Zápis 11. zasedání kulturní komise ze dne 10.11.2004

07/12/2004

Zápis


11.zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 10.11.2004


v 15.30 hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova  13,15, 5. patro   


__________________________________________________________________________________      


 


Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně komise


 


Program:


1)      Schválení zápisu ze dne 13.10.2004


2)      Schválení programu 11.zasedání  KUK


3)      Žádost o finanční příspěvek – KK Poštovka


4)      Žádost o finanční příspěvek – Památník T.G. Masaryka a M.R. Štefánika


5)      Nabídka na repase pamětních desek


6)      Informace pracovní skupiny k vývoji publikace „Slavné stavby Prahy 5“ – na stůl


7)      Různé


 


 


 


ad 1) Zápis KUK ze dne 13.10.2004 schválen                                                                                   7/0/0


                                                                                                                                                        


ad 2) V programu 10. zasedání KUK byly provedeny tyto změny:


         byl přidán nový bod č. 3


         


          Program KUK byl schválen bez připomínek                                                                             7/0/0


 


ad 3) Na jednání komise byla přizvána pí Tykalová, zástupkyně Svazu bojovníků za svobodu, která požádala o možnost uspořádat výstavu k 60. výročí osvobození republiky ve výstavní síni Štefánikova 15. Tato výstava by byla reprezentativní  pro MČ i pro Svaz bojovníků za svobodu. Členům komise byly předány ukázky vybraných fotografií.


         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová navrhuje komisi uspořádat tuto výstavu v květnu 2005.


Pí Tykalová pozvala členy komise na exkurzi do Brna – Kaunicovi koleje, která se koná dne 8.12.2004 a do Flossenbürku dne 15.12.2004.


 


Usnesení č. 71/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s bezplatným zapůjčením výstavní síně Štefánikova 15 pí Tykalové pro účely uspořádáním výstavy k 60. výročí osvobození republiky.


                                                                                                                                                         7/0/0


                                                                                                                                


ad 4) Komisi byla předložena žádost pí Marie Sojkové, ředitelky KK Poštovka  o převzetí záštity p. starostou nad koncerty Bach-Collegia Praha, které se uskuteční 19. a 25.12.2004 v kostele sv. Václava na Smíchově a o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na tuto akci.


P. Ondřej Gál, zástupce starosty informoval komisi, že s převzetím záštity nad výše jmenovanou akcí souhlasí p. starosta.


 


Usnesení č. 72/2004


KUK doporučuje RMČ Praha 5 poskytnou finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč KK Poštovka na uskutečnění koncertu Bach-Collegia Praha. Částka bude vyplacena z kapitoly 0604 § 3319 položka 5169.


                                                                                                                                                         7/0/0


 


ad 5) Mgr. Ĺubica Riedlbauchová podala členům komise doplňující informace k žádosti Československého ústavu zahraničního o finanční příspěvek na realizaci projektu „Památník T.G. Masaryka a M.R.Štefánika v Košicích“. Navrhuje souhlasit s příspěvkem 5.000,- Kč.


         Členové komise podali připomínky k danému tématu.


 


 


 


 


Usnesení č. 73/2004   


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 p. J. Šlápotovi, předsedovi Československého ústavu zahraničního, sídlem Praha 1, Karmelitská 25 poskytnout finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na realizaci projektu „Památník T.G. Masaryka a M.R.Štefánika v Košicích“ formou darovací smlouvy z kapitola 0604 § 3392 položka 5222.                                                                                                                                   7/0/0


 


ad 6) Komisi byla předložena nabídka na repase tří pamětních desek v ulicích Švédská 31, Holečkova 13, Na Zlíchově (pod kostelem) a Na Zlíchově 35 – Hašler. Tato nabídka byla vypracována na základě návrhu, který podal odbor školství a kultury.


           


Usnesení č. 74/2004   


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit renovaci pamětních desek Švédská 31, Holečkova 13, společného pomníku Na Zlíchově pod kostelem a výrobu nové pamětní desky K. Hašlerovi firmou Fontainer.


                                                                                                                                                         7/0/0   


 


ad 7) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o doplnění seznamu staveb do publikace Slavné stavby Prahy 5. Financování této publikace je zařazeno v rozpočtu na rok 2005. Navrhuje tento materiál projednat na společném jednání KUK a komise regenerace. Termín zasedání bude stanoven.


 


Usnesení č. 75/2004


KUK bere na vědomí informaci o doplnění seznamu staveb do publikace Slavné stavby Prahy 5.


                                                                                                                                                         7/0/0


 


ad 8) Různé


         ak. mal. Ludmila Kaprasová předložila komisi předběžný seznam výtvarníků pro výstavy v roce 2005 ve výstavní síni MČ Prahy 5.


         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová rozvedla informaci k plánu výstav.


         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, poděkoval pí Kaprasové za vytvoření předběžného seznamu výstav a informoval o setkání výstavní pracovní skupiny s pí Slancovou, která by měla vést dramaturgii výstav. Termín setkání navrhuje na 26.11.2004.


 


         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová pozvala členy komise na výstavu fotografií Olgy Helm „Jemen“, která se koná od 24.11. do 9.12.2004 ve výstavní síni Štefánikova 15.


 


         Komise projednávala zařazení výstavních akcí MČ Praha 5 v publikaci „Co, kdy v Praze“  za  poplatek  700,- Kč/měsíc/½ strany. Komise doporučila informovat o výstavách v  měsíčníku „Přehled kulturních pořadů“ a „Kultura v Praze“. Z důvodu krátkého termínu nebyly dosud dány žádné příspěvky . Výstavy konané od ledna 2005 již budou zařazeny ve výše jmenovaných publikacích.


         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje pověřit produkčního, který by vše zajišťoval.


 


         Usnesení č. 76/2004


         KUK souhlasí s presentací výstav v měsíčníku „Přehled kulturních pořadů“ a „Kultura v Praze“.


                                                                                                                                                         7/0/0


 


Mgr. Ĺubica Riedlbauchová  informovala o návštěvě divadla Orfeus, Plzeňská 76, kde mají stále problémy s prostupujícím teplem ze stropu. Za rok 2004 jim zatím nebyl poplatek prominut.


P. Ondřej Gál, zástupce starosty, doplnil, že tento materiál byl projednán v majetkové komisi a předložen Radě MČ Praha 5, která materiál stáhla z jednání.


 


         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová  informovala komisi o nabídce na uspořádání výstavy pí Jiřiny Paklové, výtvarnice a ukázala členům komise zaslané ukázkové kresby. Vše předala OŠK k vyřízení.


 


         Usnesení č. 77/2004


         KUK doporučuje OŠK zaslat pí Jiřině Paklové odpověď a vyzvat k vyzvednutí ukázkových kreseb.                                                                                                                                         7/0/0


 


 


         PaedDr. Dagmar Drmotová požádala členy výstavní pracovní skupiny, aby při vytváření seznamu výstav ve výstavní síni Štefánikova 15 neopomněly na Smíchovské dílny a další žádosti, které přichází na OŠK.


         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová  navrhuje v případě většího množství žádostí spolupracovat s KK Poštovka a nabídnout k případnému vystavování prostory galerie Na Schodech.


 


         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová  informovala o přípravě výstavy ak.mal. Ludmily Kaprasové „Krajka“ ve výstavní síni Štefánikova 15. Termín byl stanoven na 13.1. – 3.2.2005.


 


         Usnesení č. 78/2004


         KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit bezplatné zapůjčení výstavní síně Štefánikova 15 člence kulturní komise ak. mal. Ludmile Kaprasové pro účely konání výstavy „Krajka“ v termínu od 11.1. do 5.2.2005.


 


 


 


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


Začátek jednání:  15.30 hod.


Konec jednání:    17.30 hod.


 


 


 


Příští zasedání komise:


8.12.2004 od 15.30 hod., zasedací místnost č. 511, Štefánikova 13,15, 5. patro


 


 


Zapsala: L. Dvořáková


 


 


 


 


Ověřil: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě