Žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 209/7, k.ú. Jinonice

22/06/2000

13. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 209/7, k.ú. Jinonice
Dopisem postoupeným OÚR ObÚ MČ Praha 5 dne 15.3.2000 podali vlastníci pozemku č. parc. 209/7 ( 8 075 m2), k.ú. Jinonice, pí. Blažena Holmanová, p. Stanislav Holman a pí. Jana Krausová, žádost o změnu územního plánu ze stávajícího funkčního využití "parky a parkově upravené plochy" /PP/ a "smíšené území obchodu a služeb/ /SVO/ na "území všeobecně obytné" /OV Pozemek se nachází při ul. Butovická, není součástí ÚSES ani jiného chráněného území. Důvodem návrhu změny územního plánu je uvedení současného funkčního využití soukromého oploceného pozemku do vzájemného souladu s územním plánem a zvýšení podílu bydlení na úkor komerčních ploch
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. d o p o r u č u j e pořízení navrhované změny územního plánu SÚ hl.m.Prahy: 1. v severní části pozemku (1/6) parc. č. 209/7, k.ú. Jinonice z funkčního využití "parky a parkově upravené plochy" /PP/ na "všeobecně obytné území "OV/ 2. "parkově upravenou plochu" /PP/ ponechat na pozemku parc. č. 209/8 /pozemek s technickým zařízením metra/ 3. v jižní části (5/6) pozemku parc. č. 209/7, k.ú. Jinonice z funkčního využití "smíšené území obchodu a služeb" /SVO a "zvláštní území ostatní bez specifikace funkční náplně" /ZOS/ na území "všeobecně obytné" /OV
II. u k l á d á starostovi předložit stanovisko OZ Prahy 5 k žádosti o změnu ÚPN na pozemku parc. č. 209/7,k.ú. Jinonice Útvaru rozvoje hl.m. Prahy se žádostí o předložení k projednání Zastupitelstvu hl.m.Prahy Termín: 31/07/2000
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě