Zápis 9. zasedání KKP ze dne 21.6.2005

Zápis


9. zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5


úterý 21. června 2005 v 15.00 hodin


Kulturní klub Poštovka 


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


 


 


Program:


1)      Kontrola a schválení zápisu ze dne 7. 6. 2005


 


2)      Schválení programu 9. zasedání komise kulturní a památkové péče


 


3)      Nabídka dokumentace proměn Prahy 5 – p. Mihle


4)      EHD 2005


 


5)      Umístění zrestaurované stély od Václava Prachnera


 


6)      Zhotovení kopie barokní sochy Krista


 


7)      Různé


 


 


ad 1)    Kontrola a schválení zápisu ze dne 7. 6. 2005.


 


ad 2)    Byl chválen program 9. zasedání komise kulturní a památkové péče s tím, že byl přidán nový bod 7) studie na záchranu kulturní památky salla terrena


                                                                                                                                 4/0/0


ad 3)    Nabídka dokumentace proměn Prahy 5 – p. Mihle


 


            Komise kulturní a památkové péče bere na vědomí:


         informace o schůzce p. Gála, zástupce starosty , a p. Mihle, který má zpracovanou


dokumentaci Smíchova z let 1995 – 2005


         možnost pořízení tohoto dokumentu pro účely MČ Praha 5


         návrh na vytvoření komise (ve složení: O. Gál, zástupce starosty, Mgr. Sochor a


J. Eismann) pro výběr dokumentačního materiálu za období 10 let Smíchov


 


ad 4)    EHD 2005


         pí Matoušková informovala o:


– procházce parkem Santoška – není možné   


  uskutečnit z důvodu nevyhovujícího termínu,  
  proto bude oslovena PIS


– prohlídka usedlostí Hlubočepy – nelze 
  uskutečnit ze zdravotních důvodů průvodce


– procházka Prokopským údolím – bude zahrnuta   
  do doprovodného programu EHD


 


 


         návrh na vytvoření informačních letáků, které by byly k dispozici návštěvníkům


u jednotlivých památek


 


Usnesení č. 40/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s navrženým přehledem zpřístupněných památek a doprovodným programem.


                                                                                                                                 4/0/0


 


ad 5)    Umístění zrestaurované stély od Václava Prachnera


         uskuteční se kontrolní den ve středu 29. června za přítomnosti zástupce NPÚ a


a referenta OŠK


     finanční krytí zrestaurované stély je zajištěno částečně z prostředků MHMP 
                  (příspěvek na svěřené kulturní památky) a částečně z rozpočtu kap. 0604 kultura


     návrhy na umístění stély po restaurování:    – areál Sacre Coeur


                                                                                  – areál Bertramky


     konečné rozhodnutí na komisi v září


 


Usnesení č. 41/2005


Komise kulturní a památkové péče bere na vědomí 2 varianty na umístění Prachnerovy stély po jejím restaurování s tím, že rozhodnuto bude na následujícím zasedání KKP v září 2005.


                                                                                                                                 4/0/0


 


ad 6)    Zhotovení kopie barokní sochy Krista


         pí Matoušková informovala o barokní soše Krista, která je v současné době umístěna v depositu Národní galerie


         možnost vytvoření dřevěné kopie této sochy studenty AVU (dle jednání pí Kaprasové a p. Siegela)


         nutné zjistit další informace


 


Usnesení č. 42/2005


Komise kulturní a památkové péče se seznámila s možností vytvoření kopie sochy Krista. Na příští zasedání KKP budou doplněny informace týkající se ceny za zhotovení kopie sochy a termínu zhotovení.


                                                                                                                                 4/0/0


ad 7)    Studie na záchranu kulturní památky salla terrena Na Popelce


         PaedDr. Drmotová podala vysvětlení k vyhlášení výzvy a objasnila, proč bylo nutné doplnit nabídku fy Lanostav


         výše nabídkové ceny vč. DPH u společnosti SURPMO činí 151 130 Kč a u společnosti LANOSTAV činí 122 867,50 Kč


         OŠK zjistí do příští komise majetkoprávní vztahy garáží postavených v těsné blízkosti salla terreny


 


Usnesení č. 43/2005


Komise kulturní a památkové péče bere na vědomí doplnění cenové nabídky fy Lanostav, která činí 122 867,50 Kč a doporučuje předložit RMČ Praha 5 ke schválení výběr uchazeče na zhotovení studie a nabídkovou cenu fy Lanostav.


                                                                                                                                 4/0/0


 


 


 


ad 8) Různé


         Mgr. Riedlbauchová informovala o:


– vypracování plánu výstav ve výstavní síni MČ Praha 5 


   na období leden – květen 2006


– o goblénu – je uložený na Poštovce


– návrhu na jeho opětovném zavěšení v důstojném  
   prostředí, nutná oprava (provede autorka goblénu pí 
   Kaprasová)


– zajištění umístění goblénu do prostor ÚMČ Praha 5


 


Usnesení č. 44/2005


Komise kulturní a památkové péče bere na vědomí informaci o plánu výstav ve výstavní síni MČ Praha 5 na období leden – květen 2006 a doporučuje jeho schválení RMČ Praha 5.


                                                                                                                                 4/0/0


 


 


 


 


Příští komise se uskuteční v úterý 6. 9. 2005.


 


 


 


Zapsala: K. Hápová


 


 


Ověřila: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová