Zápis 7. zasedání KKP ze dne 3.5.2005

Zápis


7. zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5


úterý 3. května 2005 v 15.00 hodin


 Obvodní knihovna na nám. 14. října 


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


 


 


Program:


1)      Zahájení komise kulturní a památkové péče v Obvodní  knihovně
na nám. 14. října


 


2)      PhDr. Jana Alexová, ředitelka knihovny – seznámení s činností knihovny


 


3)      Schválení programu 7. zasedání komise kulturní a památkové péče


 


4)      Kontrola a schválení zápisu ze dne 12. 4. a 19. 4.
 


5)      Nabídka spolupořadatelství SC Jedličkova ústavu na sportovně – společenském projektu s názvem „Horymírův skok v roce 2005“


6)      Žádost Mgr. Hrbka, ředitele Švandova divadla o spolupořadatelství projektu „Loď Tajemství bratří Formanů“


 


7)      Projednání návrhu na odejmutí svěřené správy kostela sv. Michala v zahradě Kinských


 


8)      Restaurátorský záměr na rekonstrukci pomníku M. Jana Husa


 


9)      Návrh na restaurování poškozené plastiky Jaro v Diezenhoferových sadech


 


10)  Informace o návrhu obytného komplexu „Zahrady Hřebenka”


 


11)  Různé


 


 


ad 1)    Zahájení komise kulturní a památkové péče v Obvodní knihovně na nám. 14. října


 


ad 2)    PhDr. Jana Alexová, ředitelka knihovny, přivítala členy komise kulturní a památkové


            péče a informovala o činnosti poboček MKP  na území MČ Praha 5 – viz. tabulka.


            – sl. Bachmanová podala zprávu o dalších aktivitách konaných v knihovně (lekce


            knihovnicko-bibliografické přípravy, literární besedy, odpolední programy pro děti,


            výtvarné dílny, jednorázové akce, výstavy …).


            – prezentace výše uvedených aktivit


 


 


 


ad 3)    Byl chválen program 7. zasedání komise kulturní a památkové péče s tím, že bod 10 byl zařazen za bod 4.    


                                                                                                                                 7/0/0


ad 4)    Kontrola a schválení zápisu ze dne 12. 4. a 19.4. 2005.


 


ad 10)  Ing. arch. Ilona Volfsonová z odboru územního rozhodování informovala o umístění


            stavby – obytného komplexu v proluce zástavby podél ul. Holečkova na místě


            stávajícího objektu původní dílny tiskařské a knihařské z r. 1920. Území spadá


            do MPZ Smíchov a dokumentace je upravena na základě konzultací s orgány


            památkové péče.


 


Usnesení č.  24/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s umístěním stavby „Zahrady Hřebenka”
na pozemcích č. parc. 3384, 3385, 3386/1,2  k.ú. Smíchov dle dokumentace dat. 10/2004.


                                                                                                                                 4/0/3


 


ad 5)    SC Jedličkova ústavu Praha oznamuje konání sportovně – společenského projektu


            s názvem „Horymírův skok v roce 2005“, který se uskuteční dne 21. 5. 2005.


            SC Jedličkova ústavu se obrací na MČ Praha 5 s nabídkou spolupořadatelství na této


            akci formou finančního daru ve výši 25 000 Kč, který bude použit k částečnému


            pokrytí nákladů tohoto projektu. Za podporu nabízí SC Jedličkova ústavu


uvedení MČ Praha 5 jako spolupořadatele na plakátech a dalších tiskovinách či
v médiích.


 


Usnesení č. 25/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s podporou akce SC Jedličkova ústavu Praha s názvem „Horymírův skok v roce 2005“ a doporučuje RMČ Praha 5 schválit poskytnutí částky 25 000 Kč na výše uvedenou akci.


                                                                                                                                 7/0/0


 


ad 6)   


PaedDr. Drmotová informovala o jednání s Mgr. Hrbkem, ředitelem Švandova divadla   ohledně podpory projektu Loď tajemství bratří Formanů. Požadovaná částka ve výši 200 000 Kč bude uhrazena z finančních prostředků Švandova divadla a to z příspěvku, který Švandovu divadlu každoročně poskytuje MČ Praha 5.


Mgr. Riedlbauchová navrhuje stažení tohoto bodu z jednání komise na základě požadavků místostarosty p. Ondřeje Gála.


 


Usnesení č. 26/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s tím, aby bod 6 zůstal v programu 7. zasedaní KKP.


                                                                                                                                 6/0/0


 


Usnesení č. 27/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s podporou projektu Loď tajemství bratří Formanů. Příspěvek na tuto akci ve výši 200 000 Kč bude použit z finančních prostředků Švandova divadla, konkrétně z ročního příspěvku poskytovaného MČ Praha 5.


                                                                                                                                 6/0/0/


 


 


 


ad 7)    odbor správy majetku předložil k projednání v KKP žádost o odejmutí správy kostela


            sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v zahradě Kinských. Kostelík


            byl MČ Praha 5 předán do správy na základě vyhlášky hl. m. Prahy č. 28/2000 Sb.


 


Usnesení č. 28/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s odejmutím správy MČ Praha 5 v případě kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v zahradě Kinských.


                                                                                                                                 6/0/0


 


ad 8)    PaedDr. Drmotová informovala o vytvoření sádrového odlitku busty Jana Husa, který zhotovila ak. soch. Kateřina Amortová. Sochařka předložila návrh restaurátorského záměru na rekonstrukci pomníku Jana Husa včetně cenové kalkulace.


 


Usnesení č. 29/2005


Komise kulturní a památkové péče stahuje tento bod z jednání a odsunuje na příští jednání


komise. Mgr. Riedlbauchová a ak. mal. Kaprasová si odlitek prohlédnou do příští komise.


                                                                                                                                             6/0/0


 


ad 9)    PaedDr. Drmotová informovala o neutěšeném stavu plastiky Jaro, která se nachází


v Diezenhoferových sadech. Plastika má uraženou levou ruku, část hýždě a palce
u nohou. Mramor je velmi zvětralý a špinavý.


 


Usnesení č. 30/2005


Komise kulturní a památkové péče


a)      souhlasí s restaurováním plastiky Jaro umístěné v Diezenhoferových sadech,


b)      souhlasí s vypsáním výběrového řízení na restaurování plastiky.


6/0/0


 


ad 11)  Různé


– nabídka od pana Rudolfa Mihle – staženo a bude projednáno na příštím jednání KKP          – Mgr. Zajíčková informovala o přípravách prostor pro výstavní síň v ZŠ Barrandov II.  
  V Remízku 919         


 


Diskuze


 


 


 


Zapsala: K. Rejentová


 


 


Ověřila: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


           


 


Příští komise: 7. 6. 2005