Zápis – 3. jednání FV

01/04/2009

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 3. jednání FV

16/04/2008

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 3. jednání FV

19/02/2007

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 3. jednání FV

29/06/2006

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 3. jednání FV

06/04/2005

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 3. jednání FV

23/02/2004

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 3. jednání FV

04/04/2003

Z á p i s

z 3. zasedání
finančního výboru ZMČ Praha 5, konaného dne 25. 3. 2003

 

 

Počet členů FV ZMČ Praha 5: 7

 

Přítomni:            Mgr.
Andrea Češková, Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., Doc. Ing. Luboš Babička,
CSc., Ing. Angela Morávková, Bc. David Stecher

Omluveni:             Ing.
Jaroslav Fiala, RNDr. Miroslav Škaloud

 

Hosté:              Ing. Zdeněk Pechar ? vedoucí OEK

                        Milan
Jančík ? starosta

 

Program:

 

1.      Vyúčtování
výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2002

 

2.      Realizace
usnesení FV 02/01/2003

 

3.      Různé

 

 

Hlasování: pro/ proti/
zdržel se

 

 

 

 

03/01/2003

Vyúčtování
výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2002

 

 

Předkládá:                   odbor ekonomický

Odůvodnění:                viz. důvodová zpráva

 

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

Finanční výbor ZMČ Praha 5 doporučuje RMČ a  ZMČ Praha 5 ke schválení ?Vyúčtování
výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2002?.

 

                       

Hlasování:     4/0/1                        nepřítomen
Ing. Jaroslav Fiala, RNDr. Miroslav Škaloud

 

 

Finanční výbor ZMČ Praha 5 bere
na vědomí opravu předloženého ?Vyúčtování? v kapitole školství ?
hospodaření škol, která vznikla použitím chybného zaokrouhlení při zpracování.
Uvedený materiál bude RMČ a ZMČ Praha 5 předložen k projednání ve správné
podobě a budou učiněna taková opatření, aby se situace neopakovala.

 

Hlasování:     5/0/0                        nepřítomen
Ing. Jaroslav Fiala, RNDr. Miroslav Škaloud

 

 

03/02/2003

Realizace usnesení FV 02/01/2003

 

Členové FV ZMČ Praha 5 se seznámili s přehledem
předepsaných a zaplacených pokut za rok 2001 a rok 2002, který byl vypracován a
předložen odborem ekonomickým a berou jej na vědomí.

 

Hlasování:     5/0/0                  nepřítomen Ing. Jaroslav Fiala, RNDr.
Miroslav Škaloud

 

 

 

03/03/2003

Různé

 

1. Paní Mgr. Andrea
Češková a pan starosta Milan Jančík seznámili členy FV se záměrem   MČ získat co nejvíce finančních prostředků
na kompletní rekonstrukce bytových domů, které zůstávají v majetku MČ a
dále na program podpory výstavby nájemních bytů ? použití dotací
od Ministerstva pro místní rozvoj, EU, apod.

 

2. Proběhla diskuse o
provedení auditu hospodaření MČ za rok 2003 ? zda i nadále využít služeb
auditora nebo požádat o realizaci Magistrát hl. m. Prahy. Pro nedostatek
informací k této problematice nezaujali členové FV žádné stanovisko.

 

 

 

Příští zasedání FV bylo stanoveno na 29. 4. 2003 od 15,00
hodin.

 

 

 

 

Začátek jednání:    15,00 hod.

Konec jednání:      16,15 hod.

 

 

 

 

Zapsala: E. Kubátová ? tajemnice FV
ZMČ Praha 5

Dne  25. 3. 2003

 

 

 

Ověřila ? Mgr. Andrea Češková ?
předsedkyně FV ZMČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě