Zápis 14. zasedání Mediální komise 7.9. 2012

11/09/2012

Městská část Praha  5

Zápis ze 14. zasedání

Komise mediální městské části Praha 5 dne  7. září 2012

 

Přítomni: Jana Mrázková, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Mgr. Martina Atlasová

Omluveni: Ing. Jiří Vejmelka, Bc. Miloslav Mrštík

Hosté:  Ing. Miroslav Tůma, Bc. Luděk Sefzig

Komise je usnášeníschopná

 

Schválení  zápisu z  13. zasedání KM  ze dne 24.8.2012

Komise mediální

schvaluje

zápis 13. zasedání  MK    4/0/0

 

Schválení programu 14. zasedání KM

Komise mediální 

schvaluje

program 14. zasedání Mediální komise              4/0/0

__________________________________________________________ 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Anketní lístek: vyřeší Odbor vnějších vztahů a bude informovat členy komise

 

2.Hodnocení čísla 9/2012

Číslo se podařilo. Je již možnost využít pole Líbí se mi na Facebooku a šířit elektronickou formu

časopisu mezi mladší generací.

J. Mrázková: výhrada k negativně působící  fotografii na straně 21,měla být použita vhodnější

fotografie  (článek Diakonie … na str. 21).

Pěkný článek o plukovníkovi  Václavu Vlčkovi, bylo vyjádřeno osobní poděkování od rodiny.

 

3. Podněty pro příští číslo 10/2012

Neziskové organizace a jejich aktivity

Den s pandičkami (soutěž pejsků) pod záštitou JUDr. Lachnita

Politikum – otázka  –  téma neziskové organizace

Diskuse o dalších námětech

 

4. TVP5

Bc. Luděk Sefzig představil a okomentoval program TVP5 na příští období.

Poznámka:

Do budoucna bude více prostoru pro reportáže jiné než zpravodajského typu.

Probíhá výběrové řízení, která další společnost bude v této věci s ÚMČ spolupracovat.

Komise mediální

bere na vědomí

 

5. Žádost Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Člen MK a také Komise transparence K.Novotný tlumočil návrh předsedy této komise Ing. Velka

o představení své činnosti v časopise Pětka pro vás.

 

Komise mediální

nesouhlasí

s tímto návrhem  z důvodu, že v současné době zatím  není plánováno představovat v Pětce pro

vás činnost jednotlivých komisí.             4/0/0

 

6. Různé

I. Chyba na webu magistrátu (odkaz „Pražská pětka“) – OVV již zaslalo informaci na tiskové

oddělení MHMP.

       

II. Ing. Tůma – připomínka k zápisům pro všechny komise: požaduje se úprava zápisů dle vzoru

komise majetkové

 

Komise mediální

žádá

zapisovatelku Komise mediální  o kontrolu zápisů v rámci tohoto požadavku

a příští zápis již upravit dle vzoru.

 

Příloha : prezenční listina

Program 14. zasedání

Zápis 13. zasedání

Plán TVP5

 

Začátek zasedání MK – 10,00 hod.
Konec zasedání MK – 11,00 hod.

 

Ověřila :
Jana Mrázková
předsedkyně Komise mediální

 

Zapsala :
Taťána Fulajtárová
zapisovatelka Komise mediální

 

Dne 11.9.2011

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě