Zápis – 2. jednání FV

13/03/2009

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 2. jednání FV

19/03/2008

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 2. jednání FV

14/02/2007

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 2 jednání FV

29/06/2006

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 2. jednání FV

02/02/2005

viz. příloha

Zápis – 2. jednání FV

23/02/2004

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 2. jednání FV

04/03/2003

Z á p i s

z 2. zasedání
finančního výboru ZMČ Praha 5, konaného dne 4. 3. 2003

 

 

Počet členů FV ZMČ Praha 5: 7

Přítomni: Mgr. Andrea Češková,
Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc, RNDr. Miroslav Škaloud, Ing. Jaroslav
Fiala, Ing. Angela Morávková,

Omluven:             Bc.
David Stecher, Doc.Ing. Luboš Babička,CSc

 

Hosté:              Ing. Zdeněk Pechar ? vedoucí OEK

 

Program:

 

1.      Přehled
předepsaných a zaplacených pokut podle jednotlivých odborů, včetně návrhu

na procentní odměny za září a IV.
čtvrtletí r. 2002

 

2.    Různé

 

 

Hlasování: pro/
proti/ zdržel se

 

 

 

 

02/01/2003

Přehled předepsaných a
zaplacených pokut podle jednotlivých odborů, včetně návrhu

na procentní odměny za září a IV. čtvrtletí r. 2002

 

Předkládá:                   odbor ekonomický

Odůvodnění:                viz důvodová zpráva

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

Finanční výbor ZMČ Praha 5 doporučuje předložený materiál
ke schválení s tím, že jednotlivé odbory vždy při předkládání materiálu
rozčlení položky do několika hlavních kategorií, aby bylo zřejmé,  z jakých oblastí činnosti pokuty
pocházejí.

Toto členění odbory zpracují tak, aby je bylo možné
předložit Radě MČ Praha 5 již při projednávání tohoto materiálu.  

 

                       

Hlasování:     5/0/0                        nepřítomen
Bc. Stecher, Doc.ing. Babička, CSc.

 

 

 

 

02/02/2003

Různé

Přítomní členové FV se dohodli na změně termínů zasedání.
Následující zasedání se budou konat poslední úterý v měsíci ? tj. 25.
3., 29. 4., 27. 5., a 24. 6. 2003 od 15,00 hod.

 

 

Začátek jednání:    15,00 hod.

Konec jednání:      16,00 hod.

 

 

 

 

Zapsala: E. Kubátová ? tajemnice FV
ZMČ Praha 5

Dne  4. 3. 2003

 

 

 

Ověřila ? Mgr. Andrea Češková ?
předsedkyně FV ZMČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě