Zápis 2. zasedání kulturní komise ze dne 11.2.2004

23/02/2004

 Zápis z 2. zasedání kulturní komise, konaného dne 11. 2. 2004


 


Přítomni: dle prezenční listiny


  


P r o g r a m :


 l. Kontrola zápisu z 14. 1. 2004


2. Filmový festival EXTREME and ADVENTURE


 


3. Žádost o podporu snížení poplatků za pronájem Portheimky a Bertramky


    ke konání svatebních obřadů


 


4. Nabídka na koupi obrazu F. Skopalíka „Smíchov – Tatrovka“


    z r. 1895


 


5. Socha Jana Kodeta „Hudba“


 


6. Informace o návštěvě košířské pobočky obvodní knihovny


 


7. Výstava ing. arch. Olgy Helm „Himaláje“


 


8. Různé


 


ad 1:


         Granty – p. Gál informoval komisi, že RMČ přijala usnesení ohledně komisí na otevírání obálek. Komise budou pracovat ve složení: příslušný zástupce starosty, vedoucí odboru a předseda komise. V pátek 12. 3. ve 13,00 hod. se tedy otevírání obálek se žádostmi o kulturní a památkové granty zúčastní pouze p.O.Gál, pí PeadDr. D. Drmotová a Mgr. Ĺ. Riedlbauchová


         Knižní veletrh – p. Gál jedná s Národním domem o  snížení nájemného na společenský večer pro účastníky veletrhu. MČ se bude podílet na uspořádání veletrhu uhrazením nájemného ve výši asi 90.000,- Kč.


 


Zápis ze 14. 1. byl schválen.


  


ad 2:


Komise navázala na své minulé zasedání, na kterém jí byla předložena žádost společnosti ComFact, s.r.o. o spolupráci a o finanční příspěvek na uspořádání 2. ročníku festivalu EXTREME and ADVENTURE. Na dnešní jednání byl na žádost komise přizván pan Junek, vedoucí produkce společnosti ComFact. Podal podrobnější informace k záměru společnosti uspořádat jednu část tohoto festivalu v r. 2004 na území Prahy 5. Většina akcí festivalu by se konala v oblasti Anděla, část v letohrádku Portheimka. S nájemcem Portheimky již p. Junek jednal. Oproti písemným matriálům, které obdrželi členové komise na minulém zasedání, došlo ke změně v umístění filmových projekcí. Promítat by se mělo v exteriéru, konkrétně v proluce za Andělem. Prostor by byl zastřešen. V diskusi vyjádřili členové komise přesvědčení, že žádost o spolupráci a o finanční příspěvek na zajištění festivalu měla být městské části předána s větším časovým předstihem, aby bylo možno případné finanční náklady promítnout do rozpočtu na rok 2004. Postrádali rovněž podrobný rozpočet a další informace. Za této situace MČ nemůže na festival finančně přispět. Členové komise doporučili vyjít organizátorům vstříc pokud jde o vyřizování záboru veřejného prostranství, odpuštění poplatků a pod.


 


Usnesení č. 1:                                                                                                 Hlasování: 9/0/1


 


Kulturní komise doporučuje, aby se 2. ročník festivalu EXTREME and ADVENTURE v MČ Praha 5 konal, ale bez finanční účasti městské části.


 ad 3:


 


Radní paní mgr. Lucie Vávrová žádá kulturní komisi o podporu ve věci snížení ceny nájemného za prostory na Bertramce a ve vile Portheimka ke konání svatebních obřadů. Důvodem je snaha městské části co nejvíce rozšířit nabídku zájemcům o svatby. Finanční částka 6.000,- Kč za pronájem uvedených prostor je však podle názoru paní radní pro většinu z nich neúnosná. Bertramku provozuje Comenius, pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci. Vilu Portheimka má v dlouhodobém pronájmu společnost Národní dům. Městská část by měla s oběma společnostmi jednat o snížení finanční částky za pronájem prostor pro svatební obřady v uvedených objektech.


Dr. Cibulová informovala komisi, že zájem o svatební obřady na Bertramce je i při současné výši nájemného mnohem větší, než lze uspokojit.


Usnesení č. 2                                                                                                   Hlasování:10/0/0


Kulturní komise žádá paní mgr. L. Vávrovou, aby vše projednala s dotčenými pronajímateli a teprve poté se obrátila na kulturní komisi.


 ad 4:


Zástupce starosty pan Gál se byl podívat na obraz F. Skopalíka „Smíchov – Tatrovka“, který jeho vlastník JUDr. Jaroslav Macenauer nabízí městské části, a doporučuje jeho koupi. Vlastník obrazu je nemocen a nemohl se zúčastnit jednání komise. Za obraz požaduje částku 55.000,- Kč. Členové komise obdrželi barevnou fotografii obrazu.


Usnesení č. 3                                                                                                   Hlasování: 9/0/1


Kulturní komise nemá námitek , aby městská část obraz F. Skopalíka „Smíchov – Tatrovka“ od jeho majitele JUDr. Macenaura za požadovanou cenu 55.000,- Kč zakoupila.


 ad 5:


V roce 1993 požádal malíř Kristián Kodet MČ Praha 5 o zapůjčení sochařského díla svého otce Jana Kodeta „Hudba“ za účelem fotografování do katalogu a vystavení na souborné výstavě z otcova díla. Jeho žádost podpořil svým dopisem starostovi městské části tehdejší náměstek ministra kultury Michal Prokop. Socha byla tehdy umístěna ve foyeru zrušeného agitačního střediska Na Cihlářce. Oddělení kultury (po dohodě s tehdejším odborem hospodářské správy) p. Kodetovi sochu zapůjčilo. P. Kodet její převzetí na dobu maximálně dvou měsíců podepsal. Vzhledem k tomu, že městská část neměla v té době pro plastiku vhodné využití, souhlasila s jejím ponecháním p. Kodetovi k umístění do stálé sochařské expozice v jižních Čechách do té doby, než vhodné využití najde. Hledáním vhodného místa pro sochu „Hudba“ se opakovaně zabývala kulturní komise. Teprve v roce 1996 vzešel z komise návrh na osazení sochy do foyeru tehdejšího kulturního střediska Homolka. Oddělení kultury odboru výstavby požádalo K. Kodeta o vrácení plastiky. Vzhledem k tomu, že městská část nemá žádný doklad o koupi, darování či jiném nabytí tohoto sochařského díla, p. Kodet odmítl sochu vrátit. Odbor správy služeb požádal kulturní komisi o názor na ponechání sochy K. Kodetovi, vzhledem k tomu, že se jedná o dílo jeho otce a MČ nemá žádný doklad o vlastnictví tohoto día.


 


Usnesení č. 4:                                                                                                 Hlasování: 8/0/2


 


Kulturní komise doporučuje v této věci požádat o stanovisko advokáta a podle jeho rady postupovat.


 ad 6:


Mgr. Ľ. Riedlbauchová a J. Saidová navštívily 22. ledna košířskou pobočku obvodní knihovny v Erbenově ul. č. 2. Knihovnou je provázela ředitelka obvodní knihovny Dr. Alexová. Knihovna je umístěna v domě MČ Praha 5. Výše nájemného odpovídá možnostem knihovny.  Prostory jsou ovšem pro knihovnu nevhodné (vlhké zdi, nedostatek prostoru, nevyhovující vnitřní uspořádání). Knihovně by lépe vyhovoval větší, nedělený prostor, pokud možno dál od centra Smíchova směrem k Motolu. Pokud se nenajdou vhodnější prostory, hrozí košířské pobočce ze strany Městské knihovny v Praze zrušení.


Pan Gál informoval komisi, že prostory pro košířskou pobočku pronajala MČ knihovně jako dočasnou náhradu za prostory, které musela vyklidit s tím, že má sledovat vývěsky s nabídkou volných nebytových prostor. Bývalá ředitelka obvodní knihovny zřejmě tuto záležitost zanedbala.Volné nebytové prostory v dané lokalitě byly mezitím již pronajaty. Městská část doporučí nynější ředitelce dr. Alexové, aby nabídku volných nebytových prostor sledovala. V případě, že budou v nabídce vhodné prostory pro košířskou pobočku, je možné o pronájmu jednat.


 ad 7:


Ing. arch Olga Helm nabízí uspořádání výstavy svých velkoplošných fotografií z cesty po horských oblastech Himalájí v Kašmíru ve výstavní síni MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici. Mgr. Ĺ. Riedlbauchová předložila komisi ukázky fotografií. Výstava by se uskutečnila v dubnu. Instalaci a propagaci výstavy si zajistí autorka.


Usnesení č. 5:                                                                                                 Hlasování: 10/0/0


 


Kulturní komise doporučuje uspořádání výstavy fotografií ing. arch. Olgy Helm „Himaláje“ ve výstavní síni MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici.


 ad 8:


         Pan Eismann vznesl dotaz, zda se komise pro regeneraci zabývala nevhodným umístěním  orientačních tabulek zapíchaných v trávníku.  Paní Matoušková informovala, že komisi  s tímto problémem seznámila, ale komise nezaujala žádné stanovisko. Opět tuto záležitost přednese na příštím zasedání komise pro regeneraci.


 


         Syndikát výtvarných umělců poslal kulturní komisi dopis s návrhem na provozování galerie v novogotickém altánu na Klamovce. Mgr. Ĺ. Riedlbauchová informovala komisi, že zástupci této organizace si musí výstavní prostor nejdříve prohlédnout. Návrh bude projednán až na příštím zasedání komise.


 


 Začátek jednání: 16,00 hod.


Konec jednání:   18,00 hod.


 


  


Příští zasedání komise:


15. 3. v 15,30 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13-15, 5. patro


  


Zapsala: J. Saidová, linka 118


 


  


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě