Zápis 14.Komise majetkové a privatizace ze dne 13.9.2012

19/09/2012

 

Městská část Praha 5

                                                    Z Á P I S

 ze 14. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 13.09.2012

 Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík, Ing.Richard Kopáček, Michal Šesták, Marie Kolovratová,   Ing.Jiří Vejmelka,Valerie Nekolová,Zina Porkertová, Dana Staňková

 Omluveni:  JUDr.Tomáš Homola, JUDr.Naděžda Kratochvílová, Mgr.Patrik Havlíček Ph.Dr.M.Halatová , Ing.Pavel Rychnovský,

 Hosté: 

  Zápis z 13. zasedání KMaP ze dne 16.8.2012 a program 14.zasedání KMaP ze dne 13.9.2012  byly schváleny.

1.

 Žádost o odsvěření pozemků Městské části Praha 5 – části pozemku parc.č. 3987/1,3986/3 a 3981, k.ú. Smíchov

 Schváleno

 14/1/2012

2.

 Žádost o prodej pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1678

 Schváleno

 14/2/2012

3.

 Žádost o prodej pozemku č.parc. 381 k.ú. Smíchov od Společenství vlastníků

 Schváleno

 14/3/2012

4.

 U Malvazinky 22, čp. 149, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

 Schváleno

 14/4/2012

5.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu  pozemků parc. č. 1039/5 a  1674/3, oba v  k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy dětskému oddílu Sportík – Český svaz ochranářů přírody

 Schváleno

 14/5/2012

6.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko  k  pronájmu části (40 m2) pozemku  parc. č.  1472/10  o  celkové výměře  306 m2  v  k.ú. Smíchov ve  vlastnictví  hl. m. Prahy

 Schváleno

 14/6/2012

7.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  pronájmu části z pozemku parc. č. 5019/11 o výměře cca 100 m2, k. ú. Smíchov, včetně stavby bez č.p.  ve vlastnictví hl. m. Prahy

 Schváleno

 14/7/2012

8.

 Žádost SVM MHMP  o stanovisko k  záměru úplatného převodu trafostanice TS4185 včetně pozemku parc. č. 1978/8 v  k.ú. Hlubočepy  ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a.s.

 Schváleno

 14/8/2012

9.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 333/1 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví SVJ pro dům Pechlátova 340/27  za část pozemku parc. č. 334 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, oba v k.ú. Radlice

 Schváleno

 14/9/2012

10.

 č.p. 2664 U Šalamounky 2 – prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 14/10/2012

11.

 Záměr prodeje bytů ve 13 domech podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 a 4 domů jako celek podle Zásad pro prodej domů Městské části Praha 5, schválených usnesením ZMČ 16/41/201 z 3.4.2012

 Schváleno

 14/11/2012

12.

 Žádost o revokaci usnesení RMČ č. 39/1268/2010 – záměr prodeje pozemku č.parc. 1731 k.ú. Košíře vlastníkovi stavby

 Schváleno

 14/12/2012

13.

 Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze – dům čp. 434 k. ú. Smíchov spolu se souvisejícím pozemkem parc. 118/1 – Malátova 11 Praha 5

 Schváleno

 14/13/2012

14.

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefónica Czech Republic, a.s. a udělení plné moci pro odbor památkové péče MHMP 

 Schváleno

 14/14/2012

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost o odsvěření pozemků Městské části Praha 5 – části pozemku parc.č. 3987/1,3986/3 a 3981, k.ú. Smíchov

Ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, požádal o možnost odejmutí částí výše uvedených pozemků ze správy MČ Praha 5

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

       

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o odejmutí svěřeného majetku hl.m.Prahy Městské části Praha 5 a to částí pozemků parc.č. 3987/1,3986/3, k.ú. Smíchov (bude upřesněno GP)   

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.         neschválit odejmutí svěřené správy majetku hl.m.Prahy Městské části Praha 5 a to části pozemku parc.č. 3981, k.ú. Smíchov   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/2/2012

 2. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost o prodej pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1678

 Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem prodeje pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov o výměře 158 m2 každému id. 1/2 za cenu dle znaleckého posudku 965.180,- Kč   

 

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

  

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/3/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost o prodej pozemku č.parc. 381 k.ú. Smíchov od Společenství vlastníků

 Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem prodeje id. 16304/17149 pozemku č.parc. 381 o celkové výměře 124 m2 v k.ú. Smíchov vlastníkům sdruženým do Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Celné 12, Praha 5 dle LV č. 7538 k.ú. Smíchov za cenu podle znaleckého posudku tj. 118.765,- Kč   

 

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 U Malvazinky 22, čp. 149, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy – MČ Praha 5  a Bytové družstvo U Malvazinky

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek 149/1-4 domu čp. 149, U Malvazinky 22, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu čp.149 a zastavěném pozemku parcel. č. 1810/2, k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 165/8635/2012 ze dne 26.6.2012 a podílů na funkčně souvisejícím pozemku parcel. č. 1810/1, za celkovou cenu dle přiložené tabulky, podle “Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5”  

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/5/2012

 5. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu  pozemků parc. č. 1039/5 a  1674/3, oba v  k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy dětskému oddílu Sportík – Český svaz ochranářů přírody

Účelem je umístění klubovny

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 1039/5 a 1674/3, oba  v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví  hl. m. Prahy dětskému oddílu Sportík za účelem umístění klubovny   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/6/2012

 6. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko  k  pronájmu části (40 m2) pozemku  parc. č.  1472/10  o  celkové výměře  306 m2  v  k.ú. Smíchov ve  vlastnictví  hl. m. Prahy

Ministerstvo vnitra žádá za účelem vydání  souhlasu  s  povolením kácení dřevin a nového oplocení části výše uvedeného pozemku v  rámci realizace stavební akce s názvem “Stavba  v  areálu  MV  ČR  Na Pavím vrchu 2, Praha 5

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem pronájmu části  pozemku parc. č. 1472/10  o výměře 40 m2  k. ú. Smíchov  ve vlastnictví hl. m. Prahy v  rámci realizace stavební  akce  s  názvem „Stavba  v  areálu  MV  ČR Na Pavím  vrchu 2,  Praha  5“

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/7/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  pronájmu části z pozemku parc. č. 5019/11 o výměře cca 100 m2, k. ú. Smíchov, včetně stavby bez č.p.  ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žadatel Občanské sdružení Přátel českého undergroundu. Pronajatý prostor by sloužil  k setkávání členů při pietních příležitostech a k pořádání autorských čtení

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit s  dlouhodobým  pronájmem části ( 100 m2 ) z pozemku parc. č. 5019/11 v  k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy „Občanskému sdružení Přátel českého undergroundu“  pro vlastní činnost z důvodu záporného stanoviska ODP a OŽP

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/8/2012

 

8. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP  o stanovisko k  záměru úplatného převodu trafostanice TS4185 včetně pozemku parc. č. 1978/8 v  k.ú. Hlubočepy  ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a.s.

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s úplatným převodem trafostanice  TS4185 včetně pozemku parc. č. 1978/8 v  k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti  PREdistribuce, a. s.   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/9/2012

 9. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 333/1 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví SVJ pro dům Pechlátova 340/27  za část pozemku parc. č. 334 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, oba v k.ú. Radlice

Účelem směny je zjednodušení tvaru hranice pozemku ve vlastnictví SVJ pro jeho oplocení

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se směnou části pozemku parc.č. 333/1 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví SVJ pro dům Pechlátova 340/27 za část pozemku parc.č. 334 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, oba v k.ú. Radlice.

 
 
 
  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/10/2012

 

10. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

č.p. 2664 U Šalamounky 2 – prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č.p. 2664, k.ú. Smíchov podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 2664 U Šalamounky č.o. 2, stojícího na pozemcích parc.č. 2483/5 a 2483/11, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek 2664/01-2664/11 domu č.p. 2664 U Šalamounky č.o. 2, včetně podílů na společných částech domu č.p. 2664, pozemku parc.č. 2483/5 (zastavěná plocha) a pozemcích parc.č. 2483/1, 2483/4 a 2483/3 (související plocha), vše k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 175/8645/2012 z 26.6.2012, a udělení slevy ve výši 12,5 % oprávněným nájemcům bytu v případě, že podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky   

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/11/2012

 

11. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Záměr prodeje bytů ve 14 domech podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 a 4 domů jako celek podle Zásad pro prodej domů Městské části Praha 5, schválených usnesením ZMČ 16/41/201 z 3.4.2012

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se záměrem prodeje bytů v 14 domech podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5, schválených usnesením ZMČ 16/41/2012 dne 3.4.2012. Jedná se o byty v domech:
č.p. 782 Arbesovo náměstí 13
č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9
č.p. 475 Janáčkovo nábřeží 47
č.p. 802 náměstí 14. října 11
č.p. 2213 Preslova 5
č.p. 1497 Svornosti 1
č.p. 281 Štefánikova 4
č.p. 250 Štefánikova 6
č.p. 316 Štefánikova 8
č.p. 249 Štefánikova 28,30
č.p. 1188 Zborovská 8
č.p. 542 Zborovská 42
č.p. 33 Ostrovského 2
č.p.474 Janáčkovo nábřeží 45

   

2.         souhlasit se záměrem prodeje 4 domů jako celek podle Zásad pro prodej domů Městské části Praha 5, schválených usnesením ZMČ 16/41/2012 dne 3.4.2012. Jedná se o domy:

č.p. 1075 Janáčkovo nábřeží 27
č.p. 91 Malátova 1
č.p. 624 Mělnická 4
č.p. 2129 Zoubkova 5   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/12/2012

 

12. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost o revokaci usnesení RMČ č. 39/1268/2010 – záměr prodeje pozemku č.parc. 1731 k.ú. Košíře vlastníkovi stavby

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         revokovat usnesení RMČ č. 39/1268/2010 takto:

souhlasí se záměrem prodeje pozemku č.parc. 1731 v k.ú. Košíře o výměře 6 m2 za cenu 20.610,- Kč tj. 3.435,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4024-144/2012  

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/13/2012

 

13. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze – dům čp. 434 k. ú. Smíchov spolu se souvisejícím pozemkem parc. 118/1 – Malátova 11 Praha 5

Bytový dům čp. 434 k. ú. Smíchov byl schválený k prodeji oprávněným nájemcům, ve dvoře tohoto domu je situována stavba dílny ve vlastnictví fyzické osoby . Pro zajištění obslužnosti této soukromé stavby požádal o realizaci věcného břemene práva chůze.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit předloženou smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze – dům čp. 434 k. ú. Smíchov, Malátova 11, Praha 5   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

Městská část Praha 5

14.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 13.09.2012 jako řádné

číslo usnesení 14/14/2012

 

14. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefónica Czech Republic, a.s. a udělení plné moci pro odbor památkové péče MHMP 

OMI eviduje žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  k pozemku parc. č. 1311 k. ú. Košíře pro Telefónica Czech Republic, a.s. a udělení plné moci pro jednání s odborem památkové péče MHMP

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření předkládané smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1311 k. ú. Košíře a udělení plné moci pro odbor památkové péče v rozsahu předložené projektové dokumentace – Investor: Telefónica Czech Republic, a.s.   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen: JUDr.Tomáš Homola,JUDr.Kratochvílová

 

 

 

Začátek zasedání:

13.00 hod.

 

 

 

Konec zasedání:

14.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 27.9.2012 od 13.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost  Rady městské části Praha 5.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě