Zápis 3. zasedání kulturní komise ze dne 15.3.2004

19/03/2004

Zápis z 3. zasedání kulturní komise, konaného dne 15. 3. 2004


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


 


P r o g r a m :


 


l. Kontrola zápisu z 11. 2. 2004


2. Návrh na rozdělení grantů v oblasti kultury a památkové péče


 


3. Rozbor činnosti a hospodaření Kulturního klubu Poštovka


 


4. Žádost o příspěvek pro Švandovo divadlo na Smíchově na r. 2004


 


5. Různé


 


ad 1:


         Festival EXTREME and ADVENTURE – OŠK informoval společnost ComFact, s.r.o. o usnesení kulturní komise.


         Poplatky za pronájem Portheimky a Bertramky pro svatební obřady – Dr. Cibulová informovala o závěrech jednání s radní mgr. L. Vávrovou.


         Obraz Smíchov – Tatrovka – koupi obrazu bude realizovat odbor správy služeb ze svého rozpočtu.


 


Zápis z 11. 2. byl jednomyslně schválen (6,0,0).


 


 


ad 2:


A/ Informace o vyúčtování grantových darů Kultura kolem nás za r. 2003


 


Pí Saidová informovala komisi o vyúčtování grantových darů Kultura kolem nás za r. 2003. Všichni příjemci grantů předložili vyúčtování a kopie účetních dokladů v požadovaném termínu do 28. února nebo těsně po tomto datu, s výjimkou ZUŠ Na Popelce, která obdržela grantový dar na činnost divadelního souboru Vavřinec. ZUŠ  nepředložila doklad na úhradu cestovného ve výši 1.862 Kč. Ekonomický odbor vyzval ZUŠ, aby doklad doplnila nebo tuto částku vrátila. ZŠ Plzeňská vrátila celou částku 3.000,- Kč určenou na návštěvu skanzenu Řepora, vzhledem k tomu, že skanzen vyhořel. Termín pro vyúčtování dlouhodobých grantů je až 30. 4. 2004.


 


Usnesení č. 10:                                                                                        hlasování: 8/0/0


Komise bere informaci o vyúčtování grantů na vědomí.


 


 


B/ Návrh na rozdělení grantových darů v oblasti kultury


 


Na granty v oblasti kultury pro rok 2004 je v rozpočtu kap. 06 – kultura k dispozici celková částka 1.000.000,-Kč.


Grantová komise ve složení předsedkyně kulturní komise Mgr. Ľ. Riedlbauchová, zástupce starosty O. Gál  a vedoucí  OŠK PaedDr. D. Drmotová na svém jednání dne 12. 3. otevřela obálky podaných žádostí a připravila návrh na rozdělení grantů. Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 38 žádostí o kulturní granty, z toho 30 žádostí grant Kultura kolem nás l – podpora divadelních, tanečních, pěveckých a dalších uměleckých souborů a kroužků   dospělých i dětí  působících v MČ Praha 5 od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, 4 žádosti o grant Kultura kolem nás 2 – podpora jednotlivých akcí v průběhu roku, které se vztahují k MČ Praha 5 nebo k reprezentaci MČ Praha 5 v rámci  ČR i    zahraničí a  budou  pořádány v  období od 1. 1. 2004 do 31.12. 2005  a 4 žádosti o víceletý grant v oblasti kultury. O grant na vydání publikace – pragensie nepožádal nikdo. Grantová komise navrhla přidělení grantových darů v celkové výši 812.000,- Kč.


Kulturní komise postupně hlasovala o návrzích finančních částek pro jednotlivé projekty a doporučila 2 změny. Výsledky hlasování a návrh kulturní komise na rozdělení finančních částek pro jednotlivé žadatele jsou uvedeny v  přiložených tabulkách.


 


Usnesení č. 11:                                                                                             hlasování: 8/0/0


Kulturní komise navrhuje přidělení grantů v oblasti kultury v celkové výši 714.000,- Kč podle přiložených přehledů (tabulek). Proti návrhu grantové komise doporučuje zvýšit grantový dar pro občanské sdružení Siloe Cantus z 8.000,-Kč na 10.000,- Kč. V případě OS IUVENTA doporučuje podpořit koncerty dětského dechového orchestru z Japonska po upřesnění informací formou příspěvku, nikoli grantu. Komise zároveň doporučuje nevyčerpané finanční prostředky na granty přesunout na příspěvky mimo grantové řízení.


 


C/ Návrh na rozdělení grantů na obnovu nemovitých kulturních památek


 


Kulturní komise postupně hlasovala o návrzích finančních částek pro jednotlivé projekty. Výsledky hlasování a návrh kulturní komise na rozdělení finančních částek pro jednotlivé žadatele jsou uvedeny v  přiložených tabulkách.


 


Usnesení č. 12:                                                                                              hlasování: 8/0/0


Kulturní komise doporučuje přidělení grantů na obnovu nemovitých kulturních památek v celkové výši 483.500,- Kč podle přiloženého přehledu (tabulky).


 


ad 3:


 


Členové komise obdrželi Rozbor činnosti a hospodaření KK Poštovka za r. 2003 na minulém zasedání. Ředitelka kulturního klubu M. Sojková podala informaci k rozboru a seznámila komisi s plánem činnosti na r. 2004. Na dotaz M. Sojkové, jaké jsou záměry MČ Praha 5 s touto příspěvkovou organizací do budoucna, odpověděl zástupce starosty O. Gál, že do konce roku 2004 nedojde k žádné změně. O obsahovém zaměření tohoto zařízení v příštích letech bude kulturní komise jednat na některém z příštích zasedání.


Usnesení č. 13                                                                                                     Hlasování:8/0/0


Kulturní komise bere na vědomí informaci o rozboru činnosti a hospodaření Kulturního klubu Poštovka za rok 2003.


 


ad 4:


Komise byla seznámena s žádostí ředitele Švandova divadla na Smíchově o příspěvek ve výši 2.000.000,- Kč na činnost divadla v r. 2004.


Usnesení č. 14                                                                                                      Hlasování: 8/0/0


V případě navýšení finančních prostředků v kapitole 06 – kultura doporučuje kulturní komise poskytnout Švandovu divadlu příspěvek ve výši 2.000.000,- Kč na rok 2004 a uzavřít na tuto částku darovací smlouvu.


 


ad 5:


         Návrh na koupi obraz M. Rady – vedoucí odboru správy služeb předal pí Saidové písemnou informaci o výstavě obrazů M. Rady s připojeným souhlasem pana starosty ke koupi obrazu. Ústně požádal o vyjádření ke koupi obrazu M. Rady v ceně 50.000,- Kč. Pí Saidová předala písemnou informaci členům komise a tlumočila žádost p. Kadlece o vyjádření ke koupi obrazu.


Kulturní komise se shodla na tom, že se k návrhu nebude vyjadřovat, neboť nedostala oficiální žádost o stanovisko. Z písemného materiálu nevyplývá, že se jedná o koupi obrazu pro MČ Praha 5, nejsou zde žádné konkrétní informace o obrazu (název, velikost) ani údaj, z jakých prostředků by měla být koupě uhrazena. Komise žádá o doplnění informací.


 


         Nákup věnečků a trikolor k pamětním deskám a pomníkům padlých – Český svaz bojovníků za svobodu – obvodní výbor v Praze 5 požádal MČ Praha 5 jako každoročně o úhradu nákladů na koupi věnečků (40 ks o průměru 40 cm a 50 ks o průměru 20 cm), včetně trikolory s potiskem i bez potisku k pamětním deskám a pomníkům padlých pro pietní akty v květnových dnech.


Usnesení č. 15:                                                                                            Hlasování: 8/0/0


Kulturní komise doporučuje uhrazení nákladů na nákup věnečků a trikolor k pomníkům a pamětním deskám obětí 2. světové války pro pietní akty v květnových dnech r. 2004 v ceně do 15.000,- Kč.


 


         Paní Matoušková poděkovala za úspěšný koncert k 250. výročí narození J. Duškové na Bertramce; zároveň vyslovila politování, že před koncertem nepromluvil nikdo za městskou část, která byla pořadatelem koncertu.


 


         Pan Gál rozdal členům komise návrh na spolupořadatelství Smíchovského festivalu autorského šansonu. Otázka spolupořadatelství tohoto festivalu bude na programu příštího jednání kulturní komise.


 


Začátek jednání: 15,30 hod.


Konec jednání: 17,45 hod.


 


 


Příští zasedání komise:


7. 4. v 15,30 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13-15, 5. patro


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 118


 


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě