Základní škola Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu

Předmětem uvedené akce je snížení energetické náročnosti objektu spočívající v zateplení fasád objektu kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny všech oken a dveří v rámci zateplovaných fasád, doteplení podlahy půdy, odkopání celého objektu do hloubky cca 1 m pod úroveň rostlého terénu, provedení hydroizolace a zateplení základového zdiva. Vzhledem k členitosti objektu budou současně zateplené ploché střechy nad tělocvičnou a nad stravovacím pavilonem a bude zateplena a upravena podchozí terasa nad vstupním vestibulem. V rámci této akce budou osazeny do všech prostor s pobytem žáků a studentů vzduchotechnické, rekuperační jednotky zajišťující nucenou výměnu vzduchu v těchto prostorách. Jedná se o zařízení stojící v učebnách na zemi v rohu místnosti a jsou certifikovaná pro provoz ve školních budovách. Pod okny jsou do fasády vyvrtány dva otvory, jeden pro nasávání a druhý pro výdech použitého vzduchu. V rámci zkušebního provozu jednotek bude provedeno certifikované měření hluku. Okna v učebnách na jižní straně budou opatřena venkovními elektrickými žaluziemi k zastínění učeben před nadměrným osluněním a přehřátím vnitřních prostor zejména v jarním a letním období. Uvedenou akci realizuje OMI na základě smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, společností Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., uzavřené v listopadu 2017. Cena za dílo dle smlouvy činí 34 819 245,- Kč vč. DPH.

„Tato velká investice je jedním z významných kroků Městské části Praha 5 k obnově školní budovy k účelům, ke kterým byla v minulosti postavena. Napravujeme historické zanedbání péče o budovu a investujeme značné finanční prostředky za účelem obnovy plnohodnotné základní školy pro děti obyvatel Žvahova, Zlíchova, Barrandova a budoucího jižního Smíchova“, řekl radní městské části Bc. Martin Damašek.