Zápis 7.Komise majetkové a privatizace ze dne 29.3.2012

 

                                                                    Městská část Praha 5

                                                                            Z Á P I S

          ze  7. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 29.03.2012

         Přítomni:   Ing.Richard Kopáček, JUDr.Naděžda Kratochvílová, Marie Kolovratová,  JUDr.Tomáš Homola, Jaroslav Bartoš,  Mgr.Patrik Havlíček, Ing.Pavel Rychnovský, Ing.Jiří Vejmelka, Dana Staňková, Zina Porkertová

 Omluveni:  Michal Šesták ,Jana Mrázková, Bc.Libor Forman, Ing.Hana Dušková, PhDr.Zdeněk Přikryl CSc,

 Hosté: 

  Zápis z 6. zasedání KMaP ze dne 15.3.2012 a program 7.zasedání KMaP ze dne 29.3.2012 byly schváleny.

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 SVM MHMP  žádá  o  stanovisko  k   úplatnému  převodu  pozemku  parc. č.   375/3  o  výměře  14 m2 v  k. ú.  Hlubočepy  ve  vlastnictví  hlavního města Prahy.

 Schváleno

 7/1/2012

2.

 Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků parc.č. 1475/330,1475/331,1475/332,1475/333,1479/128,1479/130,1479/131, vše v k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

 Schváleno

 7/2/2012

3.

 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 764/9, k.ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl.m.Prahy – dočasná příjezdová komunikace

 Schváleno

 7/3/2012

4.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  úplatnému převodu pozemku parc. č. 1370/15  v  k. ú. Jinonice ve vlastnictví hlavního města Prahy

 Schváleno

 7/4/2012

5.

 Souhlas se vstupem na pozemek parc.č. 3/4 a 4974/2, k.ú.Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – propagační akce ” Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5″

 Schváleno

 7/5/2012

6.

 Pod Kavalírkou 299/6 – Realizace záměru prodeje bytového domu Pod Kavalírkou 299/6 včetně příslušenství a pozemků č.parc. 827 k.ú. Košíře  dle “Pravidel” prodeje celých domů právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců bytů

 Schváleno

 7/6/2012

7.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 918 U Královské louky č. o. 5,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 7/7/2012

 

 Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/1/2012

 1. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 SVM MHMP  žádá  o  stanovisko  k   úplatnému  převodu  pozemku  parc. č.   375/3  o  výměře  14 m2 v  k. ú.  Hlubočepy  ve  vlastnictví  hlavního města Prahy.

Pozemek je zastavěn trafostanicí  ev. č. dTS 5594 ve vlastnictví žadatele – společnosti  PREdistribuce, a. s.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit  s úplatným  převodem  pozemku  parc. č. 375/3  o  výměře  14 m2  v  k. ú.  Hlubočepy  ve  vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi  stavby společnosti PREdistribuce, a. s.   

  

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/2/2012

 2. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků parc.č. 1475/330,1475/331,1475/332,1475/333,1479/128,1479/130,1479/131, vše v k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci, požádal o stanovisko k výše uvedenému převodu, toto stanovisko je nutno doložit MF ČR k žádosti o schválení výjimky pro přímý prodej.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

       

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s přímým prodejem podílu 8/128 pozemků parc.č. 1475/330,1475/331,1475/332,1475/333,1479/128,1479/130,1479/131, vše v k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Pha 5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/3/2012

 3. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 764/9, k.ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl.m.Prahy – dočasná příjezdová komunikace

OOA MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému záměru

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře 90m2 ve vlastnictví obce hl.m.Prahy pro zřízení dočasné příjezdové komunikace pro stavbu”Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka”

     

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k  úplatnému převodu pozemku parc. č. 1370/15  v  k. ú. Jinonice ve vlastnictví hlavního města Prahy

Pozemek je zastavěn rozpínací stanicí ev.č. 8890 ve vlastnictví žadatele – společnosti PREdistribuce a.s.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s úplatným převodem pozemku parc.č. 1370/15 o výměře 16 m2 v  k. ú. Jinonice ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby společnosti PREdistribuce, a. s.    

 

 Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Souhlas se vstupem na pozemek parc.č. 3/4 a 4974/2, k.ú.Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – propagační akce ” Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5″

Svaz chovatelů ovcí a koz ČR požádal o souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky z důvodu propagační akce.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit vstup na pozemky parc.č. 3/4 a 4974/2, k.ú Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu uskutečnění propagační akce ” Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5″ dne 12.5.2012 od 7.00 do 18.00,  v rozsahu předložené žádosti za podmínek stanovených příslušným Odborem správy veřejného prostranství   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/6/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Pod Kavalírkou 299/6 – Realizace záměru prodeje bytového domu Pod Kavalírkou 299/6 včetně příslušenství a pozemků č.parc. 827 k.ú. Košíře  dle “Pravidel” prodeje celých domů právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců bytů

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit realizaci záměru prodeje bytového domu Pod Kavalírkou 299/6 včetně příslušenství a zastavěného pozemku č.parc. 827 k.ú. Košíře dle “Pravidel” prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů za tržní cenu 23,000.000,- Kč   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

Městská část Praha 5

7.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 29.03.2012 jako řádné

číslo usnesení 7/7/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 918 U Královské louky č. o. 5,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 918, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

       

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 918 U Královské louky č. o. 5,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 621, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 918/1, 918/3, 918/5-6, domu č.p. 918 U Královské louky č. o. 5,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 918 a pozemku parc.č. 621 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny  dle znaleckého posudku č. 1706-34/2012 z 20.3.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

  

Usnesení bylo schváleno 4/1/0 hlasy

 

 

 

Začátek zasedání:

12.00 hod.

 

  

Konec zasedání:

14.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

  

Příloha: Prezenční listina

 Příští zasedání KMaP se koná 12.3.2012 od 15.00 hod. ve 2.patře budovy Štefánikova, místnost číslo 204.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                        ing.Richard Kopáček

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva