zápis 16. zasedání komise územního rozvoje dne 5.10.2006

 


1.)  Průzkumná štola a inženýrsko geologický  průzkum tunelu Radlické radiály


     V rámci přípravy stavby Radlické radiály v úseku Zlíchov – JZM je vznesen požadavek na
     geologické prověření trasy v prostoru východního portálu tunelu. Pro tento účel je navržena
     průzkumná štola, prováděná hornickým způsobem.


 


    Komise doporučuje realizaci průzkumné štoly a inženýrsko – geologický průzkum pro stavbu
    č. 9567, Radlická radiála, tunel Radlice, dle dokumentace dat. 08/2006


                                                                                                            


2.) Rezidence  Kavalírka – studie – prezentace – na pozemcích č.parc. 733,734,735 k.ú.
     Košíře (ulice Musílkova –Pod Kavalírkou – změna ÚR)


    Na pozemcíh, ležících na souběhu ulic Pod Kavalírkou a Musílkova je navržen komplex
    6 -soliterních bytových domů, označených A, B, C, D, E, F,  o 7 – 9 NP, objekty B, C, D
    propojené v úrovni 1 PP až 2 PP podzemním parkingem. Obsahují 122 bytů, s celkem 126
    parkovacími stáními ( z toho  na terénu 12 stání).


 


    Komise posoudila navrženou studii, zprac. v  dat.08/2006 a doporučuje dopracování studie
    v souladu s ÚPn a při dodržení vyhl. hl.m. Prahy č.  26/1999 Sb(OTPP), s tím, že netrvá na
    využití území SV  pouze s 60% využitím pro bydlení v této lokalitě 


                                                                                                            


3) Hotel Smíchovské nábřeží – změna ÚR na pozemku č.parc. 557/3, 4, 5,558/3,553/15077
      k.ú. Smíchov – prezentace autory projektu


     Prezentaci návrhu přednesli autoři projektu Ing.arch. Oldřich Hájek a Ing.arch. Jaroslav
     Šafer. Na pozemcích je navržen hotelový komplex v zelené zóně parku podél břehu Vltavy,


  s cca 340 pokoji (680 lůžek), parkování ve  2 PP ( cca 91 stání). Od Hořejšího nábřeží je
  navržen objekt o 6 NP a 2 NP, od Vltavy dvě tří až čtyřpodlažní hmoty ve formě dvou
  protažených pstů. Třetí o podlaží nižší křídlo je na „prsty“ kolmé.


 


    Komise souhlasí se změnou územního rozhodnutí stavby“ Hotel Smíchovské nábřeží“ dle
    dokumentace dat. 09/2006


                                                                                                             


4.) Viladomy Na Farkáně I.   na  pozemcích č.parc. 1475/180, 1475/2 – 6 k.ú. Košíře – DÚR


Zástavba pozemků ohraničených komunikací Od Vysoké, Mikšovského. Staávající zástavba je tvořena domy s 1 PP a 2 NP. 4 valadomy jsou umístěny v prostoru prodloužení proluk stávající zástavby. Jsou o 1 až 2 PP, 3 NP( 3 NP ustupující). Umístěno celkem 32 bytů, 42 parkovacích stání v podzemních  garážích ( z toho venkovní 4).


 


Komise nesouhlasí s umístěním stavby „ Viladomy na Farkáně I. „ na pozemcích č.parc. 1475/6, 1475/7, 1475/179, 1482/1 k.ú. Košíře,  dle dokumentace , dat. 01/2006, neboť návrh  není v souladu se zásadami urbanistického  řešení, narušuje charakter zástavby dané lokality   a   není v souladu s OTPP ( vyhl.  26/1999 Sb.)


                                                                                                          


5) Viladům na Farkáně I. – C na pozemcích č.parc. 1475/6, 7 k.ú. Košíře DÚR – prezentace


    Návrh předkládá zástavbu pozemku 1 viladomem s 22 bytovými jednotkami , o 2 PP a 4 NP.
   Parkování pro  22 automobilů je  v podzemních garážích (2 PP).


 


  Komise nesouhlasí s umístěním stavby „ Viladům Na Farkáně I.- C“, dle dokumentace zprac.
  v dat.03/2006, neboť návrh  není v souladu s urbanistickými zásadami, narušuje charakter
  zástavby dané lokality   a   není v souladu s OTPP ( vyhl.  26/1999 Sb.)


                                                                                                               


6) Park Kavalírka – DÚR na pozemcích č.parc. 718, 732, 705/3 k.ú. Košíře


   Návrh předkládá zástavbu lokality  novostavbou bytového domu, s podzemními
   garážemi. Bytový dům sestává ze 2 nadzemních objektů propojených částečně
   vystupujícími podzemními garážemi. Navrženo cca 65 bytů, 78 parkovacích stání.


   Dokumentace k ÚR je zcela identická se studíí, kterou komise odsouhlasila na svém


   zasedání č. 9 dne 27.4.2006.


 


 


 


Komise souhlasí s umístěním stavby “ Park Kavalírka „ na pozemcích č.parc. 718, 732, 705/3 k.ú. Košíře, dle dokumentace , dat. 07/2006.


 


7.) Bytový dům Butovická – doplnění dokumentace(pohledy, řezy a pod.) na pozemcích č.parc.
     729/1, 729/4, 730 k.ú. Jinonice – DÚR


                                                                                                                


Komise souhlasí s umístěním stavby “Bytový dům Butovická“ na pozemcích č.parc. 729/1, 729/4, 730 k.ú. Jinonice, dle dokumentace , dat. 08/2006.


 


8.) Střešní  nástavba  2 NP na domě č.p. 2638, Na Václavce 37 k.ú. Smíchov – DÚR


  Nástavbou vznikne 6 bytů, parkování na dvoře v objektu (zakladačový systém).


 


  Komise  nesouhlasí  s předloženým návrhem „ Nástavba na domě č.p. 2638, Na Václavce 37,
  k.ú. Smíchov “. Návrh tvaru nástavby architektonicky narušuje stávající charakter okolní
  zástavby.


 


 


9.)„Viladům Klimentka“ – DÚR – na pozemcích č. parc. 4656, 4657/1,2 k.ú. Smíchov
     Prezentaci návrhu  stavby bytového domu na místě stávajícího objektu č.p. 1867, Ke
     Klimentce  43, přednesl členům komise zástupce investora stavby pan Kemr.  Navržený     


     bytový dům  je o 3 NP s mezonetovým podkrovím a 1 PP, s 8 byty a 12 parkovacími
     stáními v suterénu domu.


 


       Komise nesouhlasí s umístěním stavby“Viladům Klimentka“, zprac. v  dat. 01/2006.
    Komise posoudila  doplněnou dokumentaci (výpočty KPP – koeficient podlažních ploch)
   dané lokality, KZ (koeficientů zeleně, širší záběr zákresu do foto návrhu od  ulice Pod
   Skalkou přes ulici Ke Klimentce a doporučuje zmenšení objemu navrhované stavby
   a zmenšení zastavěné plochy.


                                                                            


10.) „ BD Neklanka“ na pozemku  č.parc. 1279 k.ú. Smíchov –  DÚR


     Návrh bytového domu v proluce blokové zástavby, tvar pozemku půdorysně nepravidelný.
        Objekt  je o 5 NP, částečně podsklepený, nepřesahuje výškově sousedící stavbu, podlaží
        nad římsou je ustupující.


 


       Komise  nesouhlasí s předloženým návrhem  stavby „ Bytový dům Neklanka“ na pozemku
   č.parc. 1279 k.ú. Smíchov.  Návrh nezapadá do charakteru stávající zástavby ( nedodržuje
    výšku římsy v návaznosti na sousedící objekty, roztříštěnost uliční fasády ). Doporučujeme
    přepracovat a předložit  variantní návrh k posouzení.


                                                                                                                     


                                                                                                                


11.) Faktory office centrum  na pozemku č.parc. 635/14 a další, k.ú. Smíchov  DÚR


       Studie návrhu byla projednána na 8. KÚR s doporučením. Záměr ověřoval dostavbu areálu
   objektem pro administrativu s obchodními plochami v parteru a podzemními garážemi. Záměr
   odpovídá dlouhodobé koncepci řešení území, ověřené US Smíchov – Jih. Administrativní
   objekt na nároží ulic  Nádražní – Rozkošného o o 7 NP, dvě poslední patra ustupující, jižní
   část o 6 NP.  Stávající vstup do metra  je zakomponován do parteru budovy.Návrh řeší i pěší
   propojení ulic Nádražní a Strakonické.


 


      Komise souhlasí s umístěním stavby Faktory Office Center na pozemcích č.parc. 635/14,  
   635/5,6, 632, 636, 629/2,3, 633/1, 634/1, 635/13 k.ú. Smíchov dle dokumentace, dat.
   08/2006.


 


    12.) Bytový dům Malvazinky na pozemku č.parc. 1479/111 k.ú. Košíře – změna projektu oproti
      projednávané PD v komisích a Radě MČ P5


 


 


 


 


Návrh předkládá  změněný návrh bytového domu na předmětném pozemku. S původním  návrhem,  dle dokumentace dat.12/2005   komise RMČ Praha 5 a následně Rada MČ Praha 5 na svém 12. zasedání dne 14.3.2006 souhlasily.


 


   Komise nesouhlasí se změněným návrhem  stavby“ Bytový dům Malvazinky“ na pozemku
č.parc.1479/111 k.ú. Košíře, dle dokumentace dat. 07/2006.