Zápis 1. KÚR dne 22.1.2004

   Zápis ze zasedání komise územního rozvoje dne 22.1.2004


1.Stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení stavby „Hotel Mozart – nástavba a přístavba a stavební úpravy domů č.p. 466,578,ulice Mozartova 2 a 4 na pozemcích č.parc. 2828,2829,2830,4889/1,4880 k.ú. Smíchov
Pozvaní autoři dokumentaci podali informaci členům komise. Ve svém usnesení komise souhlasí s umístěním výše uvedené stavby  dle dokumentace   dat. 08/2003

2. Změna ÚPn  na pozemcích č.parc. 3097,3098/1,2 k.ú.Smíchov včetně přilehlé komunikace ulice Grafické  tj. části č.parc. 4875/1 a 3463/3 k.ú.Smíchov ze stávajícího funkčního využití „služeb nerušící výroby – VN“ na „smíšené obchodu a služeb – SVO“


Podkladem pro  objasnění základních urbanistických, objemových a provozních dat řešeného prostoru předložil žadatel o změnu ověřovací studii „polyfunkční centrum Grafická“

Komise souhlasí s podnětem na změnu ÚPn ze stávají VN na SVO včetně rozšíření o plochu přilehlé komunikace ulice Grafické. Při zpracování zadání změny bude MČ P5 požadováno navrhnout řešení přilehlých parkových ploch,včetně umístění hřiště a navrhnout obnovení dopravního propojení Grafická – Holečkova