Zápis 7. zasedání kulturní komise ze dne 23.6.2004

26/10/2004

Zápis


7.zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 23.6.2004


v 16.30 hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 13,15     


__________________________________________________________________________________      


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺ. Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise


 


Program:


1)      Schválení zápisu ze dne 9.6.2004


2)      Schválení programu 7.zasedání  KUK


3)      Poskytnutí finančního příspěvku ZUŠ Na Popelce


4)      Poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy o Realistickém divadle


5)      Realizace výstavy ak. mal. L. Kaprasové v Budapešti


6)      Žádost o prominutí poplatku


7)      KK Poštovka


8)      Dny evropského dědictví – nár. téma „Hudba probouzí památky“


9)      Žádost o finanční příspěvek sdružení Gabriel


10)   ostatní


 


 


ad 1) Zápis z 9.6.2004 byl schválen                                                                                             6/0/0


 


ad 2) Program KUK byl schválen bez připomínek                                                                        6/0/0


 


ad 3) Komise byla seznámena s doplněnou žádostí o finanční příspěvek ZUŠ Na Popelce na konání akce „Dny Prahy v Berlíně“. K jednání byl přizván p. T. Krejbich, ředitel ZUŠ, který podrobněji informoval o rozpočtu.  Na tuto akci je třeba poskytnou finanční příspěvek pro 55 účinkujících (ubytování, cesta).  MČ Berlín by ráda navázala spolupráci s MČ Praha 5. Finanční výbor souhlasí s poskytnutím této dotace. Koncert je velmi reprezentativní pro MČ Praha 5.


 


Usnesení č. 38/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 uvolnit částku 300 000,- Kč na vystupování pěveckého souboru ZUŠ Na Popelce z výtěžku výherních hracích přístrojů.


                                                                                                                                                6/0/0


 


ad 4) Komise byla seznámena se žádostí nadace „Život umělce“  o finanční příspěvek ve výši 150 000,- Kč na vydání knihy o Realistickém divadle a revokaci usnesení č. 19/530/2004 ze dne 27.4.2004.


 


Usnesení č. 39/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s revokací usnesení č. 19/530/2004 ze dne 27.4.2004 a schválit poskytnutí finančního příspěvku nadaci „Život umělce“  ve výši 150 000,- Kč na vydání knihy o Realistickém divadle.


                                                                                                                                                6/0/0


 


ad 5) Pí Mgr. Ĺ. Riedlbauchová informovala komisi o žádosti p. Strnada o prominutí poplatku záboru prostranství při natáčení filmu.


 


Usnesení č. 40/2004


KUK doporučuje ODE prominout p. Strnadovi poplatek záboru prostranství při natáčení filmu.


                                                                                                                                                6/0/0


 


ad 6) Pí ak. mal. L. Kaprasová informovala o schůzce konané dne 18.6.2004 na OŠK, kde byly    projednány podmínky uspořádání výstavy v Budapešti. OŠK doporučuje a v tomto znění je připraven i materiál do RMČ P5 poskytnout finanční příspěvek z výherních hracích přístrojů formou darovací smlouvy ve výši 15 000,- Kč na pojištění exponátů, dopravu, ubytování ve dnech 12.- 14.8.2004 – zajistí ak. mal.  L. Kaprasová . Odvoz exponátů dne 8.9.2004 bude zajištěn referentským vozidlem ÚMČ P5 (projednáno s Ing. Kadlecem), řidič p. Klema, referent OŠK. Návrat exponátů dne 4.10.2004 bude zajištěn stejným způsobem.


 


Usnesení č. 41/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku na uspořádání výstavy ak. mal. L. Kaprasové v Budapešti z výherních hracích přístrojů formou darovací smlouvy ve výši 15 000,- Kč na pojištění exponátů a dopravu.


                                                                                                                                                6/0/0


 


ad 7) Pí Mgr. Ĺ. Riedlbauchová seznámila komisi se špatnou ekonomickou situací KK Poštovka. Je nutné provést opravy budovy vnitřní (kotelna) i vnější (rozpadlé betonové schody). Minimální částka na opravy je  1 825 tis. Kč. Pro zachování KK Poštovka je třeba oživení programu a oslovení sponzorů. Vzhledem k nepřítomnosti p. O. Gála, zástupce starosty bude tento materiál projednán na příštím zasedání KUK.


 


Usnesení č. 42/2004


KUK bere na vědomí předložené informace a odkládá tento materiál na příští zasedání.                                                                                                                                                                                         6/0/0


 


ad 8) Komise navrhuje doplnit akce ke „Dni evropského dědictví“ o vernisáž výstavy SVÚ v novogotickém altánu Na Klamovce – výstava sdružením českých umělců a grafiků Hollar.


 


Usnesení č. 43/2004


KUK souhlasí s tímto návrhem.                                                                                                  6/0/0


 


ad 9) Komise byla seznámena s žádostí o finanční příspěvek sdružení Gabriel na soustředění v rámci „Dnů evropského dědictví“. Celkové náklady činí 168 tis. Kč. Komise navrhuje přispět částkou 20 tis. Kč z rozpočtu 06 kultura.


 


Usnesení č. 44/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku sdružení Gabriel ve výši 20 tis. Kč na soustředění v rámci „Dnů evropského dědictví“ z rozpočtu 06 kultura a na tuto částku uzavřít darovací smlouvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6/0/0


 


ad 10) Různé


Komise byla seznámena se žádostí p. O. Nesvadby o stažení výpovědi z nájmu ateliéru po povodni s tím, že doplatí dlužné nájemné do 10.7.2004.


 


Usnesení č. 45/2004


KUK doporučuje OOA po zaplacení nájemného ponechat NP p. O. Nesvadbovi jako ateliér.                                                                                                                                                         6/0/0


 


 


            Pí Mgr. Ĺ. Riedlbauchová informovala členy komise o konání výstavy Olgy Helm – Jemen v 2. polovině listopadu 2004 ve výstavní síni Štefánikova 13,15.


 


            Prohlídka budovy Wassermannova členy KUK


 


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


Začátek jednání: 14.30 hod.


Konec jednání:    16.45 hod.


 


 


Příští zasedání komise:


8.9.2004 od 15.30 hod., zasedací místnost č. 506, Štefánikova 13,15, 5. patro


 


Zapsala: L. Dvořáková


 


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ĺ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě