Záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty ze seznamu schváleného pod č. Z 9/12/2000 na 9. zasedání OZ Prahy 5 konaném dne 16.03.2000

21/09/2000

5.
Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty ze seznamu schváleného pod č. Z 9/12/2000 na 9. zasedání OZ Prahy 5 konaném dne 16.03.2000
Záměr MČ P5 na prodej nemovitostí
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e záměr prodeje nemovitostí právnickým osobám složeným z oprávněných nájemců bytů v těchto nemovitostech za ceny odsouhlasené OR a uvedené v tabulce, podle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy - MČ Praha 5"
II. u k l á d á Ing. P. Horákovi, zást. starosty zajistit realizaci prodeje nemovitostí uvedených v tabulce Termín: 31/12/2001
Usnesení bylo schválené 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě