Žádost o stanovisko k zápisu 1/3 podílu na domech , kde byly provedeny nástavby na sídlišti Šmukýřka čp.  903-911, čp.  915-920 a čp. 931-935 vše v k.ú. Košíře.

13/12/2001

24.
Předkladatel: M.Jančík, zást. starosty Žádost o stanovisko k zápisu 1/3 podílu na domech , kde byly provedeny nástavby na sídlišti Šmukýřka čp. 903-911, čp. 915-920 a čp. 931-935 vše v k.ú. Košíře.
Na základě smlouvy mezi MČ Praha 5 a SBD občanů Prahy 4 ze dne 16.6.1993 žádá družstvo o zápis podílu vlastnictví objektů ve výši 1/3. Družstvo dále provedlo práce na zanedbané údržbě na sídlišti Šmukýřka a nyní žádá o uznání nákladů vložených do objektů MČ Praha 5.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e provedení zápisu v KN na 1/3 podíl na domě na "Bytové družstvo Šmukýřka" formou kupní smlouvy bez pozemku u čp. 903 - 911, čp. 915 - 920, čp. 931 - 935 vše v k.ú. Košíře, dle 25. zasedání OR v Praze 5 dne 2.11.1999 č. usnesení 25/883/99
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty 1. předložit ZMČ P5 ke schválení kupní smlouvu k vypořádání zápisu 1/3 podílu do KN ve věci půdních nástaveb SBD Šmukýřka. 2. jednat o vypořádání nákladů na zanedbanou údržbu s SBD Šmukýřka. Termín: 31/01/2002
Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě