zápis 2. komise územního rozvoje dne 27.1.2005

03/02/2005

 


                       Zápis ze zasedání  2. komise územního rozvoje dne  27.1. 2005


Komise na svém zasedání dne 27.1. 2005  projednala následující materiály:


1. Obytný soubor „Rezidence Panorama – Praha 5, Smíchov, Radlice“ na pozemcích č.parc. 1599 a 


částech pozemků č.parc. 1599 k.ú. Smíchov a 315, 316/2, 317 k.ú. Radlice – dokumentace k územnímu řízení , úprava PD – garážování pro domy A,B,C,D
S dokumentací stavby byla komise seznámena na 16. zasedání KÚR dne 11.11.2004. V průběhu  projednávání v odborných komisích Rady MČ P5 byl investorem předložen nový návrh  řešení garážování pro domy A,B,C,D ( místo podzemního parkingu pod komunikací  byla navržena parkovací místa na povrchu účelové komunikace).Zároveň byla předložena upravená fotomontáž návrhu stavby (pohled jižní – od plaveckého areálu TJ Radlice) .


 


Komise KÚR nesouhlasí


s navrženým urbanistickým a architektonickým řešením stavby Obytný soubor „Rezidence Panorama Praha 5 – Smíchov ,Radlice“ na pozemcích č.parc. 1599 a  částech pozemků a 315, 316/2, 317 k.ú. Radlice


                                                                                                 


2.Návrhy změn 05


Formou veřejné vyhlášky MHMP SÚRM oznámil vystavení Návrhů změn 05.Veřejné projednání se uskutečnilo dne 20.1.2005 na SÚRM Návrhy změn 05 byly zpracovány na základě usnesení ZHMP č.17/06 ze dne 29.4.2004.Na území MČ P5 jsou obsaženy v tomto návrhu změny , se kterými byla komise podrobně seznámena.


Komise bere na vědomí návrh změn ÚPn,s jejíchž pořízením ZMČ P5 vyslovila souhlas, tj. Z 0741/05,Z 0845/05       
Z 0849/05, Z 0852/05, Z 0865/05, Z 0889/05
– bere na vědomí pořízení změny Z 0596/05 v předkládané úpravě
– bere na vědomí návrh změny Z 0769/05 a doporučuje RMČ Prahy 5 požadovat úpravu hranice     navrhovaného VRÚ vysokoškolský areál tak, aby do VRÚ nebyla zahrnuta jižní část území – dle US                Radlice – Jinonice s funkcí OC,PP, jak je vyznačeno v přiložené situaci.


                                                                                                                           


                                                                                                   


3. Zadání změny Z 1525/00(rozšíření čistírny odpadních vod Císařský ostrov)


Území řešené změnou je vymezeno na území MČ Praha 7, k.ú.Bubeneč a představuje celou   východní část  Císařského ostrova od hranice stávajícího areálu ÚČOV a území, na kterém je schválen podzemní výtlak kalů na Drasty    


Komise bere na vědomí zadání změny Z 1525/00

Zapsal:Ing.arch.Volfsonová

Ověřil: V.Zapletal

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě