Zápis 2. zasedání KKP ze dne 7.2.2005

Zápis


2. zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5


pondělí 7. února 2005 v 10.00 hodin


 zasedací místnost č. 171, nám. 14. října 4, 3. patro 


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová


 


Program:


1)       Kontrola a schválení zápisu ze dne 11. 1. 2005


 


2)      Schválení programu 2. zasedání komise kulturní a památkové péče


 


3)      Návrh na rozdělení grantů pro podporu kultury a umění na rok 2005


– na stůl


                       


4)      Návrh na rozdělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních


památek na jejich obnovu na rok 2005 – na stůl


 


5)      Koncert na Bertramce k výročí narození Josefiny Duškové


 


6)      Záchrana ohrožené nemovité kulturní památky – Salla terrena
(Na Popelce)


 


7)      Různé


 


 


 


ad 1) Zápis komise kulturní a památkové péče ze dne 11. 1. 2005 byl schválen.


            8/0/0


 


ad 2) Program 2. zasedání komise kulturní a památkové péče byl schválen.


            8/0/0                                      


  


ad 3) Návrh na rozdělení grantů pro podporu kultury a umění na rok 2005


         Na granty v oblasti kultury pro rok 2005 je v rozpočtu kap. 06 – kultura k dispozici


         celková částka 1.200 000 Kč.


         Grantová komise ve složení PaedDr. Dagmar Drmotová, Mgr. Ĺubica Riedlbauchová,


         Mgr. Lubomír Sochor a Ondřej Gál, zástupce starosty na svém jednání dne  3. 2. 2005


         otevřela obálky podaných žádostí a připravila návrhy na rozdělení grantů.


         Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 41 žádostí na podporu kultury a umění   


          v roce 2005, z toho:


         20 žádostí na „1. Podporu divadelních, tanečních , pěveckých a dalších uměleckých souborů a kroužků dospělých i dětí a kulturních zařízení působících v MČ Praha 5 od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005“


         14 žádostí na „2. Podporu jednotlivých akcí v průběhu roku, které se vztahují k městské části Praha 5 nebo k reprezentaci MČ Praha 5 v rámci ČR i v zahraničí a budou pořádány v období od 1. 1. do 31. 12. 2005“


         5 žádostí o „Víceletý grant na projekty oživující kulturní život MČ Praha 5 v období od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2006“


         2 žádosti o „Grant na vydání publikace PRAGENSIE – 2005“


 


            Grantová komise navrhla přidělení grantů v celkové výši 1 200 000 Kč.


            Předsedkyně komise Mgr. Riedlbauchová poskytla doplňující informace k některým


            žádostem o grant. Žádostem o víceletý grant nebyl poskytnut žádný příspěvek,


            žádosti neodpovídají svým zaměřením víceletým projektům. Mj.všichni žadatelé


            o víceletý grant obdrželi finanční prostředky v programu „1. Podpora divadelních,   


            tanečních , pěveckých a dalších uměleckých souborů a kroužků dospělých i dětí a  


            kulturních zařízení působících v MČ Praha 5 od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005“ nebo   


            v programu „2. Podpora jednotlivých akcí v průběhu roku, které se vztahují k městské


            části Praha 5 nebo k reprezentaci MČ Praha 5 v rámci ČR i v zahraničí a budou  


            pořádány v období od 1. 1. do 31. 12. 2005“.


            O. Gál, zástupce starosty,  navrhuje diskuzi o víceletém grantu na příštím zasedání 


            komise.


 


            Komise kulturní a památkové péče hlasovala o návrzích finančních částek pro 


            jednotlivé projekty. Výsledky hlasování a návrh komise kulturní a památkové péče


            na rozdělení finančních částek pro jednotlivé žadatele jsou uvedeny v přiložených


            tabulkách.


 


Usnesení č. 5/2005


Komise kulturní a památkové péče navrhuje přidělení grantů na podporu kultury a umění v roce 2005 v celkové výši 1 199 800 Kč dle přiložených tabulek.


            8/0/0


 


ad 4) Návrh na rozdělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na jejich 


         obnovu na rok 2005


         celkových 3 žádostí na obnovu nemovitých památek byla jedna vyřazena,  


         žadatelem je společnost Stimbuilding a. s., která nedoložila všechny potřebné


         dokumenty.


         Komise kulturní a památkové péče hlasovala o návrzích finančních částek pro jednotlivé


         projekty . Výsledky hlasování a návrh komise na rozdělení finančních částek


         pro jednotlivé žadatele jsou uvedeny v přiložené tabulce.


 


Usnesení č. 6/2005


Komise kulturní a památkové péče  doporučuje přidělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na jejich obnovu v celkové výši 500 000 Kč dle přiložené tabulky.


            9/0/0


 


 


ad 5) Mgr. Riedlbauchová, předsedkyně komise, informovala o konání tradičního koncertu


         na Bertramce k výročí narození Josefiny Duškové. Koncert se uskuteční v sobotu


         5. března 2005 v 17.00 hodin. Po koncertu bude následovat malé pohoštění ve vinárně


         v areálu Bertramky.


 


Usnesení č. 7/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s konáním koncertu na Bertramce k výročí narození Josefiny Duškové dne 5. 3. 2005 v 17.00 hodin.


Finanční krytí koncertu je zajištěno z rozpočtu kap. 06 – kultura částkou 30 000 Kč, na pohoštění je vyčleněno v rozpočtu kap. 06 – kultura částka 20 000 Kč.


 


 


Zabezpečení koncertu:


         program koncertu a květinové dary zajistí OŠK ve spolupráci se společností Comenius, zastoupenou Dr. Cibulovou (bude vystavena faktura)


         občerstvení zabezpečí OŠK ve spolupráci s Café Bertramka (bude vystavena faktura)


         pozvánky a jejich distribuci zajistí OŠK


9/0/0


 


      Pan V. Zapletal, zástupce starosty, měl poznámku týkající se současné situace


      ve vzájemných vztazích Mozartovské společnosti a MČ Praha 5.


      O. Gál, zástupce starosty, doplnil, že se v tomto případě nejedná o příspěvek na investici,


      není zde důvod pro nekonání koncertu.


 


 


ad 6) PaedDr. Drmotová, vedoucí OŠK, informovala o současném stavu objektu býv. 


         hudebního pavilonu Salla terrena ( Na Popelce), který je od r. 1964 prohlášen


         za kulturní památku.


         Mgr. Riedlbauchová informovala o prohlídce objektu. V těsné blízkosti se nacházejí


         garáže, které brání ve výhledu na Salla terrenu, funkce estetická zde není splněna.


         Zástupci NPÚ doplnili, že se jedná o dobovou technickou památku, jednou z možností


         jejího zachování je provedení zakonzervování. Vlastník kulturní památky (MČ Praha 5)


         má povinnost postarat se o památku.


         O. Gál, zástupce starosty, navrhuje požádat investiční odbor o vypracování rozpočtu


         jak na zakonzervování památky, tak rozpočtu na její rekonstrukci s určením a 


         posouzením dalších kroků pro postupnou obnovu, ke které by se přistoupilo v roce 2006


         dle možnosti rozpočtu.


 


Usnesení č. 8/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí s požádáním investičního odboru o vypracování rozpočtu jak na zakonzervování památky, tak rozpočtu na její rekonstrukci s určením a 


posouzením dalších kroků pro postupnou obnovu, ke které by se přistoupilo v roce 2006


dle možnosti rozpočtu.


            8/0/0


 


 


ad 7) Různé


         – Mgr. Riedlbauchová informovala o výstavě karikatur v KK Poštovka, výstava bude


           zahájena 9. 2. 2005 v 18.00 hodin.


         – Dále informovala o vernisáži výstavy ak. mal. Budíkové s názvem „Šest“ ve výstavní   


           síni MČ Praha 5, která se koná 7. 2. 2005 v 17.00 hodin.


         – Mgr. Riedlbauchová přednesla návrh na zvolení místopředsedkyně komise, navrhla


           paní Jitku Matouškovou.


 


Usnesení č. 9/2005


Komise kulturní a památkové péče souhlasí se zvolením paní Jitky Matouškové místopředsedkyní komise.


            8/0/0


 


       – Připomínka p. Eismanna týkající se členství MČ Praha 5 ve Sdružení historických sídel 


         Čech Moravy a Slezska. OŠK připraví na další zasedání komise podmínky členství


         ve sdružení.


       – Informace Mgr. Sochora o usedlosti Turbová. Dále navrhl vydání pohlednic   


         významných staveb MČ Prahy 5 – návrh do rozpočtu na rok 2006.


 


                                                                                                         


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


Začátek jednání:  10.00 hod.


Konec jednání:    11.20 hod.


 


 


Příští zasedání komise: 14. února 2005 v 15.00 hodin – mimořádné zasedání


                                         zasedací místnost č. 171, nám. 14. října 4, třetí patro


 


 


Zapsala: K. Rejentová


 


 


 


Ověřil: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová