Zápis 12.Komise majetkové a privatizace ze dne 12.7.2012

 

Městská část Praha 5

Z Á P I S

z 12. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 12.07.2012

                  Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík, Ing.Richard Kopáček, Marie Kolovratová, Mgr.Patrik Havlíček, Ing.Jiří Vejmelka, Dana Staňková

 Omluveni:   JUDr.Naděžda Kratochvílová, Michal Šesták, Ph.Dr.M.Halatová , Ing.Pavel Rychnovský

 Hosté: 

  Zápis z 11. zasedání KMaP ze dne 31.5.2012 a program 12.zasedání KMaP ze dne 12.7.2012 byly schváleny.

 Program

 Č

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

3.

 Žádost SVM MHMP o stanovisko k  prodeji částí  pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy

 Schváleno

 12/1/2012

4.

 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5

 Schváleno

 12/2/2012

5.

 Žádost o bezplatné užívání části pozemku pro volnočasové aktivity nájemníků domů K Vodojemu 3 a 5 v Praze 5 na Smíchově

 Schváleno

 12/3/2012

6.

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 939/16 a 942/118, k.ú. Hlubočepy

 Schváleno

 12/4/2012

8.

 Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3367 a 3368 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci do vlastnictví MČ Praha 5

 

 Schváleno

 12/5/2012

 Odloženo

 

 

2.

 Žádost o odsvěření pozemků Městské části Praha 5 – části pozemku parc.č. 3987/1,3986/3 a 3981, k.ú. Smíchov

 Odloženo

 Staženo

 

 

1.

 Žádost o prodej pozemku č.parc. 2502/2 k.ú. Smíchov

 Staženo

7.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 479 Janáčkovo náb. č. o. 37,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Staženo

         Na  12. KMaP byly schváleny termíny zasedání Komise majetku a privatizace na další pololetí  roku 2012: 16.8.  13.9. 11.10.    8.11.      13.12.  27.9.      25.10.    22.11.    27.12.od 13.00

 4/0/0      

                

                      

Městská část Praha 5

12.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.07.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/1/2012

 

3. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost SVM MHMP o stanovisko k  prodeji částí  pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy

SVM MHMP požádalo o stanovisko k výše uvedenému záměru.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         nesouhlasit  s prodejem částí  pozemků parc. č. 4963/1 o výměře 231m2, parc.č. 2380/1 o výměře 75m2  a 4963/3 o výměře 17m2 vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP ÚMČ Praha 5   

  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

Městská část Praha 5

12.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.07.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/2/2012

 

4. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5

Společnost Central Group a.s. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy na dočasnou stavbu staveništní přípojky elektro kNN pro stavbu “Viladomy Na Farkáně I staveništní přípojka elektro”

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         neschválit Smlouvu o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře pro společnost Central Group a.s. se sídlem Na Strži 65/1702   

 

  

Usnesení bylo schváleno 3/0/1 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

12.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.07.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/3/2012

 

5. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Žádost o bezplatné užívání části pozemku pro volnočasové aktivity nájemníků domů K Vodojemu 3 a 5 v Praze 5 na Smíchově

OMI ÚMČ P5 eviduje žádost paní H. Červenkové o poskytnutí části pozemku parc. č. 1408/8 k.ú. Smíchov za účelem umístění malého pískoviště a několika laviček k odpočinku

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit se zněním předložené Dohody o bezplatném využití části pozemku parc. č. 1408/8 k. ú. Smíchov za účelem umístění dětského pískoviště a několika laviček pro potřeby nájemníků souvisejících bytových domů.   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

12.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.07.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/4/2012

 

6. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc.č. 939/16 a 942/118, k.ú. Hlubočepy

Projekting s.r.o. na základě plné moci od T-Systemu Czech Republic a.s. požádala o vyhotovení výše uvedené smlouvy

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohodu o užívání pozemku parc.č. 939/16 a 942/118, k.ú. Hlubočepy pro T-Systemu Czech Republic a.s.Na Pankráci 1685/19, Praha 4, za účelem zřízení a provozování veřejné sítě elektronických komunikací   

  

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

Městská část Praha 5

12.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 12.07.2012 jako řádné

číslo usnesení 12/5/2012

 

8. bod programu

Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

 

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3367 a 3368 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci do vlastnictví MČ Praha 5

Jedná se o pozemky funkčně související s usedlostí Hřebenka – čp. 107, Švédská 39 v Praze 5, který je ve svěřené správě MČ P5

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         Souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 3367 a 3368 vše v k. ú.Smíchov z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci, se sídlem v Praze 5, Nádražní 1301/24, do vlastnictví obce hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 5   

 

 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

  

 

Začátek zasedání:

11.00 hod.

 

 

 

Konec zasedání:

12.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 16.8.2012 od 13.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost  Rady městské části Praha 5.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva