Žádost společnosti COMENIUS, o.s., nájemce Bertramky o odpuštění nájmu za II. pololetí r. 2003 – na stůl

08/04/2004

38.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta


Žádost společnosti COMENIUS, o.s., nájemce Bertramky o odpuštění nájmu za II. pololetí r. 2003na stůl


 


COMENIUS, o.s. požádal o odpuštění nájemného za II. pololetí r. 2003 za pronájem usedlosti Bertramka z důvodu snížené návštěvnosti vzhledem k sanačním pracím na objektu Bertramka a dostavbě vinárny


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. s c h v a l u j e


snížení nájemného za II. pololetí r. 2003 o 50% pro nájemce Bertramky, společnost COMENIUS, o.s. s tím, že poplatek za svatební obřad bude činit 2.000,- Kč bez DPH


 


II. u k l á d á


starostovi


informovat společnost COMENIUS, o.s., nájemce Bertramky o schválení snížení nájemného za II. pololetí r. 2003 o 50% s tím, že poplatek za svatební obřad bude činit 2.000,- Kč bez DPH


Termín: 30/04/2004


 


Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


13.zasedání ZMČ P5 dne 18. 3. 2004                 


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 42 – SCHVÁLENO                     


                          18.3.2004 15:19:36                         


                   40.Žádost společnosti COMENIUS,                   


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Proti       


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Zdržel se   


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Nepřítomen  


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nepřítomen  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Pro         


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro         


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Zdržel se   


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Zdržel se   


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Pro         


  Procházka Jan                            ODS        26  Nepřítomen  


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Pro         


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Zdržel se   


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro          


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 25 (71%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasoval: 0 (0%)


Nepřítomno: 5


Hlasování o usnesení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě