Zápis 15.Komise majetkové a privatizace ze dne 27.9.2012

01/10/2012

 

Městská část Praha 5

                                                    Z Á P I S

 ze 15. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 27.9.2012

 Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík,  Ing. Richard Kopáček, Michal Šesták, Marie Kolovratová, JUDr. Naděžda Kratochvílová, Ph.Dr. M.Halatová, Mgr.Patrik Havlíček, Ing.Jiří Vejmelka,Valerie Nekolová, Ing.Pavel Rychnovský ,Zina Porkertová

Omluveni:  Jaroslav Bartoš

Hosté: 

Zápis z 14. zasedání KMaP ze dne 13.9.2012 a program 15.zasedání KMaP ze dne 27.9.2012  byly schváleny.

 Program

 Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

2.

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 1020/120, k.ú. Hlubočepy

 Schváleno

 15/1/2012

3.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2173 nám. 14 října č. o. 10,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 15/2/2012

4.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku  parc. č. 18/7, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy

 Schváleno

 15/3/2012

5.

 Žádost  SVM MHMP o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

 Schváleno

 15/4/2012

6.

 Dohoda o využití části pozemku parc. č. 90 v k.ú. Smíchov za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

 

 Schváleno

 15/5/2012

 Odloženo

 

 

 

1.

 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov s prodloužením doby trvání stavby

 Odloženo

 

 7.   Různé:

1.   Podání starostovi ve věci nepovolené stavební činnosti prováděné firmou Central Group a.s. na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře Družstvem Mikšovského 818/13, Praha 5

 Na jednání pozván k podání vysvětlení  koordinátor rozvoje lokalit Central Group  a.s.

V uvedené věci bylo projednáno:

  Dle sdělení  koordinátora rozvoje lokalit Central Group a.s., firma Central Group a.s. je oprávněna na základě souhlasu č. OSM/27376-06/2037-2006/končm ze dne 22.3.2006 k využití pozemku parc.č. 1484/81 k dopravnímu připojení na komunikaci pro objekty „Viladomy Na Farkáně I“ 

 Na základě tohoto souhlasu bylo Odborem dopravy ÚMČ Praha 5 schváleno dne 30.8.2012 osazení provizorního vjezdu – viladomy „Na Farkáně I“ pod čj. MC05 49134/2012/ODP/Št a to v termínu do 1.9.2012 – 30.10.2012

 Městská část Praha 5 má s firmou Central Group uzavřenu „Smlouvu o právu provést stavbu na parc.č. 1484/80,1484/81,1484/82, k..ú. Košíře č. 5/0/OMI/12 ze dne 5.4.2012, kde jsou jednotlivé akce právně ošetřeny.

 Firmě Cetral Group a.s. bude naúčtována zpětně cena za využití pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře k provizornímu vjezdu a to od 1.9.2012.

        Odbor majetku a investic  zabezpečí vyhotovení podkladů k finanční úhradě za využití pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře jako staveništního vjezdu – viladomy “Na Farkáně I”

 2. Žádost o opravu střechy a půdy, nesouhlas s realizací další půdní vestavby v domě Staropramenná 669/27 a plánovaný odprodej tohoto domu

 V dané věci se vyjádří Stavebně – technické oddělení OMI a Oddělení prodeje nemovitostí a privatizace

   V uvedené věci bylo projednáno:

 V současné době probíhá oprava střechy v původním sklonu dle plánu oprav na rok 2012 správní firmy Centra.   Zhotovitelem je firma Krytiny RS s.r.o.  Předpokládáný termín dokončení  opravy je do 30.11.2012.  

Stavebník půdní vestavby nesložil kauci  a proto nebyla uzavřena smlouva o provedení stavebních prací. Stavba  půdní vestavby není zahájena.

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/1/2012

 2. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 1020/120, k.ú. Hlubočepy

ProtelPro s.r.o. na základě plné moci od T-Systems Czech Republic a.s. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o užívání pozemku parc.č. 1020/120, k.ú. Hlubočepy pro T-Systems Czech Republic a.s.Na Pankráci 1685/19, Praha 4, za účelem zřízení a provozování veřejné sítě elektronických komunikací   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 Nepřítomni: Pan Bartoš, JUDr. Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/2/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 2173 nám. 14 října č. o. 10,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 2173, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 2173 nám. 14 října č. o. 10,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 285, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 2173/02-03, 2173/05-24, 2173/26-30, domu č.p. 2173 nám. 14 října č. o. 10,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 2173 a pozemku parc. č. 285(zastavěná plocha a nádvoří) dle geometrického plánu č. 3315-174/2010, k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1705-33/2012 z 11.9.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Nepřítomni: Pan Bartoš, JUDr. Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/3/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku  parc. č. 18/7, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy

Stanovisko k vyhlášení výběrového řízení.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s prodejem  části pozemku parc.č. 18/7, k.ú. Motol označeného dle GP č.563-15/2012 ze dne 25.6.2012 jako pozemek parc.č. 18/10 o výměře 846m2 za podmínky, že pozemek bude využit pouze pro umístění objektů služeb pro hřbitov a urnový háj Motolského krematoria a okolních hřbitovů   

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Nepřítomni: Pan Bartoš, JUDr. Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/4/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost  SVM MHMP o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žádají vlastníci bytového domu č.p. 665, umístěného na tomto pozemku

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s prodejem zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v 

k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům bytovéh domu č.p. 665    

 

 Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 Nepřítomni: Pan Bartoš

 

 

Městská část Praha 5

15.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 27.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 15/5/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Dohoda o využití části pozemku parc. č. 90 v k.ú. Smíchov za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

Žádost společnosti SUPTel, a.s. o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace Arbesovo náměstí – část pozemku  parc. č. 90, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s uzavřením  Dohody o využití pozemku parc. č. 90 v k.ú Smíchov ve vlastnictví MČ P5 za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů  společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomni: Pan Bartoš

 

 

 

Začátek zasedání:

13.00 hod.

  

 

Konec zasedání:

14.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 11.10.2012 od 13.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost  Rady městské části Praha 5.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě