Zápis 10. zasedání kulturní komise ze dne 13.10.2004

26/10/2004

Zápis


10.zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 13.10.2004v 16.30 hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 13,15   


 


Ověřovatel: Ondřej Gál, zástupce starosty


 


Program:


1)      Schválení zápisu ze dne 15.9.2004


2)      Schválení programu 10.zasedání  KUK


3)      Slavné stavby Prahy 5 – na stůl


4)      Žádost o finanční příspěvek u.ag. Foibos na projekt X. ročník přehlídky


       České divadlo – na stůl


5)      Granty – kultura a umění


6)      Granty – obnova kulturních památek


7)      Pomník Jana Husa


8)      Oslavy státního svátku 28. říjen


9)      Využití výstavní síně – ústně


10)  Žádost o finanční příspěvek „Památník T.G.Masaryka“ – na stůl


11)  Různé


 


ad 1) Zápis KUK ze dne 15.9.2004 schválen                                                                            6/0/0


                                                                                                                                                           


ad 2) V programu 10. zasedání KUK byly provedeny tyto změny:


         byl přidán nový bod č. 1, 2


         byl přidán bod č. 10


         


          Program KUK byl schválen bez připomínek                                                                                6/0/0


 


ad 3) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi žádost umělecké agentury Foibos o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace „Slavné stavby Prahy 5“. K jednání komise byli přizváni zástupci agentury, kteří podali doplňující informace k výše jmenované publikaci.


         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, doplnil, že předložený seznam staveb není konečný. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by sledovala postupný vývoj této publikace ve složení:


         p. Ondřej Gál, zástupce starosty,


         ak. mal. Ludmila Kaprasová,


         p. Josef Eismann


 


Usnesení č. 59/2004


KUK souhlasí s vytvořením pracovní skupiny ve složení: p. Ondřej Gál, zástupce starosty,


         ak. mal. Ludmila Kaprasová,


                     p. Josef  Eismann                          6/0/0


 


Usnesení č. 60/2004


KUK souhlasí s vydáním publikace „Slavné stavby Prahy 5“ uměleckou agenturou Foibos.        6/0/0


 


Usnesení č. 61/2004


KUK doporučuje RMČ Praha 5 v roce 2004 financovat vydání publikace „Slavné stavby Prahy 5“ z rozpočtu kapitoly 0604 kultura – Památky Prahy 5  a v roce 2005 dofinancovat z rozpočtu kapitoly 0604 kultura – Slavné stavby Prahy 5. Změna bude provedena při rozpočtovém řízení na r. 2005.


                                                                                                                                                            6/0/0


                                                                                                                                   


ad 4) Komisi byla předložena žádost umělecké agentury Foibos o finanční příspěvek  na pořádání X. ročníku přehlídky České divadlo. Zástupci agentury podali doplňující informace. Velká část přehlídky se bude konat ve Švandově divadle na Smíchově.


P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval o projednání žádosti s p. starostou, který souhlasí s uvolněním finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč a převzetí záštity nad celou akcí.


 


 


Usnesení č. 62/2004


KUK doporučuje RMČ Praha 5 poskytnou finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč umělecké agentuře Foibos, a.s. na pořádání X. ročníku divadelní přehlídky České divadlo – Regiony 2004-2005. Finanční krytí bude zajištěno z rozpočtu kapitoly 0604 a na tuto částku uzavřít darovací smlouvu.


                                                                                                                                                            6/0/0


 


ad 5) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh na tématické okruhy grantového řízení


         MČ Praha 5 pro oblast kultury a umění na rok 2005, ke kterému nebyly dány žádné připomínky. Podání grantu se bude řídit „Obecnými pravidly pro udělování grantů MČ Praha 5“.


         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury zveřejnit od 25.11.2004 do 31.1.2004.


 


Usnesení č. 63/2004   


KUK souhlasí s návrhem na udělení grantů pro podporu kultury a umění na rok 2005.


                                                                                                                                                            6/0/0


Usnesení č. 64/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 vyhlásit výběrové řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro podporu kultury a umění na rok 2004.                                                                                        6/0/0


 


ad 6) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh na udělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu rok 2005, ke kterému nebyly dány žádné připomínky.


           


Usnesení č. 65/2004   


KUK souhlasí s návrhem na udělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu rok 2005.


                                                                                                                                                            6/0/0


Usnesení č. 66/2004


KUK doporučuje Radě MČ Praha 5 vyhlásit výběrové řízení v oblasti kultury na udělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu rok 2005.


                                                                                                                                                            6/0/0   


 


ad 7) Komisi byl předložen návrh na rekonstrukci pomníku Jana Husa.


         Ak.mal. Ludmila Kaprasová navrhuje zadat zakázku na laminátový odlitek pokrytý bronzovým práškem.


 


Usnesení č. 67/2004


KUK doporučuje RMČ Praha 5 zadat zakázku vymodelování a odlití sádrového modelu hlavy Jana Husa p. prof. Jiřímu Duškovi, ak. sochaři podle dochované fotodokumentace za cenu do 68.000,- Kč. Částka bude poskytnuta z rozpočtu kapitoly 0604 kultura § 3321, pol. 5171.


                                                                                                                                                            6/0/0


Usnesení č. 68/2004


KUK souhlasí se zadáním zakázky na laminátový odlitek hlavy Jana Husa pokrytý bronzovým práškem za předpokladu souhlasu OPP MHMP.


                                                                                                                                                            6/0/0


 


ad 8) PaedDr. Dagmar Drmotová informovala komisi o realizaci umístění pamětní desky Obětí pražského povstání Tatry Smíchov na stěnu u vchodu do OC Nový Smíchov.          Odhalení pamětní desky se uskuteční v rámci oslav 28. října.    


         Komise navrhuje pořádání oslav 28. října zadat agentuře.


 


Usnesení č. 69/2004


KUK souhlasí se slavnostním odhalením pamětní desky Obětí pražského povstání Tatry Smíchov v rámci oslav   28. října.


                                                                                                                                                            6/0/0


 


ad 9) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informuje o záměru konání výstavy kreseb profesionálních výtvarníků pro děti s tématem večerníkové seriály, situovanou na vánoční prázdniny. Na tuto výstavu by navazovala presentace výrobků z textilie ak.mal. Ludmily Kaprasové.


 


Usnesení č. 70/2004


KUK souhlasí s uspořádáním výstavy kreseb z večerníkové a ostatní pohádkové kreslené tvorby situovanou na období vánočních prázdnin (16.12.2004 – 9.1.2005).


                                                                                                                                                            6/0/0


 


ad 10) Komisi byla předložena žádost o finanční příspěvek Česko Slovenského ústavu zahraničního  na realizaci   projektu „Památník T.G. Masaryka a M.R. Štefánika v Košicích“.


 


KUK odkládá tento materiál na příští zasedání.                                                                                                                                                                                                                                                


ad 11) Různé


 


         Pí Jitka Matoušková informovala komisi o Memorandu k regeneraci Pražské památkové rezervace a předala  členům komise podklady k pročtení.


 


         PaedDr. Dagmar Drmotová informovala komisi o novém majiteli  objektu č.p. 242 „Jezírko“ – Petřínské sady, jímž podle výpisu z katastru nemovitostí je firma ETAM s.r.o., Radlická 28, Praha 5 – Smíchov.


 


         P. Ondřej Gál, zástupce starosty,  informoval komisi o zájmu p. Petra Mazance uspořádat výstavu leteckých fotografií MČ Praha 5.


 


         P. Ondřej Gál, zástupce starosty,  informoval o průběhu Svatováclavských slavností, jejichž návštěvnost dosáhla cca 3.000 návštěvníků.          


 


         Volná diskuse.    


 


 


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


Začátek jednání:  15.30 hod.


Konec jednání:    17.00 hod.


 


 


Příští zasedání komise:


10.11.2004 od 15.30 hod., zasedací místnost č. 511, Štefánikova 13,15, 5. patro


 


Zapsala: L. Dvořáková


 


 


 


 


Ověřil: Ondřej Gál, zástupce starosty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě