Žádost p. ředitelky Gubinové SMŠ a SPC “Sluníčko” o převod majetku budov svěřených MČ Praha 5 do majetku MHMP

13/12/2001

30.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost p. ředitelky Gubinové SMŠ a SPC "Sluníčko" o převod majetku budov svěřených MČ Praha 5 do majetku MHMP
Na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1348 ze dne 28.8.2001 a žádosti pí ředitelky Gubinové, SMŠ "Sluníčko", OSM předkládá návrh na odejmutí majetku hl.m.Prahy svěřeného MČ Praha 5 pro funkci škol a školských zařízení zřizovaných MHMP, neboť tato speciální mateřská školka je zřizovaná dle zákona 564/1990 Sb. MHMP
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e odejmutí věci z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené MČ Praha 5 - č.p. 233, Deylova 3, č. parc. 298/32 v k. ú. Motol, speciální mateřské školy a speciálního pedagogického centra "Sluníčko", Praha 5, neboť MHMP je dle zákona 564/1990 Sb. zřizovatelem tohoto předškolního zařízení
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty zabezpečit administrativní vyřízení odejmutí SMŠ "Sluníčko" č.p. 233 Deylova 3, č. parc. 298/32 v k.ú. Motol, z majetku MČ Praha 5. Termín: 31/01/2002
Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě