Zápis 2. zasedání pracovní skupiny z 24.3.-2003


Z Á P I S


2. zasedání pracovní skupiny pro půdní vestavby


konaného dne  24. 3. 2003


 


 


Přítomni:    předseda   Milan Jančík


                   členové    ing. P.Horák, Mgr. L.Vávrová, ing. J.Matoušek


 


Nepřítomni:                 O.Gál, ing. J.Pražák, M.Stránský


 


 


2/ 01 / 03


 


Přidělení půdního prostoru


 


PV – 1/03  Nikolajka 174, k.ú. Smíchov


 


žadatel:     Ing. Josef Bubeník,  bytem Mrštíkova 6, Teplice


 


Jedná se o půdní prostor o velikosti cca 90 m2, který byl původně přidělen vč. půdního prostoru v zadním traktu objektu již v roce 1999. Z důvodu směny bytů s nájemníkem užívajícím byt pod půdním prostorem v zadním traktu, ustoupil od výstavby půdního bytu v přední části domu a získal stavební povolení na rozšíření bytu do půdy v zadním traktu.


Ing. Bubeník ve své žádosti uvádí, že by rád použil kompletní projektovou dokumentaci pana Havelky, jejíž součástí je i rozhodnutí MHMP se závaznými podmínkami stavebních úprav.


Ing. Bubeník byl neúspěšným žadatelem VIII. etapy nabídky půdních prostor.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s přidělením půdního prostoru ing. Josefu Bubeníkovi.


 


4/0/0


 


 


 


2 / 02 / 03


 


Změna stavebníka půdní vestavby,  PV – 150/00 v domě č.p. 2148, Kmochova 12, Smíchov


 


stavebník:  Jakub Sova, bytem Švédská 27, Praha 5


žadatel: Josef Josífko, bytem Hošťálkova 86, Praha 6


 


Jedná se o půdní prostor cca 80 m2 přidělený v rumci VIII. etapy nabídky. Je požádáno o stavební povolení. Ve své žádosti stavebník Jakub Sova uvádí, že je s žadatelem v příbuzen-ském vztahu. O souhlas se změnou stavebníka žádá z toho důvodu, že ho zaměstnavatel vysílá na studijní pobyt do zahraničí na jeden rok a nemůže proto věnovat vlastní stavbě půdního bytu. Proto žádá o převedení půdního prostoru na svého příbuzného Josefa Josífka, který je v současné době po rozvodu nucen zajistit si nové bydlení a tuto možnost uvítal. Veškeré dosud vložené finanční prostředky si vyrovnají mezi sebou a prohlášení o vyrovnání předloží OOA.


 


 


 


 


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila se změnou stavebníka na Josefa Josífka.


 


4/0/0


 


 


PV – 149/00  Zahradníčkova 16, č.p. 1125, k.ú. Košíře – /suterénní prostor/


 


stavebník: Ivana Skalská, Na Třebešíně 23, Praha 10


 


žadatel:  Julie Kořínková, Na Rokytce 8, Praha 8


 


Jedná se o suterénní prostory určené k rekonstrukci na bytovou jednotku. Uvedený stavebník přenechává suterénní prostory pro rekonstrukci na bytovou jednotku ve prospěch paní Julie Kořínkové z důvodu změny zaměstnání mimo Prahu, kde bude mít i nové bydliště. Žadatelka uvádí, že bydlí se svým manželem v nevyhovujícím vlhkém bytě v domě s majitelem a možnost vybudování nového bytu v suterénních prostorách vyřeší jejich nepříznivou situaci.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila se změnou stavebníka paní Julií Kořínkovou.


 


0/0/0


 


 


Směna rozestavěných půdních prostor


 


PV – 98/98 Zborovská 44, č.p. 526, k.ú. Smíchov


 


stavebník: Ing. Jaroslav Kučera, Otavská 606, Praha 9


a


PV – 59/96 Plzeňská 209, č.p. 442a, k.ú. Košíře


 


stavebník: Eduard Helešic, Sibřina 158, Praha – východ


 


Jedná se o půdní prostory v různých stádiích rozestavěnosti.


Půdní prostor Plzeňská 209, č.p. 442a, k.ú. Košíře má dokončenou hrubou stavbu. Půdní prostor ve Zborovské 44, č.p. 526, k.ú. Smíchov je ve stádiu náročné výměny stropních trámů (napadené stropní trámy; je třeba položit ocelové traverzy a „svázat“ celý půdní prostor). Pan Jaroslav Kučera očekává v nejbližší době rodinu a potřebuje co nejdříve bydlet. Zatím žije se svou ženou v podnájmu. Oba žadatelé o směnu půdních prostor jsou příbuzní. Velikostně jsou oba půdní prostory stejné – cca 100 m2.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila se směnou půdních prostor takto: Ing. Jaroslav Kučera provede dostavbu a bude užívat půdní prostor v domě č.p. 442a, Plzeňská 209, k.ú. Košíře a Eduard Helešic provede dostavbu a bude užívat půdní prostor v domě č.p. 526, Zborovská 44, k.ú. Smíchov.


 


4/0/0


 


 


 


2 / 03 / 03


 


Odstoupení druhého stavebníka


 


Pv – 118/99 Petřínská 12, č.p. 573, k.ú. Malá Strana


 


stavebník:  Ing. Petr Němeček, Plzeňská 150, Praha 5


                  Patricie Pindurová, Dolní Lomnice 33, Praha – východ


                 


Půdní vestavba je ve stádiu dokončovacích prací před kolaudací. Ve svém oznámení stavebník ing. Petr Němeček uvádí, že se rozešel se svojí družkou a spolustavebnicí půdního bytu a zůstává jediným stavebníkem půdní vestavby. Veškeré společně vložené finanční prostředky si již mezi sebou vyrovnali a předloží OOA prohlášení obou stran.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s tím, že jediným stavebníkem půdní vestavby zůstává ing. Petr Němeček.


 


4/0/0


 


 


 


 


 


2 / 04 / 03


 


Rozšíření stávající bytové jednotky do půdního prostoru v domě č.p. 261, Cetyňská 8, k.ú. Košíře


 


žadatel:  Simona Křížková, bytem tamtéž


 


Žadatelka užívá byt 1+1 II. kategorie se svojí rodinou. O možnost rozšíření stávajícího bytu do půdního prostoru jmenovaná žádá zejména proto, že má již dvě dospívající děti a v půdním prostoru vybuduje dva menší pokoje. Dále žádá o souhlas s využitím části domovní chodby jako vstupu cca 1 m2. Jako sušárna prádla slouží druhá polovina půdního prostoru vlevo  od domovního schodiště.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s rozšířením stávající bytové jednotky do části půdního prostoru a části domovní chodby Simony Křížkové.


 


4/0/0


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2 / 05 / 03


 


Vybudování domovního výtahu


 


PV 137/00 Pod Kavalírkou 30, č.p. 486, k.ú. Košíře


 


žadatel: Helena Musílková, Platónova 12, Praha 4


 


Jmenovaná žadatelka je stavebníkem bytové jednotky v půdním prostoru. Předkládají nabídku vybudování domovního výtahu – rozpočet nákladů cca 1 300 000,- Kč. Na vybudování výtahu se chce stavebnice podílet 40% podílu nákladů.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s vybudováním domovního výtahu s   50 % podílem nákladů stavebníka půdní vestaveb  a  50 % podílu MČ Praha 5.


 


4/0/0


 


 


 


2 / 06 / 03


 


Žádost o změnu podmínek vlastníka domu při realizaci půdních vestaveb v zimních měsících – pro informaci


 


žadatel: CENTRA v.o.s. , realizátor půdních vestaveb v domech určených k privatizaci


              V Hůrkách 2144, Praha 5


 


CENTRA v.o.s. je realizátorem půdních vestaveb (do hrubé stavby) určených k prodeji v privatizovaných domech po bytech. Zdlouhavým řízením, zejména MHMP – odbor


 


památkové péče, došlo k opoždění zahájení staveb do zimních měsíců. Dle stanovených podmínek MČ Praha 5 je neprovádět v tomto období rozkrývání střech a stropních trámů, aby nedošlo k poškození bytů nájemců v patře pod půdním prostorem.


Žadatel navrhuje tyto změny:


1/ zajistit kolaudaci nově vzniklé sušárny před zahájením výběrového řízení na prodej bytové


jednotky


2/ nadnásyp nad posledním nadzemním podlažím bude odstraňován postupně a na dolní     záklop bude pokládána tepelná izolace Orsil


3/ tato izolace bude lokálně odstraňována a opětně vrácena na původní místo při kontrolách a ošetření stropních trámů


4/ výměna střešní krytiny bude probíhat dle předpovědi počasí s průběžnou montáží střešní fólie a následnou montáží trvalé krytiny.


 


V návrhu však není ošetřeno, jaký trvalý dohled na provádění výše uvedených prací bude realizátorem zajištěn.


 


 


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby bere informaci na vědomí. Pokud by výměna střešní krytiny a rozkrytí podlahy půdního prostoru byly prováděny ještě v zimním období za příznivého počasí, musí být střecha i podlaha rozkrývána po částech. Dále je bezpodmínečné. aby při těchto pracích byl přítomen trvalý dozor zajištěný realizátorem stavby.


 


4/0/0


 


 


 


 


2 / 07 / 03


 


Výběrové řízení uchazečů o koupi tří rozestavěných půdních bytů v domě č.p. 1359


Radlická 49, k.ú. Smíchov


 


Jedná se o tři rozestavěné půdní byty určené k prodeji do osobního vlastnictví na domě, který je určen k privatizaci po bytech. Stavbu těchto bytů zajišťovala RK SEVER:


byt č. 16 o velikosti 89,9 m2 – stanovená cena 1 799 000,- Kč/ nabízená cena 1 799 000,-Kč


byt č. 17 o velikosti 72,6 m2 – stanovená cena 1 599 000,- Kč/ nabízená cena 1 700 000,-Kč


byt č. 18 o velikosti 90,4 m2 – stanovená cena 1 899 000,- Kč/ nabízená cena 1 900 000,-Kč


Každý zájemce měl povinnost složit kauci ve výši 10% stanovené ceny.


 


zájemci:  Martin Pavlík – na byt č. 16


                Mgr. Vladan Brož – na byt č. 17


                Jindřich a Monika Kalibovi – na byt č. 18


 


Komise pro otevírání obálek při svém zasedání dne 29.1.2003 neshledala v žádostech uchazečů žádné nedostatky. Dva zájemci na byt č. 17 a 18 nabízejí kupní cenu  vyšší než stanovená základní cena. Zájemce na byt č. 16 nabízí stanovenou základní cenu.


 


1/ bytová jednotka ve výstavbě číslo: 1359/16 vč. podílu na pozemku č. 1309


    a společných prostorech domu


    velikost bytové jednotky: 89,9 m2


    kupující: Martin Pavlík


    za stanovenou cenu 90 400,- Kč


2/ bytová jednotka ve výstavbě číslo: 1359/17 vč. podílu na pozemku č.  1309


    a společných prostorech domu


    velikost bytové jednotky: 72,6 m2


    kupující: Mgr. Vladan Brož


    za stanovenou cenu 196 600,- Kč


3/ bytová jednotka ve výstavbě číslo 1359/18 vč. podílu na pozemku č.  1309


    a společných prostorech domu


    velikost bytové jednotky: 90,4 m2


    kupující: Jindřich a Monika Kalibovi


    za stanovenou cenu 136 400,- Kč


 


 


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby doporučuje RMČ, aby souhlasila s prodejem rozestavěných bytů v uvedeném domě – byt č. 16 Martinu Pavlíkovi za stanovenou cenu


90 400,- Kč;  byt č. 17 Mgr. Vladanu Brožovi za stanovenou cenu 196 600,- Kč a byt. č. 18


manželům Jindřichu a Monice Kalivodovým za stanovenou cenu 136 400,- Kč.


 


4/0/0


 


 


2 / 08 / 03


 


Informace – Úprava Zadávacích podmínek výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky a záměru jejího prodeje


 


Úpravy se týkají především změny účtu a variabilního symbolu, na který zájemci o koupi rozestavěné půdní bytové jednotky skládají kauce a doplatky pro MČ Praha 5.


Dále je doplněn čl. 20 – Jistina úhrady nabídkové ceny a její vinkulace. Ta se týká úhrady ceny, která přísluší realitní kanceláři, která stavbu realizovala.


 


Stanovisko pracovní skupiny:


Pracovní skupina pro půdní vestavby bere na vědomí úpravu Zadávacích podmínek výběrového řízení pro prodej rozestavěných půdních bytových jednotek.


 


4/0/0


 


Zápis vyhotovila H.Michálková, OOA


dne 24. 3. 2003


 


 


Správnost zápisu ověřil M-Jančík, starosta (předseda prac.skupiny):