Zápis 1. zasedání kulturní komise ze dne 14.1.2004

09/02/2004

Zápis z 1. zasedání kulturní komise, konaného dne 14. 1. 2004


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


 


P r o g r a m :


 


l. Kontrola zápisu z 10. 12. 2003


2. Informace o zrušení odboru kultury a převedení oddělení kultury do  odboru školství a kultury


3. Kronika MČ Praha 5 – host Dr. Schreiber


4. Koncert na Bertramce k výročí Josefiny Duškové


5. Návrh nových témat a podmínek pro granty v oblasti kultury na r. 2004 a vyhlášení památkových grantů na r. 2004; změna termínu březnového zasedání komise


6. Knižní veletrh


7. Nabídka na koupi obrazu F. Skopalíka „Smíchov – Tatrovka“


8. Filmový festival EXTREME and ADVENTURE


9. Návrh na pojmenování nových ulic v Jinonicích


10. Různé


 


ad 1:


         Návštěva knihovny – předběžně dohodnutá návštěva mgr. Riedlbauchové a mgr. Saidové v košířské pobočce se uskuteční 22. ledna. P. Gál upozornil, že v letošním roce nemůže MČ poskytnout knihovně žádný finanční příspěvek, protože v loňském roce vložila 30 milionů Kč do nákladné rekonstrukce budovy bývalé tržnice pro  obvodní knihovnu.


         Informační tabule o zaniklé kapli a plastice „Ukřižovaný“ v Hlubočepích – tato záležitost bude předložena i komisi pro regeneraci, jejíž členkou je pí Matoušková. Odbor kultury požádá Národní galerii o fotografie a zapůjčení diapozitivu.


         Světlo z Betléma – pí Matoušková informovala o této tradiční předvánoční akci v Prokopském údolí. Akce byla úspěšná, zúčastnilo se jí asi 100 návštěvníků. V programu vystoupil soubor Musica Poetica.


         Vánoční koncerty Bach Collegia Praha byly rovněž úspěšné. Koncert v kostele sv. Václava, který pořádal KK Poštovka ve spolupráci s MČ Praha 5, navštívilo asi 400 – 450 posluchačů.


 


Zápis z 10. 12. byl schválen.


 


ad 2:


Usnesením RMČ byl zrušen odbor kultury a oddělení kultury bylo převedeno do odboru školství. Vznikl tak odbor školství a kultury (zkratka OŠK). Vedoucí odboru je PaedDr. Dagmar Drmotová, která bude odbor zastupovat na jednáních kulturní komise. Vedoucí oddělení kultury je Mgr. J. Saidová (zůstáva zapisovatelkou kulturní komise)  a referentkou M. Neubauerová. Oddělení kultury nyní sídlí v budově na nám. 14. října 4, l. patro, kancelář č. 116.


Nové telefonní linky:


Mgr. J. Saidová: 257 000 118                              M. Neubauerová: 257 000 126


 


ad 3:


Členům komise byl představen nový kronikář MČ Praha 5 PhDr. Hugo Schreiber.


Spojení:


telefon: 233 375 787                       mobil:    777 201 724


e-mail:  hschreiber@seznam.cz      www.kulturnik.cz


Dr. Schreiber informoval komisi o svých dosavadních profesních aktivitách a požádal členy komise, zejména představitelky kulturních zařízení (Bertramka, Poštovka),  o spolupráci.  Kronika bude vedena od letošního roku. Dr. Schreiber bude postupovat podle pokynů ministerstva vnitra pro vedení pamětních knih. Kronika bude obsahovat nejstručnější přehled života obce v oblasti politického, kulturního a společenského života, sportu a pod. Dr. Schreiber se pokusí rovněž o rekonstrukci kroniky, která byla vedena po r. 1989, avšak nedochovala se.


 


ad 4:


M. Neubauerová informovala komisi o přípravách již tradičního koncertu k výročí Josefíny Duškové, který se jako každoročně uskuteční 6. března (v sobotu) v 17,00 hod. na Bertramce. Po koncertu bude následovat malé pohoštění ve vinárně  v areálu Bertramky. Odbor školství a kultury má na tuto akci v rozpočtu kap. 06-kultura vyčleněno 30.000,- Kč.


 


ad 5:


Komisi byl předložen nový návrh tematických okruhů  a podmínek grantového řízení MČ Praha 5 pro oblast kultury a umění na r. 2004. Návrh zahrnuje  dva tematické okruhy v rámci grantu Kultura kolem nás, Víceletý grant na projekty oživující kulturní život v MČ Praha 5, realizované v období od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2005 a Grant na vydání publikace – pragensie. Navrhovaný termín zveřejnění vyhlášení grantů je 13. 2., tj. následující den po schválení zastupitelstvem, uzávěrka pro podání žádostí bude 12. 3. ve 12, hod. Z důvodu urychleného předložení návrhu na přidělení grantových darů RMČ a ZMČ bude tentýž den ve 13,00 hod. zasedat grantová komise ve složení: dr. Drmotová, O. Gál, mgr. Ĺ Riedlbauchová, ak. mal. L. Kaprasová, ing. M. Michálková a mgr.J. Saidová. Jednání komise se uskuteční v pracovně vedoucí OŠK, nám. 14. října 4, l. patro, č. 118. Ze stejného důvodu bude březnové zasedání kulturní komise přeloženo na pondělí 15. 3. v 15,30 hod.


Komisi byl dále předložen návrh na vyhlášení grantu v oblasti památkové péče. Tematické zaměření grantu a podmínky jeho přidělení schválilo ZMČ již v září r. 2003. Rovněž tento grant by měl být vyhlášen zastupitelstvem 12. 2. a zveřejněn 13. 2. 2004. Komise doporučila i v tomto případě termín uzávěrky žádostí 12. 3. 2004  ve 12,00 hod.


 


Usnesení č. 1:                                                                                                 Hlasování: 9/0/0


 


A)    Kulturní komise souhlasí s předloženým návrhem témat a podmínek pro udělení grantů v oblasti kultury a s vyhlášením těchto grantů na r. 2004 podle předloženého návrhu.


B)     Kulturní komise souhlasí s vyhlášením památkového grantu na r. 2004 podle předloženého návrhu.


 


ad 6:


Společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů Svět knihy, s.r.o. požádala MČ Praha 5 o finanční příspěvek nebo spolupořadatelství mezinárodního knižního veletrhu v r. 2004.. Společenský večer se slavnostním koncertem  a následným rautem pro významné zahraniční i domácí hosty veletrhu se uskuteční v Národním domě na Smíchově. Zástupce starosty p. Gál navrhuje, aby se MČ Praha 5 podílela na uspořádání veletrhu tím, že uhradí nájemné v Národním domě. Předpokládaná výše nájemného je asi 100.000,- Kč.


Usnesení č. 2:                                                                                                 Hlasování: 9/0/0


 


Kulturní komise vítá pořádání části mezinárodního knižního veletrhu v r. 2004 na území MČ Praha 5 a doporučuje, aby se městská část stala spolupořadatelem veletrhu s tím, že uhradí nájemné za pronájem Národního domu.


 


ad 7:


Komise byla seznámena s nabídkou na koupi obrazu „Smíchov – Tatrovka“. Vlastníkem obrazu je JUDr. Jaroslav Macenauer. Cena k jednání je 50.000,- Kč. Autorem obrazu z r. 1895 je architekt F. Skopalík. Rozměry obrazu: 61,5 x 145 cm. Komise odložila projednání nabídky na příští zasedání, na které bude pozván vlastník obrazu.


 


ad 8:


Vedoucí OŠK dr. Drmotová informovala komisi o žádosti společnosti COMFACT, s.r.o. o spolupráci MČ Praha 5 při pořádání filmového festivalu EXTREME and ADVENTURE, který by se měl konat v r. 2004 na třech místech – v červnu 2004 v Praze 5 (nejlépe v prostoru kolem Anděla) a v Ústí n. l., v srpnu by pokračoval ve Frymburku v jižních Čechách. Součástí festivalu má být také exteriérová prezentace adrenalinových sportů, výstava (mimo jiné část věnovaná Praze5) a řada dalších akcí s možností prezentace MČ. Komise odložila  projednání tohoto bodu na příští zasedání, na které budou pozvání zástupci pořádající společnosti.


 


Usnesení č. 3:                                                                                                 Hlasování: 9/0/0


 


Kulturní komise žádá firmu COMFACT, s.r.o. o podrobnější informace o mezinárodním filmovém festivalu EXTREME and ADVENTURE, zejména o konkretizaci prezentace MČ Praha 5 v rámci festivalu, o finančním krytí minulého i letošního ročníku festivalu a o závazcích, které by pro MČ vyplynuly ze smlouvy o spolupořádání festivalu.


 


ad 9:


Odbor občansko-správní požádal kulturní komisi o stanovisko k návrhu na pojmenování tří nových ulic v Jinonicích. Ulice vznikají novou výstavbou v lokalitě západně od ulic Za zámečkem a Na Vidouli. Někteří členové Místopisná komise hl. m. Prahy na neformální schůzce navrhli názvy „Schwarzenbergská“, „U Panské zahrady“ a “Hlubocká“. Členové kulturní komise v diskusi vyjádřili s návrhem spokojenost, upozornili však na gramaticky nesprávnou podobu navrhovaného názvu Schwarzenbergská. Správná podoba je Schwarzenberská, tedy bez g.


 


Usnesení č.4:                                                                                                 Hlasování: 9/0/0


 


Kulturní komise souhlasí s pojmenováním nově vzniklých ulic v Jinonicích na:


Schwarzenberská, U Panské zahrady a Hlubocká


 


 


ad 10:


 


         Od příště budou členové komise písemné materiály, které budou v komisi projednávány, dostávat předem – poslanci si je mohou vyzvednout vždy ve čtvrtek předcházejícího týdne v kanceláři zastupitelů, ostatní členové komise je obdrží e-mailem nebo poštou.


 


         Žádost MUDr. M. Bednáře o finanční příspěvek na výstavu Miroslava Rady, která se uskuteční ve dnech 28. l. – 28. 2. 2004. O žádosti informoval komisi p. Gál, kterému byla adresována. Výstava se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy a starosty MČ Praha 5. Pořadatel výstavy navrhuje příspěvek MČ Praha 5 ve výši 150.000,- Kč. Členové komise se v diskusi vyslovili proti příspěvku MČ. Nikdy v minulosti komise nedoporučila finanční příspěvek na uspořádání výstavy profesionálního výtvarníka. Ak. mal. L. Kaprasová doporučuje, aby  pořadatel výstavy požádal o grant Nadaci ČFU, Masrykovo nábř.  250, 110 00 Praha 1 (budova Mánes, l. patro). Žádosti o grant je nutno podat nejpozději do 15. února. Příslušný formulář a informace obdrží žadatel v sídle nadace. Může se obrátit i přímo na ak. mal. Ludmilu Kaprasovou. Nadace má na granty k dispozici poměrně vysokou částku a je tedy naděje, že žadatel grantoví dar získá.


 


         Galerie v novogotickém altánu na Klamovce – VŠUP neprojevila o nabízený výstavní prostor zájem, proto ak. mal. L. Kaprasová jednala se Syndikátem výtvarných umělců (prezident: prof. Karel Míšek, tajemnice: Alexandra Vovsová). Syndikát má zájem galerii provozovat. Vystavoval by zde drobné grafiky a textilie, dětskou ilustraci a od. Připraví návrh se svojí představou o provozování galerie, MČ by návrh zpracovala do smlouvy.


 


          Pí Sojková informovala o výstavě  lektorky výtvarných kurzů pí Proxové v Kulturním klubu Poštovka.


 


         Mgr. Ľ. Riedlbauchová navrhuje, aby v galerii KK Poštovka byly v příštím roce vystaveny výtvarné práce klientů poradny pro uprchlíky. Pozve pracovnici poradny pí Kotovou na některé z příštích zasedání kulturní komise.


 


         Bertramka – Dr. Cibulová informovala o úspěšných koncertech na Bertramce ve vánočním období, o rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala v loňském roce i o plánech na letošní rok.V období od 10. 4. do 5. 5. 2004 se zde uskuteční další Festival české komorní hudby, tentokrát k Roku české hudby. Festival bude zařazen i v propagačních materiálech a katalogu ministerstva kultury k této příležitosti. MK poskytlo festivalu logo „Česká hudba 2004“. Dr. Cibulová připomněla, že MČ se podílela na pořádání některých minulých festivalů komorní hudby na Bertramce formou uhrazení nákladů na katalogy. Přivítala by tuto spolupráci i letos. Náklady na zhotovení katalogů činí asi 40.000,- Kč. Členové komise vyjádřili této formě podpory festivalu ze strany MČ Praha 5 podporu.


 


 


Začátek jednání: 16,00 hod.


Konec jednání:   18,15 hod.


 


 


 


 


Příští zasedání komise:


11. 2. v 16,00 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 13-15, 5. patro


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 118


 


 


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě