Zápis 6. zasedání kulturní komise ze dne 9.6.2004

21/06/2004

Zápis


6.zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 9.6.2004


v 16.30 hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 13,15     


__________________________________________________________________________________      


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺ. Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise


 


Program:


1)      Schválení zápisu ze dne 5.5.2004


2)      Schválení programu 6.zasedání  KUK


3)      Informace o objektech v zahradě Kinských − ústně


4)      Vyúčtování dlouhodobých grantů v oblasti kultury k 30.4.2004


5)      Prachnerova stéla – restaurování


6)      Pamětní desky


7)      Pronájem ateliéru Petřínská ul. 573/12


8)      Žádost o příspěvek ZSUŠ Music Art


9)      Dny evropského dědictví – nár. téma „Hudba probouzí památky“


10)   Pronájem altánu Na Klamovce


11)   Projednání žádosti o NP Kmochova 12/2148, Praha 5


12)   Výstava dětských prací „Smíchovské dílny“ − určení termínu − ústně


13)   Nákup rámečků − ústně


14)   Termíny zasedání KUK na 2. poletí 2004


15)   Poděkování – Svět knihy


16)   Festival autorského šansonu v Praze 5 na Smíchově


17)   Poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy o Realistickém divadle


18)   ostatní


 


 


ad 1) Zápis z 5.5.2004 byl schválen                                                                                  6/0/0


 


ad 2) Program KUK byl schválen bez připomínek                                                        6/0/0


 


ad 3) Pí Mgr. Ĺ. Riedlbauchová podala členům komise informaci o objektech v zahradě Kinských.  Zahradní pavilon č.p. 242 – klasicistní přízemní stavba patřící p. K. Svobodovi se nachází ve velmi špatném stavu (střecha, praskliny ve zdech apod.). Pí Mgr. Ĺ. Riedlbauchová požaduje oslovit p. K. Svobodu a konzultovat s ním řešení této situace.  Další zchátralou budovou je vyhořelý domek č.p. 99. Tato budova je životu nebezpečná pro své okolí. V nitru objektu se hromadí odpad z přilehlého okolí.


 


Usnesení č. 22/2004


KUK doporučuje OŠK MČ Praha 5 informovat OVÝ o stavu budov a nutnosti vyřešit tuto situaci.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 4) Pí PaedDr. Dagmar Drmotová předložila vyúčtování dlouhodobých grantů v oblasti Kultury k 30.4.2004.


 


Usnesení č. 23/2004


KUK vzala na vědomí předložené vyúčtování dlouhodobých grantů v oblasti Kultury. KUK doporučuje Radě MČ Praha 5, aby souhlasila s předloženým vyúčtování dlouhodobých grantů v oblasti Kultury.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 5)P. O. Gál, zástupce starosty předložil komisi návrh na restaurování Práchnerovy stély a na její umístění. Práchnerova stéla je v současné době provizorně uložená demontovaná ve skladu MČ Praha 5. Postup restaurátorských prací bude konzultován s objednatelem a se zástupcem příslušného památkového ústavu. Celková cena s 19 % DPH je 332 892,- Kč. Zhotovitelem bude firma De Arte, spol. s.r.o.


 


 


 


 


Usnesení č. 24/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s restaurováním Práchnerovy stély za cenu 332 892,- Kč a na tuto částku vyhotovit smlouvu o dílo uzavřenou mezi MČ Praha 5 a De Arte, spol. s.r.o.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 6) KUK jsou předkládány návrhy zpětného umístění bronzové pamětní desky „Obětí Pražského povstání Tatry Smíchov“:


1.      volná stěna při vstupu do Carrefuru z ulice Plzeňská


2.      volná stěna ve 2. patře vedle vstupu do kina


PaedDr. Dagmar Drmotová seznámila přítomné se souhlasem umístění pamětní desky dle první varianty ředitelstvím OC Nový Smíchov. Byla oslovena firma Fontainer na očištění a umístění pamětní desky. Celková částka by neměla převýšit 20 000,- Kč.


 


Usnesení č. 25/2004


KUK souhlasí s umístěním pamětní desky „Obětí Pražského povstání Tatry Smíchov“ na volnou stěnu při vstupu do Carrefuru z ulice Plzeňská s tím, že deska bude doplněna o další desku s vysvětlujícím komentářem.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 7) P. F. Brabec, vedoucí OSM předložil komisi technické posouzení a náklady na opravu NP ateliéru Přetřínská ul. 12/573 vypracované odborem správy majetku. Předpokládané náklady na opravu tohoto NP činí celkem 487 000,- Kč.


 


Usnesení č. 26/2004


KUK doporučuje OOA ponechat nebytové prostory jako ateliér.                              4/3/0


 


Usnesení č. 27/2004


KUK navrhuje sestavit 3 člennou komisi (ve složení: zástupci KUK, OŠK, OSM) k návštěvě a zjištění funkce ateliérů na MČ Praha 5.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 8) PaedDr. Dagmar Drmotová seznámila členy komise se žádostí o příspěvek  SZUŠ Music Art  ve výši 92 000,- Kč na úhradu nájemní a provozních nákladů. V dřívějších letech jim byl pravidelně poskytován příspěvek 100 000,- Kč. Letos si škola neúspěšně žádala o grant.


 


Usnesení č. 28/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s poskytnutím příspěvku SZUŠ Music Art ve výši 62 000,- Kč na úhradu provozních a nájemních nákladů. Finanční částka bude vyplacena z rozpočtu 06 kultura.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 9) PaedDr. Dagmar Drmotová podala komisi k posouzení návrh zpřístupnění památek a   koncertů ke Dni evropského dědictví. KUK doporučuje tento návrh doplnit o novinku, která by zaujala.


 


Usnesení č. 29/2004


KUK souhlasí s předloženým návrhem a na zasedání 23.6.2004 doplnit o další akci.                                                                                                                                                                  7/0/0


 


ad 10) Návrh na změnu nájemného pro SVU v altánu Na Klamovce schváleném usnesením Rady MČ Praha 5 č. 18/505/2004 ze dne 20.4.2004 na 1,- Kč/rok.


            P. Ondřej Gál, zástupce starosty podal informaci dle zákona o dani z přidané hodnoty, který nařizuje stanovit cenu nájemného tak, aby byla v místě a čase obvyklá.


Pí Ĺ. Riedlbauchová navrhuje výši nájemného  za pronájem altánu Na Klamovce  200,- Kč/měsíc. Řešení bude přijato na základě dalších jednání.


 


 


 


 


Usnesení č. 30/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 revokaci usnesení RMČ Praha 5 č. 18/505/2004 ze dne 20.4.2004 a souhlasit s pronájmem altánu Na Klamovce za 200,- Kč/měs. SVÚ.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 11) KUK je předkládán návrh na úpravu nájemného na 200,- Kč/m2/rok za NP Kmochova 12/2148, Praha 5 pro divadelní spolek Kováček.


 


Usnesení č. 31/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit se snížením nájemného na 200,- Kč/m2/rok do doby prodeje domu.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 12) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila komisi návrh konání výstavy prací dětí ZŠ „Smíchovské dílny“. Řed. Mgr. V. Zajíčková předložila na ukázku některé obrazy.


             P. Ondřej Gál, zástupce starosty navrhuje vytvořit prodejní výstavu, jejíž výtěžek bude věnován na dobročinné účely. Tato výstava se bude konat ve výstavní síni Štefánkova 13,15.


 


Usnesení č. 32/2004


KUK souhlasí s uspořádáním výstavy prací „Smíchovské dílny“                               7/0/0


 


ad 13) Pí Ĺ. Riedlbauchová požádala komisi o souhlas s nákupem rámečků, které budou k dispozici ve výstavní síni Štefánikova 13,15. Jedná se o nákup 12ti kusů rámečků za celkovou cenu cca 5 400,- Kč.


 


Usnesení č. 33/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s nákupem 12 ks rámečků do výstavní síně Štefánikova 13,15.


                                                                                                                                             7/0/0


 


ad 14)  KUK je předkládán návrh termínů zasedání KUK na 2. pololetí 2004 vždy na druhou pracovní středu v měsíci od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13,15 takto:


            8. zasedání – 8.9.2004


            9. zasedání – 13.10.2004


            10. zasedání – 10.11.2004


            11. zasedání – 8.12.2004                


 


Usnesení č. 34/2004


KUK souhlasí s termíny zasedání KUK na 2. pololetí 2004 vždy na druhou pracovní středu


v měsíci od 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13,15 takto:


            8. zasedání – 8.9.2004


            9. zasedání – 13.10.2004


            10. zasedání – 10.11.2004


            11. zasedání – 8.12.2004                                                                                        7/0/0


 


 


ad 15) P. O. Gál, zástupce starosty poděkoval jménem pí D. Kalinové, ředitelky veletrhu, za podporu jubilejnímu 10 mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2004.


 


ad 16) P. O. Gál, zástupce starosty seznámil členy komise s dalším postupem jednání o festivalu autorského šansonu v Praze a doporučuje přispět na tuto akci finanční částkou 220 000,- Kč. Místem konání bude Národní dům na Smíchově. Účast přislíbili Jan Spálený, Lubomír Nohavica a jiní známí umělci dle přílohy.


 


Usnesení č. 35/2004


KUK souhlasí s uvolněním finančních prostředků ve výši 220 000,- Kč z rozpočtu 06 kultura.


                                                                                                                                              6/0/1


 


ad 17) P. O. Gál, zástupce starosty podal komisi k posouzení žádost p. Jiřího Novotného, ředitele nadace  „Život umělce“ o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000,- Kč na vydání knihy o Realistickém divadle. Rada MČ Praha 5 schválila na svém 19. zasedání dne 27.4.2004 poskytnutí výše uvedeného příspěvku pro Švandovo divadlo na Smíchově.


 


KUK odkládá tento materiál na příští zasedání dne 23.6.2004.


 


ad 18) Různé


P. J. Eismann informoval o žádosti p. Strnada o prominutí poplatku záboru prostranství při natáčení filmu. Tato žádost nebyla doposud postoupena k projednání.


 


P. F. Brabec informoval komisi o konání akce „Dny Prahy v Berlíně“. Doporučil vystupování dětského pěveckého souboru ZUŠ Na Popelce.  Na tuto akci je třeba poskytnou finanční příspěvek pro 52 účinkujících (ubytování 150 000,- Kč, cesta 30 000,- Kč). MČ Berlín by ráda navázala spolupráci s MČ Praha 5.


 


Usnesení č. 36/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 uvolnit částku 180 000,- Kč z výtěžku hracích automatů na vystupování pěveckého souboru ZUŠ Na Popelce s tím, že žádost bude doplněna o program a rozpočet, který bude projednán ve finančním výboru.                                                                                                                                                                                                            7/0/0


                                                                                                                                            


 P. F. Brabec, vedoucí OSM informoval komisi o velmi špatném stavu osady Buďánka a navrhuje tuto situaci řešit povolením zbourání zbytků stěn a možnost úpravy pozemku na novou výstavbu rodinných domů.


 


Pí Ĺ. Riedlbauchová seznámila komisi s kontrolou pamětních desek na objektech MČ Praha 5. Vzhledem k nedostatkům je třeba tento seznam aktualizovat. Aktualizaci provede pí Mgr. Ĺ. Riedlbauchová a pí J. Matoušková.


 


KUK byla informována o postupu konání výstavy pí ak. mal. L. Kaprasové v Maďarsku. Je třeba mít zajištěný termín, hotel realizaci výstavy. Na pojištění a dopravu by měla přispět MČ Praha 5. Komise navrhuje pověřit pí Ĺ. Riedlbauchovou k jednání ve věci výstavy a dalších vyplývajících povinností z nadcházející akce.


 


Usnesení č. 37/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 zplnomocnit pí Ĺ. Riedlbauchovou k jednání o přípravě a realizaci výstavy v Maďarsku s pověřením p. starosty.


                                                                                                                                                 5/0/1


 


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


Začátek jednání: 15.30 hod.


Konec jednání:    18.40 hod.


 


 


Příští zasedání komise:


23.6.2004 od 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13,15, 5. patro


 


 


Zapsala: L. Dvořáková


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ĺ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě