Zápis – 1. jednání FV

10/02/2009

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 1. jednání FV

04/02/2008

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 1. jednání FV

14/02/2007

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 1. jednání FV

29/06/2006

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 1. jednání FV

02/02/2005

viz. příloha

Zápis – 1. jednání FV

23/02/2004

viz. příloha

Přílohy ke stažení

Zápis – 1. jednání FV

28/01/2003

Z á p i s

z 1. zasedání
finančního výboru ZMČ Praha 5, konaného dne 28. 1. 2003

 

 

Počet členů FV ZMČ Praha 5: 7

Přítomni: Mgr. Andrea Češková,
Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc, RNDr. Miroslav Škaloud, Ing. Jaroslav
Fiala, Ing. Angela Morávková, Doc.ing. Luboš Babička, CSc.

Omluven:             Bc.
David Stecher

 

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Program:

 

1.     
Návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2003

Návrh rozpočtového výhledu
Městské části Praha 5 na rok 2004 – 2005

 

2.    Žádost společnosti Český okruh 98, s.r.o. o
prominutí smluvní pokuty z nájemní

smlouvy na
pronájem štítu objektu Štefánikova 49/268 pro umístění reklamního

zařízení

 

Mgr. Češková přivítala
v 15,00 hod. všechny přítomné členy FV na l. společném zasedání
v novém volebním období. Na úvod bylo provedeno zvolení místopředsedy
výboru, kterým byl jednomyslně zvolen Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

V úvodu se členové FV ZMČ
Praha 5 zabývali materiálem předloženým odborem majetku. V 15,30 byli
přivítání všichni hosté a začalo jednání o navrhovaném rozpočtu pro rok 2003.
K návrhu rozpočtu pro rok 2003 a výhledu pro roky 2004 ? 2005 se postupně
vyjadřovali všichni správci jednotlivých kapitol.

 

Hlasování: pro/
proti/ zdržel se

 

 

0l/01/2003

Návrh rozpočtu Městské části
Praha 5 na rok 2003

Návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha 5 na rok 2004 – 2005

 

Předkládá:                   odbor ekonomický

Odůvodnění:                viz důvodová zpráva

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

FV ZMČ Praha 5 doporučuje RMČ a ZMČ Praha 5 ke schválení
?Návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2003? dle předložené důvodové
zprávy, s těmito následujícími změnami:

 

 1. l. V kapitole 02 ? navýšit rozpočet o 600. tis
  Kč na neinvestiční výdaje. Tyto finanční prostředky budou použity na úklid
  chodníků vč. psích exkrementů na základě rozhodnutí každodenního úklidu
  vybraných lokalit sídliště Barrandov.

 

 1. V kapitole 04 ? školství je nárůst rozpočtu 3.
  FZŠ Barrandov /o 46,6 %/ způsoben přesunem finančních prostředků na
  hrazení energií z navrhovaného rozpočtu 4. ZŠ Barrandov /usnesení RMČ
  1/50/2003/ a naopak snížení neinvestičního příspěvku u MŠ Hlubočepská /o
  41 %/ je odrazem uzavření odloučeného pracoviště Zlíchov.

 

 1. V kapitole 06 ? kultura navýšit rozpočet o
  částku l75 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na zvýšené
  náklady s poskytováním darů, např. květiny pro jubilanty, vítání
  občánků apod.

 

doporučuje ke schválení ?Návrh
rozpočtového výhledu Městské části Praha 5 na rok 2004 a 2005.

 

Hlasování:     5/0/0                        nepřítomen
Bc. Stecher, Doc.ing. Babička, CSc. odešel dříve

 

 

01/02/2003

Žádost společnosti Český okruh 98, s.r.o. o prominutí
smluvní pokuty z nájemní smlouvy na pronájem štítu objektu Štefánikova
49/268 pro umístění reklamního zařízení

 

Předkládá:                   odbor správy majetku

Odůvodnění:                viz důvodová zpráva

 

Usnesení FV ZMČ Praha 5:

FV ZMČ Praha 5 doporučuje RMČ
Praha 5 ke schválení ?Žádost společnosti Český 
okruh 98, spol. s.r.o. o prominutí smluvní pokuty ve výši 10.600,- Kč.

 

 

Hlasování:    
5/0/0
               
nepřítomen Bc. Stecher, Ing. Morávková přišla později

 

 

Na závěr poděkovala Mgr. Češková všem vedoucím odborů za
příkladnou práci na přípravě rozpočtu.

 

 

Další zasedání FV ZMČ Praha 5
se bude konat dne 4. 3. 2003 od 15,00 hodin. Zasedání
dne 4. 2. 2003 bylo zrušeno z důvodu absence materiálů k projednání.

 

 

Začátek jednání:    15,00 hod.

Konec jednání:      17,00 hod.

 

 

 

 

Zapsala: E. Kubátová ? tajemnice FV
ZMČ Praha 5

Dne 28. l. 2003

 

 

 

Ověřila ? Mgr. Andrea Češková ?
předsedkyně FV ZMČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě