Zápis – 7. jednání FV

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 7. jednání FV

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 7. jednání FV

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 7. jednání FV

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 7. jednání FV

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 7. jednání FV

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 7. jednání FV

Z á p i s

ze 7. zasedání
Finančního výboru ZMČ Praha 5, konaného dne 5. 6. 2003

 

 

Počet členů FV ZMČ Praha 5: 7

 

Přítomni: Mgr. Andrea Češková, Ing. Angela Morávková,
RNDr. Miroslav Škaloud, Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

 

Omluveni:             Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Jaroslav Fiala, Bc.
David Stecher

                   

Hosté:             Ing. Zdeněk Pechar, Milan Jančík,
František Brabec                  

                       

 

Program:

 

1.      Návrh
na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů           po povodni ? I. část 
(prodané před povodní)

 

2.      Návrh
na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů            po povodni ? II. část (dle tab. č.
1) a dalších oprav v domech dle tab. č. 2

 

3.   Různé

 

 

Hlasování: pro/
proti/ zdržel se

 

 

 

V úvodu přivítala Mgr.Češková přítomné členy FV a hosty. Všichni
členové se seznámili se zápisem z minulého zasedání a souhlasili
s jeho zněním..

 

Hlasování o zápisu z 6. zasedání FV:     4/0/0    /nepřítomni Doc. Ing. Luboš Babička, CSc,

           
                                                         Ing.
Jaroslav Fiala, Bc. David Stecher/

 

07/01/2003

Návrh
na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů              po povodni ? I. část (prodané
před povodní)

 

 

Předkládá:                   odbor správy majetku

Odůvodnění:                viz. důvodová zpráva

 

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

Finanční výbor ZMČ Praha 5
doporučuje RMČ a ZMČ Praha 5 neschválit ?Návrh na poskytnutí zpětného čerpání
finančních prostředků na opravu domů po povodni u objektů:   Na Bělidle 15/997, Zborovská 30/1074, J.
Plachty 20/1162, 22/1119 ve výši  1 392
542,- Kč ? s tím, že  pro
poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů po povodni je
rozhodující datum  12. 8. 2002 a
skutečnost, jestli domy k tomuto datu byly již prodány nebo byly
v majetku MČ Praha 5.

 

 

Hlasování:    
4/0/0          /
nepřítomni
Doc. Ing. Luboš Babička,CSc., Ing. Jaroslav Fiala, 

                                          Bc. David Stecher/

 

 

 

07/02/2003

Návrh na poskytnutí zpětného čerpání finančních
prostředků na opravu domů                 
po povodni ? II. část (dle tab. č. 1) a dalších oprav v domech dle
tab. č. 2

 

 

Předkládá:               odbor správy majetku

Odůvodnění:           viz. důvodová zpráva

 

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

Finanční výbor ZMČ Praha 5
doporučuje RMČ a ZMČ Praha 5 schválit ?Návrh na poskytnutí zpětného čerpání
finančních prostředků na opravu domů po povodni ? II. část, u objektů uvedených
v tabulce č. 1 do výše navrhované slevy až 20 % a dalších oprav
v domech dle tabulky č. 2.?

 

 

Hlasování:     4/0/0             /nepřítomni Doc. Ing. Luboš
Babička, CSc., Ing. Jaroslav Fiala,

                        Bc. David Stecher/

 

 

 

07/03/2003

Různé

1. Starosta MČ Praha 5 p.
Milan Jančík se obrátil na členy FV se žádostí o projednání  změny půjček, které byly poskytnuty městským
částem postiženým povodněmi, na finanční dary, 
popř. nenávratné dotace. Jedná se o celkovou částku 10 mil. Kč, z toho:

MČ Praha Radotín ? 3 mil. Kč, MČ
Praha Zbraslav ? 3 mil. Kč, MČ Praha Lipence ? 2 mil. Kč a MČ Praha V. Chuchle
? 2 mil. Kč.

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

Finanční výbor doporučuje ZMČ Praha 5 schválit změnu
půjček v celkové výši 10 mil. Kč poskytnutých MČ Praha Radotín, MČ Praha
Zbraslav, MČ Praha Lipence a MČ V. Chuchle na finanční dary nebo
nenávratné dotace.

 

 

Hlasování:        4/0/0                  /nepřítomni
Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Jaroslav Fiala,

                          Bc. David Stecher/

 

 

 

 

2. Finanční
výbor  projednal problematiku
penzijního připojištění a životního pojištění zaměstnanců a případné využití
těchto instrumentů pro podporu politiky zaměstnávání na Úřadu MČ Praha 5.

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

Finanční výbor
ZMČ Praha 5 doporučuje RMČ Praha 5 využít možnosti penzijního připojištění a
životního pojištění zaměstnanců ÚMČ Praha 5.

 

 

Hlasování:        4/0/0             /nepřítomni Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing.
Jaroslav Fiala,

                                               
Bc. David Stecher/

 

 

 

 

Příští zasedání FV bylo stanoveno na 24. 6. 2003 od 15,00
hodin.

 

 

 

 

Začátek jednání:    15,00 hod.

Konec jednání:      16,00 hod.

 

 

 

 

Zapsala: E. Kubátová ? tajemnice FV
ZMČ Praha 5

Dne  5. 6. 2003

 

 

 

Ověřila ? Mgr. Andrea Češková ?
předsedkyně FV ZMČ Praha 5