Zájezdy – přísnější podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře a cestovní agentury

26/05/2016

Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, přijatá zákonem č. 341/2015 Sb., přináší například pozitivní a negativní vymezení zájezdu. Nově byla v § 1 odst. 1 zákona upravena i definice zájezdu, která oproti původní úpravě obsahuje vymezení jiné služby cestovního ruchu pouze jako jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Dříve bylo stanoveno, že významnou částí zájezdu je tato jiná služba, pokud tvoří alespoň 20% ceny zájezdu.

Nadále platí, že prodávat zájezd uzavřením smlouvy o zájezdu může jen provozovatel cestovní kanceláře.

Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněn:

  • Jak provozovatel cestovní kanceláře  – na základě živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“
  • Tak i provozovatel cestovní agentury  – na základě živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“

Cestovním agenturám je nově stanovena povinnost, aby v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek byla informace o pořádající cestovní kanceláři uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu. V praxi to znamená, že informace o pořádající cestovní kanceláři musí spotřebitel obdržet již v okamžiku, kdy se na internetové stránce zobrazí podstatné informace o zájezdu – např. cena zájezdu, místo pobytu (destinace), termín zahájení a ukončení zájezdu a cena zájezdu.

Nově se zavádí seznam cestovních kanceláří, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen “MMR”), a který je přístupný na stránkách tohoto ministerstva. Seznam obsahuje informace o platné pojistce cestovní kanceláře, nebo bankovní záruce, či údaj, že cestovní kancelář nepředložila ministerstvu platnou pojistku, nebo bankovní záruku. Seznam dále obsahuje informace o zákazu vydaném cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené.

Cestovní kanceláři je uložena povinnost vedení průkazné (prokazatelné) evidence o prodaných zájezdech a o výši tržeb za tyto jednotlivé zájezdy a o výši tržeb za prodané poukazy na zájezd za každý kalendářní měsíc. Jde o povinnost směřující ke zvýšení spolehlivosti údajů, které cestovní kancelář poskytuje pojišťovně.

Cestovní kanceláři se rovněž zakazuje uzavřít smlouvu o zájezdu, pokud by jejím uzavřením došlo k překročení limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě o pojištění záruky pro případ úpadku nebo k překročení výše bankovní záruky.

MMR může provozovateli cestovní kanceláře uložit odstranění nedostatků zjištěných v plnění povinností cestovní kanceláře vůči pojišťovně, s níž uzavřela smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku, nebo vůči bance, která vystavila záruku. Pokud by nesplnění povinností mohlo ohrozit zájmy zákazníků, ministerstvo zakáže cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené.

Novelou zákona se stanovuje, že dozor nad dodržováním zákona č. 159/1999 Sb. je svěřen obecním živnostenským úřadům, s výjimkou některých ustanovení, jejichž dodržování kontroluje MMR. Do zákona byla vložena ustanovení o správních deliktech. Jsou definovány skutkové podstaty deliktů právnických a podnikajících fyzických osob a skutková podstata přestupku. Živnostenské úřady jsou nově oprávněny ukládat podnikatelům, kteří poruší povinnosti provozovatelů cestovní agentury nebo cestovní kanceláře, pokuty až do výše 1.000.000,-Kč.  Celkově jde tedy o nastavení přísnějších podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře a cestovní agentury, kdy je kladen důraz na dodržování povinností ve vztahu k zájemcům a zákazníkům, přičemž jsou paralelně zakotveny v § 10b§ 10c zákona důraznější postihy za porušení právních předpisů.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě