Zápis 4. zasedání kulturní komise ze dne 7.4.2004

16/04/2004

 


Z á p i s


4. zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 7.4.2004v 16. hod v  zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 14,15


 


Ověřovatel: Mgr. Ľ. Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise


 


Program:


1.      Kontrola zápisu ze dne 15.3.2004


2.      Schválení programu 4. zasedání kulturní komise


3.      Návrh Smíchovského festivalu autorského šansonu


4.      Souhlas s použitím znaku MČ Praha 5


5.      Žádost o provozování galerie v novogotickém altánu na Klamovce


6.      Nabídka koupě obrazu


7.      Sdružení Gabriel – žádost o finanční příspěvek


8.      Výstava medailí a grafiky – žádost o souhlas


9.      Kulturní akce „Japonsko v Praze“      


10.  Žádost o jednorázový příspěvek na projekt „Pražský karneval“


11.  Žádost o přidělení nebytového prostoru – ateliéru – na stůl


12.  Různé


– žádost o finanční příspěvek na realizaci výstavy 24.5. – 31.5. 2004


                        – kniha Slavné pražské vily – žádost o příspěvek


 


ad 1) Zápis z 15.3.2004 byl chválen                                                                                     9/0/0


 


ad 2) Program KUK schválen bez připomínek                                                                     9/0/0


        


ad 3) Mgr. Ľ. Riedlbauchová, předsedkyně KUK seznámila přítomné s návrhem festivalu autorského šansonu. Návrh připravil jako nultý ročník Jakub Zahradník v navrhovaném termínu červen nebo polovina září 2004. Jako nejreprezentativnější místo pro tuto akci se jeví Národní dům na Smíchově. Organizaci celé akce zajistí agentura Pagat Ultimo Musical Productions, s.r.o. Radnice Prahy 5 převezme nad akcí hlavní patronát a vzhledem k významu a všeobecnému kulturnímu přesahu je možná spoluúčast i MHMP a Ministerstva kultury. Příspěvek by byl poskytnut z rezerv rozpočtu 06 kultura. P. Zahradník upřesnil a doplnil informace k danému záměru.


 


Usnesení č. 16/2004


Kulturní komise doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit záměr konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu a na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 5 materiál znovu projednat na kulturní komisi včetně upřesněných informací.


                                                                                                                                               9/0/0


 


ad 4) Kulturní komise byla seznámena se žádostí o souhlas  s použitím znaku popř. znaků MČ Praha 5 na sérii pohlednic pro Prahu. Součástí žádosti je i cenová nabídka.  


       


Usnesení č. 17/2004


Kulturní komise nesouhlasí s použitím znaků MČ Praha 5  na sérii pohlednic pro Prahu 5.


                                                                                                                                                 9/0/0


 


 


 


 


 


ad 5) Mgr. Ľ. Riedlbauchová, předsedkyně KUK  seznámila přítomné se žádostí o   provozování galerie v rekonstruovaném objektu altánu na Klamovce Syndikátem výtvarných umělců. Výstav by se zúčastnila řada profesních výtvarných spolků. Otevřená možnost by byla i pro spolky a jednotlivce doporučené kulturní komisí MČ Praha 5, která by byla zároveň i partnerem SVU při zajištění prezentace kvalitní umělecké tvorby.


 


Usnesení č. 18/2004


Kulturní komise doporučuje Radě MČ Praha 5 pronajmout za symbolickou korunu SVU rekonstruovaný altán na Klamovce na provoz výstavní činnosti. Podmínky budou stanoveny nájemní smlouvou.


                                                                                                                                                 9/0/0 


 


ad 6) Kulturní komise byla seznámena s nabídkou pana Kaliny na prodej obrazu „Panský dům“ datovaného 7.4.1907 Smíchov za požadovanou cenu 1.000,- Kč pro MČ Praha 5. Po diskuzi


         komise doporučila koupi obrazu pro 3. FZŠ Barrandov – Mgr. Zajíčková, neboť tato škola je výtvarně zaměřená.


 


Usnesení č. 19/2004


Kulturní komise  doporučuje majiteli prodat obraz 3. FZŠ Barrandov zastoupenou Mgr. Zajíčkovou.


9/0/0


 


ad 7) Komise byla seznámena s žádostí předsedkyně Sdružení Gabriel o finanční příspěvek na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu – soustředění pěveckých sborů.


 


Usnesení č. 20/2004


Kulturní komise nedoporučuje poskytnou Sdružení Gabriel příspěvek.Na tyto akce poskytla MČ všem žadatelům grant.


9/0/0


 


ad 8) Mgr. Ľ. Riedlbauchová, předsedkyně KUK informovala přítomné o připravované výstavě medailí a grafiky p. K. Zemana ve dnech 11.5. – 28.5.2004, výstavní síň v budově radnice Štefánikova 13-15 –  přízemí. P. K. Zeman obdržel od MČ Praha 5 grant na tuto akci. Ihned 29.4.2004 je nutné vyklizení výstavní síně, prostory budou využity na volby do EP


 


Usnesení č. 21/2004


Kulturní komise souhlasí s uspořádáním výstavy medailí a grafiky p.K. Zemana ve dnech 11.5. – 28.5.2004, výstavní síň v budově radnice, Štefánikova 13-15 – přízemí.


9/0/0


 


ad 9) Kulturní komise byla informována o projektu „Japonsko v Praze“ pořádaný občanským sdružením IUVENTA, které žádalo o příspěvek formou grantu v částce 100.000,- Kč na ubytování členů orchestru. O této kulturní akci byly informovány základní školy MČ Praha 5. Předběžně si rezervovalo vstupenky celkem 922 žáci.


 


Usnesení č. 22/2004


Kulturní komise doporučuje Radě MČ Praha 5 poskytnou sdružení IUVENTA finanční příspěvek ve výši 80.000,-Kč na ubytování členů orchestru – akce „Japonsko v Praze“ z rozpočtu  06 kultura a  uzavřít na tuto částku darovací smlouvu.


7/0/2


 


 


 


ad 10) Mgr. Ľ. Riedlbauchová, předsedkyně KUK  seznámila přítomné se žádostí občanského sdružení La Isla Production o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 100.000,- Kč na projekt Pražského karnevalu, který se bude konat 26. června 2004 v Městské části Praha 5. Byla přizvána pí Kučerová k doplnění informací.


            Jedná se o průvod s alegorickými vozy v duchu karnevalu. Zakončení na Císařské louce – latinskoamerické tance, hry, soutěže atd. Tato akce je zdarma.


            Projekt je podporován p. Jančíkem, starostou MČ Praha 5, který během ústního jednání přislíbil požadovaný příspěvek. S jednáním p. starosty nesouhlasí  Mgr. Ľ. Riedlbauchová se slovy „Pokud se slibuje příspěvek, měla by být KUK předem informována“


 


Usnesení č. 23/2004


Kulturní komise  doporučuje Radě MČ Praha 5 poskytnout občanskému sdružení La Isla Production jednorázový příspěvek ve výši 100.000,- Kč na projekt Pražského karnevalu. Finanční krytí bude zajištěno z výtěžku hracích automatů a na tuto částku uzavřena darovací smlouva.


9/0/0


 


ad 11) P. Ondřej Gál, zástupce starosty seznámil přítomné s výsledkem místního šetření v NP – ateliéru v Petřínské ul. 12/573, Praha 5 konaného dne 2.4.2004.


 


Usnesení č. 24/2004


Kulturní komise doporučuje  ponechat tento nebytový prostor na atelier s tím, že OSM provede technické posouzení a vyčíslení finančních nákladů na opravu NP, po té se tento materiál znovu projedná v KUK.


9/0/0


ad 12) P. Ondřej Gál, zástupce starosty seznámil přítomné se žádostí o příspěvek umělecké agentury FOBIOS na publikaci Slavné pražské vily. MČ Praha 5 by měla obdržet 30 výtisků této publikace a zároveň  možnost prezentovat MČ na jedné straně výtisku.


 


Usnesení č. 25/2004


Kulturní komise doporučuje Radě MČ Praha 5 poskytnout finanční příspěvek umělecké agentuře FOBIOS v celkové výši 50.000,- Kč na vydání publikace Slavné pražské vily z rozpočtu 06 kultura a na tuto částku uzavřít darovací smlouvu


8/0/0


 


Mgr. Ľ. Riedlbauchová informovala přítomné o návrhu na instalaci výstavy v Budapešti v rámci výměnných akcí mezi MČ Praha 5 a MČ Budapešť 11 akademické malířky Ludmily Kaprasové. Pí Kaprasová je ochotna vše bezplatně zařídit, proplaceny by byly pouze náklady na dopravu.  Výtvarná díla pí ak. malířky Kaprasové jsou na mimořádně vysoké umělecké úrovni a byly by reprezentativní.


 


Usnesení č. 27/2004


Kulturní komise doporučuje Radě MČ Praha 5 tuto reprezentativní výstavu pí ak. malířky Kaprasové podpořit.


7/0/1


 


Kulturní komise byla informována o návštěvě p, O. Gála, zástupce starosty a PaedDr. D. Drmotové, vedoucí OŠK na KK Poštovka. Pí Sojková dodá do 20.4.2004 potřebné podklady k projednání KUK.


 


Kulturní komise byla seznámila se žádostí Multikulturního centra Praha o dlouhodobý pronájem nebytových prostor. Informace k materiálu podala Mgr. Ľ. Riedlbauchová a p. O. Gál, zástupce starosty.


 


Mgr. Ľ. Riedlbauchová informovala přítomné o vernisáži výstavy fotografií Olgy Helm „Himaláje“, která se bude konat 15. dubna 2004 v 17.00 hod, výstavní síň MČ Štefánikova 13-15. Navrhuje doporučit návštěvu žáků základních škol MČ Praha 5.


 


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


Začátek jednání: 16,00 hod.


Konec jednání: 18.15 hod.


 


 


Příští zasedání komise:


5. května 2004 od 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13-15, 5. patro


 


 


Zapsala: L. Dvořáková


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě