Žádost o  změnu územního plánu na pozemku parc. č. 210 a 211, k. ú. Jinonice

22/06/2000

12. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 210 a 211, k. ú. Jinonice
Dopisem postoupeným OÚR ObÚ MČ Praha 5 dne 15.3.2000 podali vlastníci pozemku parc. č. 210 (10 633 m2) a 211 (7 776 m2), k. ú. Jinonice, Jan a Běla Čubovi žádost o změnu územního plánu ze stávajícího funkčního využití "parky a parkově upravené plochy" (PP), "smíšené území obchodu a služeb" (SVO) a "území zvláštního ostatního bez specifikace funkční náplně" (ZOS) na plochy zeleně "sady a zahrady" (PSZ) nebo "historické zahrady" (*) a "území všeobecně obytné" (OV) Pozemky se nachází v Jinonicích při ulici U jinonického rybníčka. Pozemky náleží k usedlosti č. pop. 7/1, který je nemovitou kulturní památkou. Usedlost, pozemek parc. č. 211 a část pozemku č. parc. 210 spadají do navrhované památkové zóny Jinonice - Butovice Do jihozápadního cípu pozemku parc. č.210 zasahuje "plocha přírodní nelesní" (ZN), ve které je veden ÚSES v rozsahu cca 85 m2 Důvodem návrhu změny územního plánu je uvedení současného funkčního využití soukromého oploceného pozemku do vzájemného souladu s územním plánem a zvýšení podílu bydlení na úkor komerčních ploch
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. d o p o r u č u j e pořízení navrhované změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy: 1. v severní části pozemku parc. č. 211, k. ú. Jinonice z funkčního využití "parky a parkově upravené plochy" (PP) na plochy zeleně "sady a zahrady" (PSZ) 2. v jižní části pozemku parc.č. 211 a na pozemku parc.č. 210, k. ú. Jinonice z funkčního využití "smíšené území obchodu a služeb" (SVO) a "zvláštní území ostatní bez specifikace funkční náplně" (ZOS) na území "všeobecně obytné" (OV) 3. jižní cíp pozemku parc. č. 210, k. ú. Jinonice ponechat ve funkčním využití "přírodní nelesní plocha" (ZN)
II. u k l á d á starostovi předložit stanovisko MČ Praha 5 k návrhu změny územního plánu na pozemcích parc. č. 210 a 211, k. ú. Jinonice, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy se žádostí o předložení k projednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy Termín: 31/7/2000
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě