Zápis 13.Komise majetkové a privatizace ze dne 16.8.2012

07/09/2012

 

Městská část Praha 5

                                                              Z Á P I S

z 13. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 16.08.2012

                  Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík, Ing.Richard Kopáček, Michal Šesták, Marie Kolovratová, JUDr.Tomáš Homola, Mgr.Patrik Havlíček, Dana Staňková

 Omluveni:   JUDr.Naděžda Kratochvílová, Ph.Dr.M.Halatová , Ing.Pavel Rychnovský, Ing.Jiří Vejmelka

 Hosté: 

  Zápis z 12. zasedání KMaP ze dne 12.7.2012 a program 13.zasedání KMaP ze dne 16.8.2012  byly schváleny.

 

1.

 Žádost  SVM MHMP o stanovisko k pronájmu (event. úplatnému převodu) pozemku parc. č. 105 o výměře 402 m2  v  k.ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem využití parkování vozidel

 Schváleno

 13/1/2012

2.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1753/7 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m.  Prahy společnosti  A.H.W., a. s. – vlastník provozně kancelářských budov na pozemku umístěných

 Schváleno

 13/2/2012

3.

 Žádost SVM MHMP  o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1798/354 o výměře 55 m2 (TS-5509) a  parc. č. 890/11 o výměře 60 m2 (TS-4186) k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.

 Schváleno

 13/3/2012

4.

 Žádost  společnosti PROJEKTING, s.r.o.  o  souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc. č. 942/211  k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5

 Schváleno

 13/4/2012

5.

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 3067/6 a 3070, k.ú. Smíchov

 Schváleno

 13/5/2012

6.

 Smlouva o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku parc.č. 1976/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5

 Schváleno

 13/6/2012

7.

 Smlouva  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2958/2 a 2949, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5

 Schváleno

 13/7/2012

8.

 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 2048/3, k.ú. Košíře  z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

 Schváleno

 13/8/2012

9.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků

 Schváleno

 13/9/2012

10.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  pronájmu části pozemku parc. č.  689/1 a 689/18 o výměře  cca 15 m2, k. ú. Košíře  ve  vlastnictví  hl. m. Prahy za  účelem  zřízení  přístřešku pro jízdní kola / moto.

 Schváleno

 13/10/2012

11.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 486, k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy

 Schváleno

 13/11/2012

12.

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 2089/6, k.ú. Košíře

 Schváleno

 13/12/2012

13.

 Revokace usnesení 12/1/2012 ze dne 12.7.2012 – stanovisko k  prodeji částí  pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy

 Schváleno

 13/13/2012

14.

 Žádost o směnu částí pozemků parc.č. 4748/1, k.ú.Smíchov  (díl b) ve vlastnictví manželů Černých a části pozemku parc.č. 4748/4, k.ú. Smíchov (díl a) ve vlastnictví MČ Praha 5

 Schváleno

 13/14/2012

15.

 Dohoda o využití pozemků za účelem uspořádání akce – reklamní sampling krmiva pro psy Hill´s

 Schváleno

 13/15/2012

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/1/2012

 1. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 Žádost  SVM MHMP o stanovisko k pronájmu (event. úplatnému převodu) pozemku parc. č. 105 o výměře 402 m2  v  k.ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem využití parkování vozidel

 Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s pronájmem pozemku parc. č. 105 o výměře 402 m2 v  k.ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem využití parkování vozidel   

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

Nepřítomen JUDr.Homola

 

 Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/2/2012

 2. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1753/7 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m.  Prahy společnosti  A.H.W., a. s. – vlastník provozně kancelářských budov na pozemku umístěných

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit s úplatným převodem pozemku parc. č. 1753/7 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti A.H.W., a. s. – vlastník provozně kancelářských budov na pozemku umístěných   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

  

Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/3/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP  o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1798/354 o výměře 55 m2 (TS-5509) a  parc. č. 890/11 o výměře 60 m2 (TS-4186) k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s úplatným převodem pozemku parc.č. 1798/354 o výměře

55 m2 (TS-5509) a  parc.č. 890/11 o výměře 60 m2 (TS-4186) oba v  k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy žadateli -společnosti PREdistribuce, a. s.   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/4/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost  společnosti PROJEKTING, s.r.o.  o  souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc. č. 942/211  k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5

Akce s názvem Rozšíření optické sítě společnosti T-Systems CzechRepublic,a.s.  na území Prahy 5 – k.ú. Hlubočepy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o právu provést stavbu “Rozšíření optické sítě společnosti T-Systems Czech Republic, a. s. na území Prahy 5 – k. ú. Hlubočepy”  do pozemku parc. č. 942/211, k. ú.  Hlubočepy ve vlastnictví MČ P5       

 

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/5/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 3067/6 a 3070, k.ú. Smíchov

S com s.r.o. na základě plné moci od GTS Czech s.r.o. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o užívání pozemku parc.č. 3067/6 a 3070, k.ú. Smíchov  pro GTS Czech s.r.o.Přemyslovská 2845/43, Praha 3, za účelem rozšíření telekomunikační sítě   

2.         schválit Plnou moc pro projednání akce “OP Kartouzská 10, Praha 5” s  MHMP, Odbor památkové péče   

 

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/6/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku parc.č. 1976/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5

Správa pražských hřbitovů požádala o povolení kácení stromů na pozemku parc.č. 1976/1, k.ú. Košíře z důvodu, že narušují svým kořenovým systémem ohradní zeď hřbitova

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o spolupráci s příspěvkovou organizací Správa Pražských hřbitovů, Vinohradská 153c, Praha 3 na kácení 15ks stromů a několika desítek náletových dřevin na pozemku parc.č. 1976/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

  

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/7/2012

 

7. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2958/2 a 2949, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5

Inženýring dopravních staveb a.s., odbor majetkové přípravy, požádal o vyhotovení Smlouvy o VB na výše uvedené pozemky pro Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o  zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2958/2 a 2949, k.ú. Smíchov pro Dopravní podnik hl.Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

  

Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/8/2012

 

8. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 2048/3, k.ú. Košíře  z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci, požádal o stanovisko k výše uvedenému převodu, toto stanovisko je nutno doložit MF ČR k žádosti o schválení výjimky pro přímý prodej.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit s přímým prodejem pozemku parc.č. 2048/3, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Pha 5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5 z důvodu negativního stanoviska Odboru dopravy ÚMČ Praha 5   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Doplnění stanoviska ODP      Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/9/2012

 

9. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků

Pozemek parc.č. 1462/4 o výměře 1003 m2, k.ú. Jinonice ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba  za pozemky parc.č. 1040/137 o výměře 194 m2 a parc.č. 1040/151 o výměře 75 m2, oba v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se směnou pozemku parc.č. 1462/4 o výměře     1003 m2 v k.ú. Jinonice ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba  za pozemky parc.č. 1040/137 o výměře 194 m2 a parc.č. 1040/151 o výměře 75 m2, oba v     k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

 

Nepřítomen JUDr.Homola

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/10/2012

 

10. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k  pronájmu části pozemku parc. č.  689/1 a 689/18 o výměře  cca 15 m2, k. ú. Košíře  ve  vlastnictví  hl. m. Prahy za  účelem  zřízení  přístřešku pro jízdní kola / moto.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s  pronájmem  části  pozemku parc. č. 689/1 a 689/18 o výměře cca 15 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem zřízení přístřešku pro  jízdní kola / moto   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/11/2012

 

11. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 486, k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit s prodejem pozemku parc. č. 486, k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy  

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

Doplnit negativní stanoviska odborů

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/12/2012

 

12. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 2089/6, k.ú. Košíře

Projekting s.r.o. na základě plné moci od T-Systemu Czech Republic a.s. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o užívání pozemku parc.č. 2089/6, k.ú. Košíře pro T-Systemu Czech Republic a.s.Na Pankráci 1685/19, Praha 4, za účelem zřízení a provozování veřejné sítě elektronických komunikací   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/13/2012

 

13. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Revokace usnesení 12/1/2012 ze dne 12.7.2012 – stanovisko k  prodeji částí  pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Revokuje   

1.         usnesení 12/1/2012 ze dne 12.7.2012 takto:

 

Komise majetková a privatizace doporučuje RMČ Praha 5

souhlasit  s prodejem částí  pozemků parc. č. 4963/1 o výměře 231m2, parc.č. 2380/1 o výměře 75m2  a 4963/3 o výměře 17m2 vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/14/2012

 

14. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost o směnu částí pozemků parc.č. 4748/1, k.ú.Smíchov  (díl b) a části pozemku parc.č. 4748/4, k.ú. Smíchov (díl a) ve vlastnictví MČ Praha 5

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

         

I.          Ruší   

1.         usnesení č. 14/4/2011 ze dne 21.7.2011   

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.  souhlasit se záměrem směny části pozemku parc.č. 4748/1, k.ú. Smíchov (díl b) o výměře 141m2   a části pozemku parc.č. 4748/4, k.ú. Smíchov (díl a) o výměře 129m2 ve vlastnictví MČ Praha 5 dle geometrického zaměření č. 3539-40/2012 ze dne 6.2.2012 č. 27/2012   

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

13.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 16.08.2012 jako řádné

číslo usnesení 13/15/2012

 

15. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Dohoda o využití pozemků za účelem uspořádání akce – reklamní sampling krmiva pro psy Hill´s

OMI ÚMČ Praha 5 eviduje žádost spol. EMC a.s o souhlas s uspořádáním reklamní akce na části pozemku parc. č. 3987/1 v k. ú. Smíchov a na části pozemku parc. č. 1040/179 v k. ú. Hlubočepy v září t.r.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s uzavřením předložené Dohody o využití části pozemků parc. č. 3987/1 k. ú. Smíchov a 1040/179 k. ú. Hlubočepy za účelem uspořádání reklamní akce krmiva Hill´s ve dnech 15.9., 16.9. a 30. 9. 2012   

 

 Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

Začátek zasedání:

13.00 hod.

 

 

Konec zasedání:

14.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

  

Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 13.9.2012 od 13.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost  Rady městské části Praha 5.

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě