

        hlasování: 7
hlasů pro

                        
/nebyl proti                                          

                        
/ zdržel se hlasování

 

6)     
Rekonstrukce plaveckého bazénu v ZŠ Weberova

informace o průběhu stavby a
bezbariérového přístupu podá Mgr. Vávrová na 

       příštím
jednání soc.-zdravotní komise

 

 

Zapsala: Balážová

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                     Mgr. Lucie  V á v r o v á

                                                                       
        Předsedkyně KoSZ

 

 

 

                                 Příští schůze je 6.2.2003
v 15.00 hod.

 

 

                                                                              

  

 

                  

                        

      

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                     

                                          

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě