Zápis 10.Komise majetkové a privatizace ze dne 17.5.2012

 

 

Městská část Praha 5

Z Á P I S

z 10. zasedání Komise majetkové a privatizace městské části Praha 5 dne 17.05.2012

          Přítomni:   Bc.Miloslav Mrštík, Ing.Richard Kopáček, JUDr.Naděžda Kratochvílová, Michal Šesták,  Marie Kolovratová,Ph.Dr.M.Halatová ,  Dana Staňková, Zina Porkertová,

 Omluveni:  Mgr.Patrik Havlíček, JUDr.Tomáš Homola, Ing.Pavel Rychnovský, Ing.Jiří Vejmelka

 Hosté: 

  Zápis z 9. zasedání KMaP ze dne 26.4.2012 a program 10.zasedání KMaP ze dne 17.5.2012 byly schváleny.

 Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 SVM MHMP  žádá  o  stanovisko  k   úplatnému  převodu  zastavěného pozemku  parc. č.   373/39  o  výměře  105 m2 v  k. ú.  Motol  ve  vlastnictví  hlavního města Prahy.

 Schváleno

 10/1/2012

2.

 Změna stavebníka půdní vestavby v domě č.p. 526, Zborovská 44, Praha 5 – Smíchov

 Schváleno

 10/2/2012

13.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 161 Vrchlického č. o. 5,  k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 10/3/2012

14.

 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5

 Schváleno

 10/4/2012

15.

 Souhlas MČ Praha 5 s uspořádáním kulturní akce “Alpabzug” v areálu parku Mrázovka

 Schváleno

 10/5/2012

16.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 1272 Nádražní č. o. 15,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 10/6/2012

17.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 434 Malátova č. o. 11,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 10/7/2012

18.

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 479 Janáčkovo náb. č. o. 37,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

 Schváleno

 10/8/2012

19.

 Žádost Kooperativy pojišťovny, a.s. o proplacení regresní náhrady škody za poškozené vozidlo RZ 1AB 2322 vlastníka Štěpána Rožnovského způsobené pádem sněhu ze střechy domu ulice Vltavská 277/28, Praha 5 v celkové výši 188.404,- Kč

 Schváleno

 10/9/2012

 

 Staženo

 

 

 

3.

 Záměr prodeje b.j. 276/06 v domě č.p. 276 Lidická č.o. 36, k.ú. Smíchov  oprávněnému nájemci

 Staženo

 

4.

 Záměr prodeje b.j. 479/16 v domě č.p. 479 Vrchlického č.o. 51, k.ú. Košíře  oprávněnému nájemci

 Staženo

 

5.

 Záměr prodeje b.j. 164/14 v domě č.p. 164 Mahenova č.o. 2 , k.ú. Košíře oprávněnému nájemci

 Staženo

 

6.

 Záměr prodeje b.j. 809/01 v domě č.p. 809 Štěpařská č.o. 24, k.ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

 Staženo

 

7.

 Záměr prodeje b.j. 665/14 v domě č.p. 665 V Lesíčku č.o. 1, k.ú. Smíchov  oprávněnému nájemci

 Staženo

 

8.

 Záměr prodeje b.j. 314/3 v domě č.p. 314 Arbesovo náměstí č.o. 10, k.ú. Smíchov  oprávněnému nájemci

 Staženo

 

9.

 Záměr prodeje b.j. 685 /02 v domě-dvojbloku  č.p.684 a 685 Brichtova č.o. 4 a 2, k.ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

 Staženo

10.

 Záměr prodeje b.j. 859/22 v domě-dvojbloku  č.p. 859 a 860 Lamačova č.o. 32 a 30, k.ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci

 Staženo

11.

 Záměr prodeje b.j. 708/9 v domě č.p. 708 Na Celné č.o. 2, k.ú. Smíchov  oprávněnému nájemci

 Staženo

12.

 Záměr prodeje b.j. 866/4 v domě-dvojbloku č.p. 865 a 866 Gabinova , k.ú. Hlubočepy  oprávněnému nájemci

 Staženo

 

KMaP schválila poměrem 5/0/0  nová data zasedání do pololetí roku 2012 a to: 31.5.  14.6.  28.6.
 

 Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/1/2012

 

1. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

SVM MHMP  žádá  o  stanovisko  k   úplatnému  převodu  zastavěného pozemku  parc. č.   373/39  o  výměře  105 m2 v  k. ú.  Motol  ve  vlastnictví  hlavního města Prahy.

Pozemek je zastavěn částí budovy vstupní vrátnice Nemocnice Na Homolce

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s  prodejem zastavěného pozemku  parc. č.  373/39 o výměře  105m2 v  k. ú.  Motol ve vlastnictví hlavního města Prahy vlastníkovi stavby – Nemocnice Na Homolce

  

 Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/2/2012

 

2. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Změna stavebníka půdní vestavby v domě č.p. 526, Zborovská 44, Praha 5 – Smíchov

z důvodu změny rodinných poměrů a zdravotních problémů manželky

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         Schválit změnu stavebníka v průběhu stavby půdní vestavby v domě č.p. 526, Zborovská 44, Praha 5. 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/3/2012

 

13. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 161 Vrchlického č. o. 5,  k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 161, k. ú. Košíře, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 161 Vrchlického č. o. 5,  k. ú. Košíře, stojícího na pozemku parc. č. 1387, k.ú. Košíře   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 161/01-05, domu č.p. 161 Vrchlického č. o. 5,  k. ú. Košíře, včetně podílů na společných částech domu č.p. 161, pozemku parc. č. 1387 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parcel. č. 1389/5 (ostatní plocha), k.ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1684-12/2012 z 10.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

  

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

  

Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/4/2012

 

14. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5

Pražská plynárenská Distribuce a.s. požádala o vyhotovení Smlouvy o smlouvě budoucí na pozemky parc.č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov z důvodu instalace plynárenského zařízení

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s. se sídlem U Plynárny 500, Praha 4   

 

 Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/5/2012

 

15. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Souhlas MČ Praha 5 s uspořádáním kulturní akce “Alpabzug” v areálu parku Mrázovka

OMI ÚMČ P5 eviduje žádost Hotelu Movenpick s uspořádáním akce kulturního charakteru s cílem prezentovat tradice švýcarských regionů v areálu parku Mrázovka

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         Schválit udělení souhlasu s uspořádáním akce “Alpabzug” v areálu parku Mrázovka dne 6. 10. 2012 v rozsahu předložené žádosti za podmínek stanovených příslušným odborem správy veřejného prostranství.   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

  

Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/6/2012

 16. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 1272 Nádražní č. o. 15,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 1272, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 1272 Nádražní č. o. 15,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 2914, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 1272/01-03, 1272/05, 1272/07-08, 1272/10-11, 1272/13, domu č.p. 1272 Nádražní č. o. 15,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 1272, pozemku parc. č. 2914 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parcel. č. 2915 (zahrada), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1691-19/2012 z 29.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”    

 

  

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/7/2012

 

17. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 434 Malátova č. o. 11,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 434, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 434 Malátova č. o. 11,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 118/1, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 434/01-06, domu č.p. 434 Malátova č. o. 11,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 434 a pozemku parc. č. 118/1 dle geometrického plánu č. 3547-1/2012 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1704-32/2012 z 4.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/8/2012

 18. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Výboru rozvoje MČ P5

 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 479 Janáčkovo náb. č. o. 37,  k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č. p. 479, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje   

1.         schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v domě č.p. 479 Janáčkovo náb. č. o. 37,  k. ú. Smíchov, stojícího na pozemku parc. č. 177, k.ú. Smíchov   

2.         schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 479/02-11, domu č.p. 479 Janáčkovo náb. č. o. 37,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č.p. 479 a pozemku parc. č. 177 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 1688-16/2012 z 30.4.2012, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”   

 

  

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

  

Městská část Praha 5

10.zasedání Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

konané dne 17.05.2012 jako řádné

číslo usnesení 10/9/2012

 

19. bod programu

Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

 

Žádost Kooperativy pojišťovny, a.s. o proplacení regresní náhrady škody za poškozené vozidlo RZ 1AB 2322 způsobené pádem sněhu ze střechy domu ulice Vltavská 277/28, Praha 5 v celkové výši 188.404,- Kč

 

Komise majetková a privatizace městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit proplacení regresní náhrady škody za poškozené vozidlo RZ 1AB 2322 způsobené pádem sněhu ze střechy domu ulice Vltavská 277/28, Praha 5 v celkové výši 188.404,- Kč   

 

 

 Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání:

15.00 hod 

 

 

Konec zasedání:

16.00 hod. 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

Příloha: Prezenční listina

 

  Příští zasedání KMaP se koná 31.5.2012 od 15.00 hod. v 6.patře budovy Štefánikova, zasedací místnost Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                                Ověřil:

Marcela Končolová                                                          Bc.Miloslav Mrštík

 tajemnice  KMaP                                                              předseda KMaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrštík Miloslav Bc.,člen zastupitelstva